งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทาง KM ทร. ปี 53 ที่เชื่อมโยงและถ่ายทอดสู่ รร.นร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทาง KM ทร. ปี 53 ที่เชื่อมโยงและถ่ายทอดสู่ รร.นร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทาง KM ทร. ปี 53 ที่เชื่อมโยงและถ่ายทอดสู่ รร.นร.

2 แนวทางการจัดการความรู้ ปี 53 รร.นร.เป็นหน่วยนำร่อง 1ใน10 นขต.ทร.ในการจัดการความรู้  เกณฑ์พิจารณาจากหน่วยที่มีความสำคัญในการนำองค์ความรู้ที่จำเป็นมา ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจเตรียมกำลังและใช้กำลังของ ทร.โดยตรง ในปี งป. 53 แผนการจัดการความรู้ต้องบรรจุในแผนปฏิบัติ ราชการของหน่วย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในเรื่อง KM วงเงิน 346,400.- บาท หรือ > หากมีความจำเป็น ให้ รร.นร. บรรจุเนื้อหา KM ไว้ในหลักสูตรหลัก ทร.  มี 2 งาน คือ รร.นร.และ ยศ.ทร.

3 แนวทางที่ 1 : นำการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการถ่ายทอด วิสัยทัศน์ KM ลงสู่ระดับบุคลในทุกหน่วย สร้างระบบถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้ลงสู่ระดับบุคคลทุกหน่วย สร้างแรงจูงใจให้หน่วยต่าง ๆ ผลักดันให้กำลังพลผ่านเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดระดับบุคคล บรรยายและสัมมนาการถ่ายทอด KM ลงสู่ระดับบุคคล ( เจ้าภาพ KM ทร.) สัมมนากำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับแผน KM รร. นร. วงเงิน 74,500.- บรรยายให้กำลังพลเห็นความสำคัญและการดำเนินการตามตัวชี้วัดของตนเอง วงเงิน 36,000.- รร. นร. ประเมินผลตนเองตามเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดระดับบุคคล และจัด กิจกรรมห้รางวัลการแก่กำลังพลที่ผ่านการประเมินชี้วัดระดับบุคคล 1 2 3 4

4 แนวทางที่ 2: เสริมสร้างขีดสมรรถนะด้านการนำองค์การไปสู่ องค์การแห่งการเรียนรู้ให้แก่ผู้นำการจัดการความรู้ของหน่วย(CKO) และนายทหารประสานงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทร. (KM CO) นำเสนอผู้นำหน่วยรับทราบ/อนุมัติกิจกรรม KM และเข้ามามีส่วนร่วม สร้างเวทีให้ผู้นำหน่วยเป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการจัดการ ความรู้ในหน่วย CKO หน่วย KM CO และฝ่ายอำนวยการ นขต. ทร. ฟังบรรยายแนวทางและ แผนการจัดการความรู้ ปี 53 ( เจ้าภาพ KM ทร.) รร. นร. จัดนิทรรศการการจัดการความรู้ วงเงิน 36,000.- ร่วมกับ ให้รางวัลการแก่กำลังพลที่ผ่านการประเมินชี้วัดระดับบุคคล ( ต่อเนื่อง จากกิจกรรม 4 ในแนวทางที่ 1) 1 2

5 แนวทางที่ 3: เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และให้ กำลังพลนำองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานโดยสร้างแรงจูงใจทางบวกและ ทางลบ (ตามเกณฑ์การประเมิน) สร้างวิสัยทัศน์ร่วม ค่านิยม ทัศนคติที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่กำลังพลของหน่วย ส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมให้แก่หน่วย ส่งเสริมให้กำลังพลทุกหน่วยถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ (TK) ลงสู่หน่วย ปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดให้หน่วยสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะองค์ความรู้กับวิถีทาง ในการปฏิบัติงานของหน่วยเอง บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวิสัยทัศน์ร่วม ค่านิยม และทัศนคติที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ การทำงานเป็นทีม และการจัดการความรู้ที่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับวิถีทางใน การปฏิบัติงานของหน่วย (เป็นกิจกรรมร่วมกับแนวทางที่ 1 ลำดับที่ 2ที่จัดสรรวงเงิน 74,500.-) บรรจุ KM ไว้ในหลักสูตร รร. นร. กำลังพลถอดความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตนเองลงสู่ หน่วย 1 2 3

