งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้าน สิ่งแวดล้อ มและ สุขภาพ EHA อสธ จ. ระบบอนามัย สิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้าน สิ่งแวดล้อ มและ สุขภาพ EHA อสธ จ. ระบบอนามัย สิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้าน สิ่งแวดล้อ มและ สุขภาพ EHA อสธ จ. ระบบอนามัย สิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

2 อาหารน้ำมูลฝอยทั่วไป มูลฝอย ติดเชื้อ สิ่งปฏิกูล พื้นที่เสี่ยงเหตุรำคาญ อนามัยสิ่งแวดล้อม

3 เป้าหมาย จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตาม กฎหมาย จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตาม กฎหมาย จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการ จัดการมูลฝอยทั่วไปของ อปท. ให้ถูกหลัก สุขาภิบาล ( เทศบาลผ่านมาตรฐานระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อม ( EHA) จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการ จัดการมูลฝอยทั่วไปของ อปท. ให้ถูกหลัก สุขาภิบาล ( เทศบาลผ่านมาตรฐานระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) คณะอนุกรรมการสาธารณสุข ( อสธจ.) มีมติ และการติดตามมติจากที่ประชุมเพื่อ ขับเคลื่อนประเด็นงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2 เรื่อง คณะอนุกรรมการสาธารณสุข ( อสธจ.) มีมติ และการติดตามมติจากที่ประชุมเพื่อ ขับเคลื่อนประเด็นงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2 เรื่อง โรงครัวในโรงเรียนประถมศึกษา และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เสี่ยงได้รับการ ประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร โรงครัวในโรงเรียนประถมศึกษา และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เสี่ยงได้รับการ ประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร

4 ระบบอนามัย สิ่งแวดล้อม พรบ. การสาธารณสุข พ. ศ.2535 พ. ศ.2535 องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สถานประกอบ กิจการ เช่น ร้านอาหาร ตลาด สถาน บริการสาธารณสุข รถเก็บขนมูลฝอยและปฎิกูล โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ สาธารณสุข จังหวัด ปรึกษา / แนะนำ / สนับสนุน ตรวจตรา ควบคุม กำกับ จัดบริการ ตรวจตรา เฝ้าระวัง สุ่ม ประเมิน ระบบบริการ อนามัย สิ่งแวดล้อม EHA คณะอนุกรรมก ารสาธารณสุข จังหวัด ( อสธจ.) ( อสธจ.) เทศ บัญญัติ / ข้อบัญญัติ วิชาการ, กฎหมาย

5 IssueIssue, งาน หรือระบบที่ รับรอง Issue EHA 1000 คือระบบสุขาภิบาลอาหาร EHA 1000 คือระบบสุขาภิบาลอาหาร EHA 2000 คือระบบคุณภาพน้ำบริโภค EHA 2000 คือระบบคุณภาพน้ำบริโภค EHA 3000 คือระบบสิ่งปฏิกูล EHA 3000 คือระบบสิ่งปฏิกูล EHA 4000 คือระบบมูลฝอย EHA 4000 คือระบบมูลฝอย EHA 5000 คือระบบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ EHA 5000 คือระบบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ EHA 6000 คือระบบเหตุรำคาญ EHA 6000 คือระบบเหตุรำคาญ EHA 7000 คือระบบภัยพิบัติและสาธารณภัย EHA 7000 คือระบบภัยพิบัติและสาธารณภัย EHA 8000 คือระบบการประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ EHA 8000 คือระบบการประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ EHA 9000 คือระบบกฎหมายสาธารณสุข EHA 9000 คือระบบกฎหมายสาธารณสุข Environmental Health Accreditation

6 ร้อยละ 100 9ด.9ด.9ด.9ด. 6ด.6ด.6ด.6ด. โรงพยาบาลสังกัด สป. และ รพ. สังกัดกรมวิชาการ มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎหมาย จังหวัดจัดทำฐานข้อมูลการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถาน บริการการสาธารณสุข รพ. ทุกแห่ง มีระบบการ ควบคุมกำกับการขนส่งมูล ฝอยติดเชื้อ ( โปรแกรม กำกับการขนส่งฯ ) รพ. ทุกแห่งผ่านการอบรมด้านการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม กฎหมาย SMALL SUCCESS 3ด.3ด.3ด.3ด. 12 ด.

7 กำจัดเอง ณ แหล่งกำเนิ ด ขนส่งโดย เอกชน รพ. แม่ข่าย คลินิกสัตว์ 10 แห่ง คลินิกคน 132 แห่ง โรงพยาบา ล รัฐ ระบบเอกสาร กำกับการขนส่ง (Manifest System) สถานบริการ การ สาธารณสุข รพ. สต. เตาเผาเอกชน การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดพัทลุง ประมาณ 380 กิโลกรัมต่อวัน

8 เตาเผาเทศบาลนครยะลา

9 บริษัทการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคใต้

10 เตาเผา โรงพยาบาลศรี นครินทร์ อัตรา 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

