งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Innovation and Information Technology in Education

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Innovation and Information Technology in Education"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Innovation and Information Technology in Education

2 บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา KPRU

3 วัตถุประสงค์ 1. ความหมายของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. นวัตกรรมทางการศึกษา 3. ความเป็นมาและพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการศึกษา 4. ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีการสอน

4 คำแนะนำ / ขั้นตอนการใช้
เพื่อความเข้าใจผู้เรียนควรศึกษาขั้นตอนการเรียนรู้ตามลำดับขั้นกิจกรรมบทเรียนดังนี้ ศึกษาขั้นตอนการใช้งานบทเรียนก่อนเป็นอันดับแรก โดยศึกษาด้วยตนเองหรือผู้สอนแนะนำ ศึกษาวัตถุประสงค์เรียนเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายการเรียนรู้ ลงชื่อเข้าสู้ระบบเพื่อให้ระบบทราบถึงข้อมูลผู้ใช้งาน อ่านและศึกษาเนื้อหาบทเรียนตามลำดับขั้นอย่างละเอียด ทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อทราบข้อมูลย้อนกลับตามวัตถุประสงค์ ทบทวนหรือศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมจากบทเรียนเสริมความรู้

5

6 นวัตกรรมการศึกษา (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิด หรือการกระทำ หรือสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยอาศัยหลักการทฤษฎีที่ได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้นำมาใช้ด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของ การเรียนการสอน

7 เทคโนโลยี (Technology) คือ การนำแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ หรือกระบวนการตลอดจนผลผลิตทางกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงระบบงานนั้นๆ ให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และถูกนำมาเผยแพร่จนกลายเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

8 ลักษณะเด่นของนวัตกรรมการศึกษา
ต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด หรือบางส่วนอาจใช้เป็นของเก่าที่ใช้ในอดีตแล้วนำมาปรับปรุงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น มีการ ศึกษา ทดลอง โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี มาใช้อย่างเป็นระบบ มีการพิสูจน์ด้วยการทดลองหรือวิจัย ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน หากว่าสิ่งใหม่นั้นได้มีการเผยแพร่จนกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แล้วจะกลายเป็นเทคโนโลยี

9 ยุคกลาง ยุคพัฒนา ยุคเริ่มต้น
ความเป็นมาและพัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา ยุคกลาง โจฮัน อะมอส คอมินิอุส (Johannes Amos Comenius ) เป็นผู้ที่ใช้วัสดุสิ่งของที่เป็นของจริงและรูปภาพเข้ามาช่วยในการสอนอย่างจริงจัง จากประสบการณ์ที่ทำการสอนมา 40 ปี คอมินิอุส ได้แต่งหนังสือขึ้น จนได้รับการขนานนาม บิดาแห่งโสตทัศนศึกษา ยุคพัฒนา มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งสามารถจำแนกออกเป็นด้านต่างๆ และในด้านเทคโนโลยีการศึกษาในส่วนประกอบหลักที่สำคัญ ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อนวัตกรรม ด้านวัดประเมินผล และด้านการบริหาร ยุคเริ่มต้น กลุ่มโซฟิสต์ (Sophist) เป็นกลุ่มครูผู้สอนชาวกรีกได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาด ปราดเปรื่อง ในการอภิปราย โต้แย้ง ถกปัญหา จนได้รับการ ขนานนามว่า นักเทคโนโลยีการศึกษากลุ่มแรก รากฐานของเทคโนโลยีการศึกษามีประวัติมายาวนาน โดยเริ่มจากสมัยกรีก คำว่า Technologia หมายถึง การกระทำอย่างเป็นระบบ หรืองานฝีมือ (Craft) ชาวกรีกได้เป็นผู้ที่เริ่มใช้วัสดุในการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง โดยการแสดงละคร ใช้ดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาของชาวกรีกและโรมันโบราณ

10 ? “สื่อการสอน” จากอดีต….. ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นที่มาของคำว่า
ในยุคปัจจุบันเกิดเทคโนโลยี…. และอนาคต ? Technology Education

11 การพัฒนา(Development) การจัดการ(Management) การประเมิน(Evaluation)
ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีการสอน 4. การจัดการ (Management) เป็นด้านที่เป็นหลักสำคัญของสาขานี้เพราะจะต้องเกี่ยวข้องกับแหล่งการเรียนรู้ ที่จะต้องสนับสนุนในทุกๆองค์ประกอบ 5. การประเมิน (Evaluation) ด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับการประเมินเพื่อปรับปรุง 3. การใช้ (Utilization) เป็นการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้สื่อการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในของสื่อแต่ละประเภท เช่น เทคนิค วิธีการสอน อุปกรณ์ประกอบการสอน 1. การออกแบบ (Design) แสดงให้เห็นถึงการสร้างหรือก่อให้เกิดทฤษฏีที่กว้างขวางที่สุดของ เทคโนโลยีการสอนในศาสตร์ทางการศึกษา 2. การพัฒนา (Development) ได้มีการเจริญก้าวหน้าและแสดงให้เห็นแนวทางในการปฏิบัติ การออกแบบ(Design) การพัฒนา(Development) การใช้(Utilization) การจัดการ(Management) การประเมิน(Evaluation) ทฤษฎี การปฏิบัติ

