งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานระบบ internet ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานระบบ internet ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานระบบ internet ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ระบบเครือข่าย internet ของ สสจ.ในปัจจุบัน
gprocurement ระบบส่งข้อมูล Leased line สรอ. 8 Mbps webonline webonline webonline webonline webonline ระบบ SERVER สรอ. 8 Mbps สรอ. 8 Mbps สรอ. 8 Mbps สรอ. 8 Mbps อาคาร1 /24 อาคาร1 /24 เครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข สปสช. สปสช. สปสช. Logistic อย. Logistic อย. อุปกรณ์firewall Web conference Logistic อย. EMS ADSL True 10/1 Mbps อาคาร3 /24 อาคาร3 /24 internet ADSL True 10/1 Mbps ADSL TOT 10/1 Mbps ADSL TOT 10/1 Mbps

3 ระบบเครือข่าย internet ของ สสจ.ในอนาคต
gprocurement ระบบส่งข้อมูล Leased line สรอ. 8 Mbps webonline webonline webonline webonline webonline ระบบ SERVER สรอ. 8 Mbps สรอ. 8 Mbps สรอ. 8 Mbps สรอ. 8 Mbps อาคาร1 /24 อาคาร1 /24 เครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข สปสช. สปสช. สปสช. Logistic อย. Logistic อย. อุปกรณ์firewall Web conference Logistic อย. EMS อาคาร3 /24 อาคาร3 /24 internet ADSL TOT 35/5 Mbps ADSL TOT 35/5 Mbps

4 Web site สสจ.นนทบุรี http://nonthaburi.moph.go.th

5 แนะนำส่วนประกอบที่สำคัญของ http://nonthaburi.moph.go.th
แนะนำส่วนประกอบที่สำคัญของ

6 ลงทะเบียนสมาชิก


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานระบบ internet ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google