งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสาระสนเทศเพื่อการ จัดการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสาระสนเทศเพื่อการ จัดการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสาระสนเทศเพื่อการ จัดการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา http://www.nrru.ac.th

2 สารบัญ  แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา  โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน  ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ  วิดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน วิดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

3 แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา

4 โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา สำนักผู้อำนวยการ กลุ่มงานทะเบียน กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานแนะแนว

5 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน เรียน

6 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ รายชื่อคณะ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 862 779 625 772 คณะมนุษย์ศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 859 774 525 635 คณะวิทยาการจัดการ 1103 1165 1006 845 คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 200 197 308 326

7 วิดิโอแนะนำการลงทะเบียนนักศึกษา สารบั ญ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสาระสนเทศเพื่อการ จัดการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google