งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารู้จักหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารู้จักหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มารู้จักหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง

2 ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
วัตถุประสงค์และโครงสร้างหลักสูตร การเรียนระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกล การติดต่อกับมหาวิทยาลัย

3 ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ Master of Arts Program in Information Science ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์) Master of Arts (Information Science) M.A. (Information Science)

4 วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีความรู้ความสามารถในระดับสูงในแขนงวิชา สารสนเทศศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยในแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

5 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แผน ข
หลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ (40 หน่วยกิต) แผน ข หลักสูตรที่มีการสอบประมวลความรู้และ การค้นคว้าอิสระ (40 หน่วยกิต)

6 แผน ก หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (25 หน่วยกิต) วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (25 หน่วยกิต) ชุดวิชาบังคับ 3 ชุดวิชา (15 หน่วยกิต) ชุดวิชาเลือก 2 ชุดวิชา (10 หน่วยกิต) วิทยานิพนธ์ (15 หน่วยกิต) การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า หน่วยกิต

7 หมวดวิชาเฉพาะ ชุดวิชาบังคับ 3 ชุดวิชา
ชุดวิชาบังคับ 3 ชุดวิชา การจัดการขั้นสูงสำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ

8 ชุดวิชาเลือก 2 ชุดวิชา เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
ชุดวิชาเลือก 2 ชุดวิชา เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการบริการสารสนเทศ การจัดการเอกสาร และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ สัมมนาการจัดการสารสนเทศ สัมมนาการบริการสารสนเทศ

9 การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบทางไกล
สื่อหลัก สื่อเสริมปฏิสัมพันธ์ การประเมินผล การบริการการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์

10 สื่อหลัก สื่อเสริมปฏิสัมพันธ์
ประมวลสาระชุดวิชา (15 หน่วยการสอน) แนวการศึกษา แผนกิจกรรมการศึกษา สื่อเสริมปฏิสัมพันธ์ การสัมมนาเสริม การสัมมนาเข้ม e-Learning

11 การประเมินผล คะแนนสอบไล่ ณ สนามสอบทั่วประเทศ (ไม่มีการสอบซ่อม)
คะแนนเก็บจากการสัมมนาเสริม การสัมมนาเข้ม และ e-Learning

12 ผลการประเมิน A 4 B B 3 C C 2 D 1 F 0

13 การบริการการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
ศูนย์วิทยพัฒนา ศูนย์บริการการศึกษาบัณฑิตศึกษา ห้องสมุดและแหล่งวิชาการบัณฑิตศึกษา

14 การทำวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม

15 การติดต่อกับมหาวิทยาลัย
บุคคล/หน่วยงานที่ควรติดต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หน่วยเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา สำนักบัณฑิตศึกษา ช่องทางการติดต่อ มาด้วยตนเอง โทรศัพท์/โทรสาร ไปรษณีย์ปกติ , webboard (สบฑ สาขาวิชา)

16 ขอส่งกำลังใจให้แก่นักศึกษาทุกคน จบไว ๆ นะ…
ด้วยความรักและห่วงใย คณาจารย์แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

17


ดาวน์โหลด ppt มารู้จักหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google