11 เตาเผา โรงพยาบาลเขา ชัยสน

12 ข้อเสนอแนะ 1. ติดตาม กำกับโรงพยาบาลที่ยัง ไม่ผ่านมาตรฐานให้ดำเนินการ เป็นไปตามมาตรฐาน 2. ให้สสจ. ลงกำกับติดตามรพ. ใน การใช้โปรแกรมระบบเอกสารกำกับ การขนส่ง (Manifest System) เพื่อให้สามารถติดตามการจัดการให้ เป็นไปตามมาตรฐาน

13 ข้อเสนอแนะ เตาเผาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ทำ การปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว และได้ ทดลองเผา แล้ว เตาเผาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ทำ การปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว และได้ ทดลองเผา แล้ว ประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อ ประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อ o ปรับปรุงที่พักขยะ และโรงรถ o รถเก็บขน o แผนการเก็บขน

14 ข้อเสนอแนะ ศูนย์ฯได้ดำเนินการตรวจคุณภาพ อากาศ ก่อนดำเนินการ ศูนย์ฯได้ดำเนินการตรวจคุณภาพ อากาศ ก่อนดำเนินการ ประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อ ประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อ o การตรวจคุณภาพอากาศ ขณะเผาขยะ ขณะเผาขยะ

15 ร้อยละ 50 การจัดการมูลฝอยทั่วไปของ เทศบาล เทศบาล ทุกระดับผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐาน จังหวัด ผ่านการอบรมให้ความรู้ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ประเมินคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ของ อปท. มีการชี้แจงนโยบายการพัฒนา คุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อม (EHA) แก่ผู้บริหาร อปท SMALL SUCCESS 9ด.9ด.9ด.9ด. 12 ด. 6ด.6ด.6ด.6ด. 3ด.3ด.3ด.3ด.

16 บทบาทและการดำเนินงานของ สสจ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมใน การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อม (EHA) ผ่านมาตรฐานด้าน การจัดการขยะจำนวน 19 แห่ง แห่ง จาก 48 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.58 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมใน การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อม (EHA) ผ่านมาตรฐานด้าน การจัดการขยะจำนวน 19 แห่ง แห่ง จาก 48 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.58 โดย ทต. เขาชัยสน ได้ผ่านระดับเกียรติ บัตร ด้านน้ำประปา, ทต. ป่าบอน ได้ผ่าน ระดับเกียรติบัตร ด้านอาหาร โดย ทต. เขาชัยสน ได้ผ่านระดับเกียรติ บัตร ด้านน้ำประปา, ทต. ป่าบอน ได้ผ่าน ระดับเกียรติบัตร ด้านอาหาร ได้จัดประชุม อสธจ. จำนวน 1 ครั้ง ได้จัดประชุม อสธจ. จำนวน 1 ครั้ง มีมติ -- -- การส่งเสริมให้หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานราชการ ร่วมลด ละ เลิก การใช้ ภาชนะโฟม (No Foam) - การจัดการขยะอันตราย โดยรพ. และสสอ. นำส่ง อบจ. - การจัดการขยะอันตราย โดยรพ. และสสอ. นำส่ง อบจ.

17 จังหวัดจัดทำฐานข้อมูลจำนวน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอำเภอพื้นเสี่ยงโรคระบบ ทางเดินอาหาร อบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้นำนักเรียน ผู้ปรุง อาหารในโรงเรียนและ ศูนย์เด็กฯ ประชุมคณะทำงาน พัฒนา สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ประถมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในพื้นที่เสี่ยง ร้อย ละ 60 SMALL SUCCESS โรงครัวในโรงเรียนประถมศึกษา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เสี่ยงได้รับ การประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร 12 ด. 9ด.9ด.9ด.9ด. 6ด.6ด.6ด.6ด. 3ด.3ด.3ด.3ด.

18 การดำเนินงานของสสจ. และ ข้อเสนอแนะ รร. ทั้งหมด 282 โรงผ่านมาตรฐาน สุขาภิบาลโรงครัว 212 โรง (75.17%) รร. ทั้งหมด 282 โรงผ่านมาตรฐาน สุขาภิบาลโรงครัว 212 โรง (75.17%) ศพด. ทั้งหมด 167 แห่ง ผ่านมาตรฐาน สุขาภิบาลโรงครัว 123 โรง (73.65%) ศพด. ทั้งหมด 167 แห่ง ผ่านมาตรฐาน สุขาภิบาลโรงครัว 123 โรง (73.65%) เก็บตย. น้ำในตำบลพื้นที่เสี่ยงอุจาระร่วง อ. เมือง 10 ตย. พบ. น้ำบ่อไม่ผ่าน มาตรฐาน เก็บตย. น้ำในตำบลพื้นที่เสี่ยงอุจาระร่วง อ. เมือง 10 ตย. พบ. น้ำบ่อไม่ผ่าน มาตรฐาน จัดทำคำแนะนำ และแผนการติดตาม โรงครัวโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน จัดทำคำแนะนำ และแผนการติดตาม โรงครัวโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน

19


ดาวน์โหลด ppt ด้าน สิ่งแวดล้อ มและ สุขภาพ EHA อสธ จ. ระบบอนามัย สิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google