งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Continuous Quality Improvement

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Continuous Quality Improvement"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Taking Advantage from Pharmaceutical Data: Clinical and Economical Perspectives

2 Continuous Quality Improvement
Evidence Based Decision Making Decision made Action II Decision made Data Information Action I Data Information Continuous Quality Improvement

3 Source of data in hospital
ข้อมูลจากห้องยา HN, AN, Date, gen, Trade, ed, ppu, Amount, etc ข้อมูลจากเวชระเบียน ข้อมูลจากการเงิน HN, AN, Date ชื่อ, อายุ, เพศ, สิทธิ HN, AN, Name, item, ppu, totprice, debit. credit ข้อมูลการรักษา ข้อมูล Lab HN, AN, Date, ICD10, ICD9 HN, AN, Date, Test lab, lab result

4 Pharmaceutical Data Clinical impact Economical impact
Patient’s drug profile Drug related problem ADR/ADE Compliance Contraindication Drug interaction Drug selection Dose & Administration Clinical impact Drug cost Economical impact

5 มูลค่ายาเพิ่มขึ้นทุกปี .....เพราะเหตุใด?
OP ค่ายาที่เพิ่ม.....เพิ่มที่กลุ่มผู้ป่วยประเภทไหน

6 From E-dispensing data

7 Data Management การเชื่อมโยงข้อมูล ข้อมูลการรักษา ---- > diagnosis
underlying dz เวชระเบียน > อายุ เพศ ข้อมูลจากห้องยา > ยาที่ได้รับ ขนาด วิธีการบริหารยา ข้อมูลจากห้อง lab ---- > monitoring ทั้ง ADR & efficacy

8

9 DUR/DUE มีการใช้ specific COX-2 inhibitors ใน
โรงพยาบาลเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดหรือไม่ ?

10

11 รพ. มีตัวเลขสำหรับผลกระทบนี้หรือไม่ รพ. มีการเตรียมการอย่างไร
ผลกระทบต่อผู้ป่วย หากถูกเปลี่ยนยา จะกระทบต่อประสิทธิผลการรักษาของผู้ป่วยมากน้อยเพียงไร กลุ่มใดบ้างที่เปลี่ยนแล้วมีปัญหา ด้านการเงิน หากเปลี่ยนไม่ได้จะก่อให้เกิดภาระกับผู้ป่วย หรือรพ. หรือ ผู้จ่ายเงินเท่าไหร่ รพ. คิดอย่างไร รพ. มีตัวเลขสำหรับผลกระทบนี้หรือไม่ รพ. มีการเตรียมการอย่างไร

12

13

14 สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งใบเรียกเก็บ ไป M ร้อยล้าน ได้รับกลับมาครึ่งหนึ่ง ..... ปีงบประมาณ 2549 ที่ผ่านมามีกี่ Admission ที่ เงินคืน – ค่าใช้จ่าย > 500,000 บาท 34413 admission case > 85% ของ Case เหล่านี้ได้ RW <3 Case เหล่านี้ พบ DRG อะไรบ่อยที่สุด “14029” cases “02060” cases “15541” – 1059 case

15 Case เหล่านี้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรบ่อยที่สุด
H251 จำนวน 1698 cases O800 จำนวน 1261 cases I251 จำนวน 677 cases

16 อะไรคือปัญหาจากการที่เบิกเงินได้น้อย
ระยะยาวจะเกิดอะไรขึ้น การได้รับเงินคืนมาไม่ครบ เป็นการขาดทุนที่แท้จริงหรือไม่ (คิดจาก cost หรือ charge) ที่ได้รับเงินคืนไม่ครบ เป็นเพราะอะไร. .... กระบวนการให้การรักษา การบริหารจัดการ claim

17 รพ. จะตั้งรับสถานการณ์
อย่างไร ??

18 เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
Strategy กลยุทธ์ในการกระตุ้นให้เกิดการจัดการข้อมูล วางแผนเก็บข้อมูล กำหนดความต้องการข้อมูล การตั้งคำถามสำหรับการวิเคราะห์ การนำผลการวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ การสร้างเครื่องชี้วัด การกำกับ/ ติดตาม/ ประเมินผล เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เกิดการจัดการข้อมูล

19 Tel: – 3 Website:


ดาวน์โหลด ppt Continuous Quality Improvement

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google