12 พัฒนาการของคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน
ยุคที่ 1 ประมาณปี พ.ศ เทคโนโลยีที่ใช้สร้างคอมพิวเตอร์ในยุคนี้จะใช้หลอดสุญญากาศ และวงจรไฟฟ้าซึ่งต้องใช้พลังความร้อนในขณะทำงานสูง

13 พัฒนาการของคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน
ยุคที่ 2 ประมาณปี พ.ศ ในยุคนี้ได้มีการริเริ่มนำเอาทรานซิสเตอร์ (Transistor) และไดโอด (Diodes)

14 พัฒนาการของคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน
ยุคที่ 3 เริ่มในปี พ.ศ ในยุคนี้มีการนำเอาวงจรผนึกมาใช้แทนทรานซิสเตอร์ ทำให้คอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีขนาดเล็กลงไปอีก ความเร็วก็สูงขึ้นและราคาก็ลดลงไปอีก

15 พัฒนาการของคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน
ยุคที่ 4 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 มีการนำเอาแผงวงจรรวมมาใช้แทนวงจรผนึก และมีการปรับปรุงอุปกรณ์อื่น ๆ ให้มีความสามารถสูงขึ้น จึงทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เร็วขึ้น

16 พัฒนาการของคอมพิวเตอร์เพื่อการสอน
ยุคที่ 5 เป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์พยายามนำมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการเก็บความรอบรู้ต่างๆ เข้าไว้ในเครื่อง สามารถเรียกค้นและดึงความรู้ที่สะสมไว้มาใช้งานให้เกิดประโยชน์

17 ข้อ 1 ข้อใดไม่ใช่ “นวัตกรรม”
กิจกรรมทวบทวนการบรรยาย ข้อ 1 ข้อใดไม่ใช่ “นวัตกรรม” การสอนบนเว็บ ชุดการเรียน การเรียนการสอนแบบร่วมมือ การสอนโดยใช้ตำราภาษาอังกฤษ

18 ข้อ 2 ข้อใดคือลักษณะเด่นของนวัตกรรม เป็นของใหม่ล่าสุด
กิจกรรมทวบทวนการบรรยาย ข้อ 2 ข้อใดคือลักษณะเด่นของนวัตกรรม เป็นของใหม่ล่าสุด มีการพิสูจน์ด้วยการทดลองหรือวิจัย ใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง ประหยัด

19 ข้อ 3 ยุคแรกของรูปแบบการใช้สื่อคือนักการศึกษาตามข้อใด กลุ่มโซพิสต์
กิจกรรมทวบทวนการบรรยาย ข้อ 3 ยุคแรกของรูปแบบการใช้สื่อคือนักการศึกษาตามข้อใด กลุ่มโซพิสต์ โจฮัน อะมอส คอมินิอุส ธอร์นไดด์ ไทเลอ

20 ข้อ 4 ข้อคือบิดาแห่งโสตทัศนศึกษา กลุ่มโซพิสต์
กิจกรรมทวบทวนการบรรยาย ข้อ 4 ข้อคือบิดาแห่งโสตทัศนศึกษา กลุ่มโซพิสต์ โจฮัน อะมอส คอมินิอุส ธอร์นไดด์ ไทเลอ

21 กิจกรรมทวบทวนการบรรยาย
ข้อ 5 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดนวัตกรรมการศึกษา ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความเจริญด้านวิทยาการ ปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยี พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

22

23 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
อ.ยุทธนา พันธ์มี อ.รัตนพร ทองรอด นายธเณศร์   สุพงษ์

24 อ้างอิง บุญเกื้อควรหาเวช. นวัตกรรมการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ : ภาควิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545. กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2540. ชัยยงค์ พรหมวงศ์. คำบรรยายวิชาบทเรียนสำเร็จรูป. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2532

25 ผู้จัดทำ สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สังกัด : โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ผู้พัฒนา : ยุทธนา พันธ์มี วิชา : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภูมิลำเนา : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ : Facebook :

26 Thank You Elementary Program Design by yutthana.edu@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt Innovation and Information Technology in Education

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google