6 เกณฑ์การให้คะแนน ในแนวทางที่ 3 ระดับคุณลักษณะ LOระดับขีดสมรรถนะบุคลากรที่นำองค์ความรู้ 1ผู้นำเห็นความสำคัญและผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ ความสำคัญ 1มีการนำข้อมูล องค์ความรู้มาใช้ในการทำงานน้อย 2ผู้นำให้ความสำคัญแต่ไม่มีส่วนร่วมใน กิจกรรมและผู้ปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้บางครั้ง ไม่เป็นประจำ 2สามารถนำข้อมูล องค์ความรู้มาใช้ในการทำงาน แต่ไม่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 3ผู้นำมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางครั้งและ มอบหมายให้มีผู้ดำเนินการแทนและ ผู้ปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง สม่ำเสมอ และสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3สามารถนำข้อมูล องค์ความรู้มาใช้ในการทำงาน อย่างมี ประสิทธิภาพ 4ผู้นำและผู้ปฏิบัติการผลักดันให้เกิดการ จัดการความรู้ในองค์กร มีวิสัยทัศน์ร่วม ค่านิยม และทัศคติเปิดใจกว้างรับฟังความ คิดเห็น และสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการ สร้างองค์ความรู้ 4สามารถนำองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในการทำงาน อย่างมี ประสิทธิภาพและถ่ายทอดให้ผู้อื่นสามารถนำองค์ความรู้ ที่มีไปใช้ในการทำงานได้ 5ผู้นำและผู้ปฏิบัติการผลักดันให้เกิดการ จัดการความรู้ในองค์กร มีวิสัยทัศน์ร่วม ค่านิยม และทัศคติเปิดใจกว้างรับฟังความ คิดเห็น และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้ผู้อื่น หรือองค์การอื่นในการจัดการความรู้ รวมทั้ง มีสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม 5สามารถสร้างนวัตกรรมในการทำงาน

7 แนวทางที่ 3: เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และ ให้กำลังพลนำองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานโดยสร้างแรงจูงใจทางบวกและ ทางลบ (ต่อ) สร้างแรงจูงใจกำลังพลผ่านเกณฑ์ตามที่ ทร.กำหนด โดยการนำผลการประเมินมาใช้ ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วย ส่งเสริมให้หน่วยผลักดันให้กำลังพลใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน บรรยายให้ความรู้เรื่องการประเมินกำลังพลที่นำองค์ความรู้มาใช้งาน ( เป็นกิจกรรมร่วมกับแนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 ที่จัดสรรวงเงิน 36,000.-) 1

8 แนวทางที่ 4 : สร้างฐานความรู้ในด้านการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กำหนดองค์ความรู้หลักของ ทร.และจำแนกองค์ความรู้ของ นขต.ทร.ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้หลัก จัดทำฐานความรู้ขององค์ความรู้หลัก สร้างระบบตรวจสอบและประเมินมาตรฐานขององค์ความรู้ นขต.ทร. สัมมนากำหนดองค์ความรู้หลักของ ทร. และ นขต. ทร. รวมทั้งระบบ ตรวจสอบและประเมินฯ ( เจ้าภาพ KM ทร.) รร. นร. ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ของ รร. นร. วงเงิน 180,000.- 1 2

9 แนวทางที่ 6: พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้เป็น เครื่องมือในการสนับสนุน KM พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมให้กำลังพลของ หน่วยต่าง ๆ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รร. นร. จัดบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการสนับสนุน KM ( เป็นกิจกรรมร่วมกับแนวทางที่ 1 ลำดับที่ 3 ที่จัดสรรวงเงิน 36,000.-) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้ 1 2

10 แนวทางที่ 7: สร้างประชาคม/เครือข่ายความรู้ในด้านการ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ให้หน่วยต่าง ๆ สร้างประชาคมความรู้ในด้านการรักษา ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ หน่วย รร. นร. จัดกิจกรรมสร้างประชาคมความรู้ในด้านการรักษาผลประโยชน์ แห่งชาติทางทะเลตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วย 1 ครั้ง วงเงิน 19,900.- 1

11 Q & A


ดาวน์โหลด ppt แนวทาง KM ทร. ปี 53 ที่เชื่อมโยงและถ่ายทอดสู่ รร.นร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google