งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีการ เชื่อมโยงกันทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ย่อมมีข้อมูลสารสนเทศที่ส่งผ่าน จากผู้ส่ง ไปยัง ผู้รับ และหากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีการ เชื่อมโยงกันทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ย่อมมีข้อมูลสารสนเทศที่ส่งผ่าน จากผู้ส่ง ไปยัง ผู้รับ และหากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีการ เชื่อมโยงกันทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ย่อมมีข้อมูลสารสนเทศที่ส่งผ่าน จากผู้ส่ง ไปยัง ผู้รับ และหากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบความ ปลอดภัยที่ดี หรือรัดกุม ข้อมูลนั้นอาจจะถูก ปรับเปลี่ยน ถูกจารกรรม หรือถูกทำลายไป โดยที่ ผู้ส่ง และผู้รับ ไม่สามารถรับรู้ได้เลย ผู้ใช้ควรจะมีคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานที่ต้อง ปฏิบั ติควบคู่กับการใช้งาน เพื่อเป็นการใช้งาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมกันอย่าง เหมาะสม ไม่ควรใช้งานโดยคำนึงแต่ผลประโยชน์ของ ตนเองเพียงฝ่าย เดียวควรจะคำนึงถึงผู้อื่นและ เคารพสิทธิผู้อื่นด้วย

3 ดังนั้น... การใช้งานที่เป็นไปตามระเบียบผู้ใช้งานจึงต้อง มีความ รู้เกี่ยวกับ กฎหมายเทคโนโลยี สารสนเทศ และคุณธรรม และจริยธรรมในการ ใช้เทคโนโลยี

4 1. ไม่ควรให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ 2. ไม่บิดเบือนความถูกต้องของข้อมูล ให้ผู้รับคน ต่อไปได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 3. ไม่ควรเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับ อนุญาต 4. ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต 5. ไม่ทำลายข้อมูล 6. ไม่เข้าควบคุมระบบบางส่วน หรือทั้งหมดโดย ไม่ได้รับอนุญาต 7. ไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอีก บุคคลหนึ่งตัวอย่างเช่น การปลอมอีเมล์ของผู้ส่ง เพื่อให้ผู้รับเข้าใจผิด เพื่อการเข้าใจผิด หรือ ต้องการล้วงความลับ

5 8. การขัดขวางการให้บริการของเซิร์ฟเวอร์ โดย การทำให้มีการใช้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์จน หมด หรือถึงขีดจำกัดของมัน ตัวอย่างเช่น เว็บ เซิร์ฟเวอร์ หรือ อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ การโจมตีจะทำ โดยการเปิดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จน ถึง ขีดจำกัดของเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ผู้ใช้คนอื่นๆไม่ สามารถเข้ามาใช้บริการได้ 9. ไม่ปล่อย หรือ สร้างโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malicious Program) ซึ่งเรียกย่อๆว่า (Malware) เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำ การ ก่อกวน ทำลาย หรือทำความเสียหายระบบ คอมพิวเตอร์เครือข่าย โปรแกรมประสงค์ร้ายที่ แพร่หลายในปัจจุบันคือ ไวรัสเวิร์ม และม้าโทรจัน

6 10. ไม่ก่อความรำคาญให้กับผู้อื่น โดยวิธีการ ต่างๆ เช่น สแปม (Spam) ( การส่งอีเมลไปยัง ผู้ใช้จำนวนมาก โดยมีจุดประสงค์เพื่อการ โฆษณา ) 11. ไม่ผลิตหรือใช้สปายแวร์ (Spyware) โดย สปายแวร์จะใช้ช่องทางการเชื่อมต่อทาง อินเตอร์เน็ต เพื่อแอบส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ นั้นไปให้กับบุคคลหรือองค์กรหนึ่งโดยที่ผู้ใช้ ไม่ทราบ 12. ไม่สร้างหรือใช้ไวรัส


ดาวน์โหลด ppt เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีการ เชื่อมโยงกันทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ย่อมมีข้อมูลสารสนเทศที่ส่งผ่าน จากผู้ส่ง ไปยัง ผู้รับ และหากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google