งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DRUG ABUSE & ADDICTION: Alcohols, amphetamines & canabinoids

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DRUG ABUSE & ADDICTION: Alcohols, amphetamines & canabinoids"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DRUG ABUSE & ADDICTION: Alcohols, amphetamines & canabinoids
รองศาสตราจารย์ ดร. นพมาศ วงศ์วิทย์เดชา Noppamars Wongwitdecha, Ph.D. Associate Professor Center of Neuro-Psychopharmacology School of Medicine & School of Pharmacy Walailak University

2 OBJECTIVES Describe the principles of drug abuse and addiction
Explain the reward pathway with diagram Describe mechanism of tolerance, dependence and withdrawal Describe the neurobiology of abused drug Discuss the pharmacological actions, mechanism and site of action of alcohols, amphetamines and canabinoids Describe the major signs and symptoms of intoxication, overdose and withdrawal of drugs #5 Explain the principles of the treatment of overdose of drugs #5

3 อภิปราย(Conferences)
กิจกรรม SDL อภิปราย(Conferences) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม (10 คน/กลุ่ม) อภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่ให้โดยเตรียมเป็น power point (ภาษาอังกฤษ)พิมพ์แจก และ ส่งทาง พิมพ์รายงาน(ภาษาไทย) ส่งเป็นเล่ม นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ตอบ-ถาม กับอาจารย์และเพื่อนในห้อง มีการเช็คชื่อ.…ป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์

4 Introduction

5 Definition: drug abuse & addiction

6 Definition: Tolerance, psychlogical & physiological dependence

7 Definition: Withdrawal, intoxication

8 Mechanism of tolerance

9 Mechanism of dependence

10 Reward pathway (with diagram)

11 Principles of drug abuse and addiction

12 Alcohols, Amphetamines, Canabinoids
1. Chemical structures & properties 2. Pharmacological actions mechanism & site of action 3. Major signs and symptoms of intoxication, overdose, withdrawal 4. Principles of treatment of overdose withdrawal

13 References

14 รายงาน ชื่อ ………………… เลขที่ …… สมาชิกในกลุ่ม คำนำ สารบัญ บทนำ
ชื่อ ………………… เลขที่ …… สมาชิกในกลุ่ม คำนำ สารบัญ บทนำ นิยามของ การใช้ยาในทางที่ผิด สารเสพติด การดื้อยา การติดยา การเป็นทาสของยา อาการขาดยา ปัจจัยที่ทำให้เกิดการใช้ยาในทางที่ผิดและการติดยา กลไกที่ทำให้เกิดการติดยา การดื้อยา Alcohols, Amphetamines, Canabinoids สูตรโครงสร้าง และ คุณสมบัติทางเคมี ผลทางเภสัชวิทยา ต่อระบบและอวัยวะต่างๆ กลไกในการออกฤทธิ์ ประโยชน์ที่ใช้ในการรักษา อาการไม่พึงประสงค์ การดื้อยา การติดยา การเป็นทาสของยา อาการขาดยา การใช้ยาเกินขนาด การรักษา สรุป บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt DRUG ABUSE & ADDICTION: Alcohols, amphetamines & canabinoids

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google