งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ผู้วิจัย อาจารย์จิตรสนา พรมสุทธิ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ผู้วิจัย อาจารย์จิตรสนา พรมสุทธิ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
ผู้วิจัย อาจารย์จิตรสนา พรมสุทธิ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย การบริหารงานที่ประสบผลสำเร็จได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องเอา การบริหารเชิงระบบมาใช้ ซึ่งการจัดระบบสารสนเทศถือเป็นกุญแจนำไปสู่ความสำเร็จอย่างหนึ่ง ศุภชีพ พีรวุฒิประเสริฐ (2553) ทำการวิจัย เรื่องความพึงพอใจในการให้บริการและการใช้งาน Internet ของบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ พบว่าการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรมีความพึงพอใจในระดับ ค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่เข้าใจในระบบและการเข้าใจงาน วิธีการใช้งานยุ่งยาก ไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคิดว่าการใช้ระบบมีความซับซ้อน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการเข้ารับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

4 วิธีดำเนินการวิจัย 1. ผู้วิจัยรวบรวมปัญหาจากการดำเนินงานของบุคลากรที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย 2. นำปัญหาที่พบจากการสำรวจข้อมูลและจากการปฏิบัติงานจริงมาวางแผนเพื่อจัดการอบรมเพิ่มเติมความรู้ 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสารสนเทศของวิทยาลัย ดำเนินการพัฒนาความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศของวิทยาลัย 4. นำผลการประเมินมาทำการวิเคราะห์หาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5 เครื่องมือวิจัย 1. ลักษณะเครื่องมือวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ข้อมูลพื้นฐานมีลักษณะเลือกตอบ ปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดทำสารสนเทศของสถานศึกษามีลักษณะเป็นแบบวัดทัศนคติ 5 ระดับของ Likert Scale การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้ สร้างเครื่องมือตามกรอบความคิดในการวิจัย ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและแบบสอบถาม นำแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขแล้วนำไปทดสอบใช้

6 สรุปผลวิจัย ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจมาก ส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีผู้เสนอแนะเพียงข้อละ 1 คน เช่น ควรมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเช่นนี้อีก ควรจัดเจาะจงผู้ใช้สารสนเทศแยกตามระบบแต่ละด้าน

7 อภิปรายผล จากผลการประเมินพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากในการอบรมพัฒนาความรู้ระบบสารสนเทศ ยกเว้นด้านการนำความรู้ไปใช้ข้อ 4 สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้ มีความพึงพอใจปานกลาง แสดงว่าผู้เข้าอบรมไม่มั่นใจในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้ นอกจากนี้ข้อที่น่าสนใจคือ ด้านวิทยากร พบว่าข้อที่ 1 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร มีความพึงพอใจมาก ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.14

8 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยต้องมีการอบรมทบทวนผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งผู้ดูแลระบบต้องประเมินผลการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

9 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ผู้วิจัย อาจารย์จิตรสนา พรมสุทธิ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google