งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนกร ศิริสมุทร เภสัชสนเทศ กลุ่มการบริบาลเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนกร ศิริสมุทร เภสัชสนเทศ กลุ่มการบริบาลเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนกร ศิริสมุทร เภสัชสนเทศ กลุ่มการบริบาลเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม
ธนกร ศิริสมุทร เภสัชสนเทศ กลุ่มการบริบาลเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม HIGH ALERT DRUGS

2 Topic to be covered What is High Alert Drugs (HADs) ?
Benzodiazepines: Midazolam Chloral hydrate Opiate Analgesics: Fentanyl, Morphine, and Pethidine Neuromuscular blocking agents including Ketamine Management of Dangerous Abbreviations and HADs

3 What is HADs ? HADs เป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย หากมีความผิดพลาดในการบริหารยา ไม่ว่าจะเป็นด้าน route, interval, dose, dosage form HADs เป็นยาที่มี narrow margin of safety Monitoring required ! Closely Example of HADs…..

4 Shared Characteristics
HADs ในกลุ่มนี้มีลักษณะร่วมของการเป็น centrally-acting (CNS-specific), CNS-depressant Vital signs; RR HR BP Temp monitoring required ! Conciousness and mental status monitoring required ! Muscle tone monitoring (some drug)

5 Benzodiazpines: Midazolam
Indications Benzodiazepines VS Barbiturates : Ceiling effect ! Parameters to be monitored Caution: COPD, poor ventilation patients Long-run of midazolam.. Withdrawal symptoms ! Antidote: Flumazenil (Anexate)

6 Chloral Hydrate Indications Paradoxical effect: agitation
Loss of its potency… Overdose and Toxicity: bleeding Parameters to be monitored Dispensing volume: จ่ายตรงตามปริมาตรที่แพทย์ต้องการ

7 OPIATE Analgesics: Shared Characteristics
CNS depressant, Respiratory depressant Strongly requirements are RR, conciousness, mental status monitoring before and after drug administration Dosing Interval restricted ! Available strengths

8 OPIATE Analgesics: Fentanyl
Injection & Transdermal Indications Temp and its absorption Overdose and Toxicity Parameters to be monitored Drug Interaction: fentanyl VS amiodarone (severe bradycardia)

9 OPIATE Analgesics: Morphine
Extended release: MST-Continus, Syrup, Injection Indications & Administration (Dosing Interval, ห้ามบด) Available strengths 10 mg/ml, 1 mg/ml

10 OPIATE Analgesics: Pethidine (Meperidine)
Indications Caution: Atrial Flutter, SVT Seizure concerning (metabolite) Parameters to be monitored

11 Neuromuscular blocking agents
Classification: 2 types Indications Caution Parameters to be monitored Awareness of MetHb Drug name confusion !

12 KETAMINE Unique pharmacologic action: Dissociative anaesthesia
BP shoot after admin ! Parameters to be monitored

13 Tips For Eliminating Dangerous Abbreviations
Management of HADs Tips For Eliminating Dangerous Abbreviations


ดาวน์โหลด ppt ธนกร ศิริสมุทร เภสัชสนเทศ กลุ่มการบริบาลเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google