งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 Context Free Grammar และการแจกแจงประโยค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 Context Free Grammar และการแจกแจงประโยค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 Context Free Grammar และการแจกแจงประโยค

2 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อให้เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์สามารถรับรู้และเข้าใจภาษามนุษย์

3 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ จำเป็นต้องประยุกต์หลักการโครงสร้างทางภาษาศาสตร์ ในด้านต่าง ๆ ระดับเสียง (phonology) ระดับหน่วยคำ (morphology) ระดับกลุ่มคำ (syntax) ระดับความหมาย (semantics) ระดับการใช้ภาษา (pragmatics)

4 วากยสัมพันธ์ ภาษาธรรมชาติที่มนุษย์ใช้ มีวากยสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมาก
ไม่สามารถกำหนดกฏเกณฑ์ได้ที่แน่นอนได้ทั้งหมด การใช้ไวยากรณ์กำหนดภาษาทางการ ทำให้เราสามารถตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาได้

5 การจำแนกกลุ่มคำ Zelling S. Harris เป็นนักภาษาศาสตร์ เสนอกฎเกณฑ์การแทนคำไว้ว่า “การศึกษาภาษาศาสตร์จำเป็นต้องมีการจำแนกคำและกลุ่มคำเพื่อที่จะได้นำคำที่อยู่ในกลุ่มชนิดเดียวกันมาแทนที่กัน”

6 การจำแนกกลุ่มคำ กฎการแทนคำในกลุ่มเดียวกัน
ประโยคที่เกิดจากการเรียงคำเป็น C A D สามารถดึงคำ A ออกแล้วแทนที่ด้วยคำ B ถ้าคำ A และ B ต่างเป็นสมาชิกของกลุ่มคำเดียวกัน เช่น Where did the …. go ? { child, young, boy }

7 การจำแนกกลุ่มคำ การจำแนกกลุ่มคำ art N V V art N Article (art) Noun (N)
The monkey has eaten the banana. art N V V art N Article (art) Noun (N) Verb (V)

8 การจำแนกกลุ่มคำ ประโยคสามารถแปลงรูปไปมาได้ เช่น
กาเปลี่ยนรูป ระหว่าง active voice กับ passive voice The dog bit the man. (active) The man was bitten by the dog. (passive)

9 การจำแนกกลุ่มคำ การเปลี่ยนรูประหว่างประโยคบอกเล่ากับปฎิเสธ
The man was bitten by the dog. ประโยคคำถาม Was the man bitten by the dog?

10 การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค
โครงสร้างทางไวยากรของประโยค จะมีการเรียงลำดับของปรโยค ประโยค (S) -> นามวลี (NP) + กริยาวลี (VP) นามวลี -> คำนำหน้านาม (art) + คำนาม (N) กริยาวลี -> กริยา (V) + กรรม (NP)

11 การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค
จงแจกแจงประโยคด้านล่าง ออกมาเป็นโครงสร้าง ย่อยจากบนลงล่าง The boys drive the cars. The birds eat the worms. The birds drive the cars.

12 การจำแนกกลุ่มคำ ชนิดของคำแบ่งเป็น คำนำหน้าหน้า เช่น a , an, the
คำนาม เช่น bird , worm , table นามวลี เช่น The bird กริยา เช่น eat, run, walk … กริยาวลี เช่น eat the warm

13 หลักไวยากร CFG จัดเป็นส่วนหนึ่งของไวยากรณ์โครงสร้างวลี
Context-Free Grammars (CFG) หลักไวยากร CFG จัดเป็นส่วนหนึ่งของไวยากรณ์โครงสร้างวลี เป็นไวยากรณ์หลักที่ใช้อธิบายโครงสร้างของภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างต่าง ๆ ที่ประกอบในประโยคนั้น ๆ

14 การแจกแจงประโยค สำหรับ CFG สามารถทำได้ 2 ทาง การแจกแจงจากบนลงล่าง
Context-Free Grammars (CFG) การแจกแจงประโยค สำหรับ CFG สามารถทำได้ 2 ทาง การแจกแจงจากบนลงล่าง (top-down parsing) การแจกแจงจากล่างขึ้นบน (bottom-up parsing)

15 การแจกแจงจากล่างขึ้นบน
Context-Free Grammars (CFG) การแจกแจงจากล่างขึ้นบน  The birds eat the worms. Art + birds eat the worms. Art + N + eat the worms. Art + N + V + the + worms. Art + N + V + Art + worms. Art + N + V + Art + N NP + V + Art + N NP + V + NP NP + VP S

16 การแจกแจงจากบนลงล่าง
Context-Free Grammars (CFG) การแจกแจงจากบนลงล่าง  S NP + VP NP + V + NP NP + V + Art + N Art + N + V + Art + N Art + N + V + Art + worms. Art + N + V + the worms. Art + N + eat the worms. Art + birds eat the worms. The birds eat the worms.

17 เว็บเพจ - แปลภาษา Kasem97 4bbb54

18 เว็บเพจ - แปลภาษา

19 เว็บเพจ - แปลภาษา

20 การแข่งขันสุดยอดซอฟต์แวร์แบ่งคำภาษาไทย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 Context Free Grammar และการแจกแจงประโยค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google