งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The ASSURE Model การใช้สื่อการสอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้แบบจำลอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The ASSURE Model การใช้สื่อการสอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้แบบจำลอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The ASSURE Model การใช้สื่อการสอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้แบบจำลอง

2 The ASSURE Model ในการใช้สื่อการสอนนั้น ผู้สอนควรจะมีการวางแผนการใช้สื่ออย่างรัดกุม และเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฎิบัติ ซึ่งจะทำให้ผู้สอนเกิดความมั่นใจในการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด ตามความสามารถของแต่ละบุคคล และตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้

3 The ASSURE Model คืออะไร?
สรุป อ้างอิง

4 The ASSURE Model คืออะไร?
ASSURE Model เป็นรูปแบบของการวางแผนหรือออกแบบการสอนโดยเน้นการใช้สื่อ และเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบ และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นสำคัญผู้คิดค้นASSURE คือ ไฮนิคและคณะ (Heinich, and Others 1999) มีระบบการดำเนินงานตามลำดับขั้นดังนี้

5 The ASSURE Model

6 การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน
The ASSURE Model A = ANALYZE LEARNER'S การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียน ที่สำคัญได้แก่ การวิเคราะห์พฤติกรรมเบื้องต้นและความต้องการของผู้เรียน ทั้งในด้าน 1. ข้อมูลทั่วไป เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา เจตคติ ระบบสังคม วัฒนธรรม

7 การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน
The ASSURE Model A = ANALYZE LEARNER'S การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน 2. ข้อมูลเฉพาะ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอน เช่น ประสบการณ์เดิม ทักษะ เจตคติ ความรู้พื้นฐาน และความสามารถในบทเรียนนั้นเพียงใด การวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้สอน สามารถตัดสินใจเลือกสื่อและจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

8 S = STATE LEARNING OBJECTIVES AND CONTENT การกำหนดจุดมุ่งหมาย
The ASSURE Model S = STATE LEARNING OBJECTIVES AND CONTENT การกำหนดจุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายการเรียนที่ดี ควรเป็นข้อความที่แสดงลักษณะ สำคัญ 3 ประการคือ 1. วิธีการปฏิบัติ PERFORMANCE (ทำอะไร) การเขียนจุดมุ่งหมายควรใช้คำกริยาหรือข้อความที่สังเกตพฤติกรรมได้ เช่น ให้คำจำกัดความ อธิบาย บอก หรือจำแนก เป็นต้น 2. เงื่อนไข CONDITIONS (ทำอย่างไร) การเขียนจุดมุ่งหมายการเรียน ควรกำหนดเงื่อนไขที่จำเป็นภายใต้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ การกำหนดเงื่อนไข เช่น บวกเลขในใจโดยไม่ใช้กระดาษวาด หรือ ผสมแป้งโดยใช้ช้อน เป็นต้น

9 S = STATE LEARNING OBJECTIVES AND CONTENT การกำหนดจุดมุ่งหมาย
The ASSURE Model S = STATE LEARNING OBJECTIVES AND CONTENT การกำหนดจุดมุ่งหมาย 3. เกณฑ์ CRITERIA (ทำได้ดีเพียงไร) มาตรฐานการปฏิบัติซึ่งควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เช่นระดับของความสามารถในการปฏิบัติ ระดับของความรู้ที่จำเป็น เพื่อการศึกษาต่อในหน่วยการเรียนที่สูงขึ้นไป

10 The ASSURE Model S = SELECT, MODIFY OR DESIGN MOTHODS AND MATERIALS การเลือก ดัดแปลงหรือออกแบบสื่อใหม่ การกำหนดสื่อการเรียนการสอน อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ประการดังนี้ คือ 1) การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน 2) ดัดแปลงจากสื่อวัสดุที่มีอยู่แล้ว 3) การออกแบบสื่อใหม่

11 U = UTILIZE METHODS AND MATERIALS การใช้สื่อ
The ASSURE Model U = UTILIZE METHODS AND MATERIALS การใช้สื่อ กิจกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอน พิจารณาได้ 3 ลักษณะคือ 1) การใช้สื่อประกอบการสอนของผู้สอน เช่น ประกอบคำบรรยาย และอธิบาย 2) การใช้สื่อเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียน เช่น ชุดการสอน บทเรียนด้วยตนเอง

12 U = UTILIZE METHODS AND MATERIALS การใช้สื่อ
The ASSURE Model U = UTILIZE METHODS AND MATERIALS การใช้สื่อ 3) การใช้สื่อร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เช่น เกม สถานการณ์จำลอง และการสาธิต การมีส่วนร่วมของผู้เรียน การใช้สื่อการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี ส่วนร่วมหรือได้ลงมือกระทำร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนได้มากที่สุด

13 R = REQUIRE LEARNER'S RESPONSE การมีส่วนร่วมของผู้เรียน
The ASSURE Model R = REQUIRE LEARNER'S RESPONSE การมีส่วนร่วมของผู้เรียน การกำหนดพฤติกรรมตอบสนองของผู้เรียน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนั้น ผู้เรียนจะต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองและมีการเสริมแรง สำหรับการพฤติกรรมการตอบสนองที่ถูกต้องอยู่เสมอ เช่น การให้สังเกตไปจนถึงการให้ทำโครงการหรือออกแบบสิ่งของต่าง ๆ การที่ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีต่อการตอบสนองของผู้เรียน จะทำให้แรงจูงใจในการเรียนและการเสริมแรงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

14 E = EVALUATIONการประเมินผล
The ASSURE Model E = EVALUATIONการประเมินผล การประเมินผล ควรพิจารณาทั้ง 3 ด้านคือ 1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) การประเมินสื่อและวิธีใช้ 3) การประเมินกระบวนการเรียนการสอน

15 The ASSURE Model สรุป จากรูปแบบจำลอง The ASSURE model จะเน้นถึงการวางแผนการใช้สื่ออย่างเป็นระบบในสภาพของห้องเรียนจริง เพื่อให้ผู้สอนสามารถนำรูปแบบจำลองนี้ มาใช้วางแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล ถ้าหากผู้สอนสามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการได้ถูกต้องทุกขั้นตอนจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

16 The ASSURE Model อ้างอิง
Kanokphan Kanthachan(2554).The ASSURE Model การใช้สื่อการสอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้แบบจำลอง.ค้นเมื่อ 3 สิงหาคม จาก ไพรวัลย์ วันทนา(2552).รูปแบบการสอนโดยใช้รูปแบบจำลอง ASSURE.ค้นเมื่อ 3 สิงหาคม จาก กนกวรรณ ประยูรทรัพย์ (2553). The ASSURE Model: รูปแบบการสอนเน้นการใช้สื่อและมีส่วนร่วม.ค้นเมื่อ 3 สิงหาคม จาก แผนการเรียนรู้ ASSURE MODEL(2555). ค้นเมื่อ 3 สิงหาคม จาก

17 The ASSURE Model จัดทำโดย นางสาวกลชนก กาวี โปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt The ASSURE Model การใช้สื่อการสอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้แบบจำลอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google