งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการจัดการทรัพยากรที่ดินเชิงบูรณาการ รูปประกอบการบรรยายเรื่อง : สารสนเทศเชิงพื้นที่ ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการจัดการทรัพยากรที่ดินเชิงบูรณาการ รูปประกอบการบรรยายเรื่อง : สารสนเทศเชิงพื้นที่ ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิชาการจัดการทรัพยากรที่ดินเชิงบูรณาการ รูปประกอบการบรรยายเรื่อง : สารสนเทศเชิงพื้นที่ ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 ชนิดของข้อมูล Spatial data - - แสดงการ กระจายตัวของต้นไม้ในป่า Attribute data– แสดงรายละเอียด ของต้นไม้แต่ละต้น.

4 IdPopHH 30520,8385,934 30674,29321,893......... 305 306 304 303 302 สำมโนประชากร. ชนิดของข้อมูล

5 IdTypeStaff 156RPH17 157General47......... 154 156 157 160 155 158 159 โรงพยาบาล. ชนิดของข้อมูล

6 Spatial data & attribute data แผนที่ & ตาราง. ชนิดของข้อมูล

7 โครงสร้างของข้อมูล Vector & Raster Data C B B A C A B Points Lines Polygons.

8 โครงสร้างของข้อมูล Vector & Raster (สังเกตความแตกต่างระหว่างแผนที่การใช้ดิน 2 แผนที่ของบริเวณเดียวกัน).

9 Data Storage  Layers of Information 1.2.4 การเก็บรักษาข้อมูล.

10 1.3.1 Data retrieval (การเลือกดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์) “ ชี้ ” และ “ ดึง ” (“point” & “retrieve”) l พิกัดภูมิศาสตร์ l ดิน l สิ่งปกคลุม /การใช้ที่ดิน ฯลฯ (ขึ้นกับชนิดข้อมูลที่มีอยู่ ในฐานข้อมูล).

11 “ ชี้ ” และ “ ดึง ” ให้ได้ข้อมูลเพื่อ ตอบคำถาม “ อะไรอยู่ที่จุด นั้น ?”.

12 “ ดึง ” ข้อมูล เพื่อตอบคำถาม “ อะไร อยู่ที่ไหน ?” แผนที่สิ่งปกคลุมที่ดิน / การใช้ที่ดิน แสดง “ ชุมชน ” เท่านั้น

13 ตัวอย่าง 1: Trafficability Problem (รถยนต์สามารถเคลื่อนที่ผ่านสภาพพื้นที่นั้นได้หรือไม่ ?) Database contents - classification criteria Slope Soil.

14 - Data layers: Soil texture / Slope Steep Moderate Level Rock Sand Clay

15 ซ้อนทับ (overlay) Rock Sand Clay Steep Moderate Level

16 F E H E E ผลการวิเคราะห์ โดยการซ้อนทับ (overlay) สอง layers F E H E.

17 ตัวอย่าง 2: การประเมินศักยภาพของ พื้นที่ สำหรับการเกษตร Meteorological SoilsOthers... Agricultural Potential.

18 ตัวอย่าง 3: การคำนวณความลาดชันของพื้นที่โดย ใช้ข้อมูลความสูงจากระดับน้ำทะเลที่เก็บอยู่ใน GIS database ElevationSlope 3-D.

19 Manipulation & Analysis ตัวอย่าง 4: การวัดระยะทาง A B.

20 ตัวอย่าง 5: การวัด พท. ของ land covers / uses ต่างๆ.

21 1.3.4 การผลิตผลงาน (Product Generation) จัดทำ (นำเสนอ) ผล ผลงาน... Hard copy (บนกระดาษ หรือ ฟิล์ม) Soft copy (บนคอมพิวเตอร์) Chon Nabot Salt-affected areas.

22 ผลงานอาจอยู่ในรูปต่างๆ... แผนที่ กราฟฟิคต่างๆ รายงานสถิติ.

23 การผลิตผลงานบนจอ / กระดาษ.

24 การประยุกต์ใช้ Agriculture MeteorologicalSoilsOthers... Agricultural Potential.

25 Irrigation Elevation 3D-Image Proposed Dam Site. การประยุกต์ใช้

26 Waste site selection Altitude Dist. from surface water Dist. from settlement Dist. from major roads Areas for waste disposal. การประยุกต์ใช้

27 Map update SPOT imagery is merged to update road map.

28 ความยาวคลื่นของ พลังงาน ( รังสี )... GAMMA ray (short) Radio wave (long) หลักการ

29 พลังงาน ที่ใช้สำหรับ RS... Ultraviolet Visible Infrared Microwave หลักการ

30 Ultraviolet (UV) สั้นที่สุดสำหรับ RS สั้นที่สุดสำหรับ RS หลักการ

31 Visible ช่วงแคบๆ ของ spectrum ~ 0.4 to 0.7  m. (Violet - Red) หลักการ

32 Infrared ~ 0.7 - 100  m Two categories: –Reflected IR (0.7 - 3  m) –Thermal IR (3 - 100  m) หลักการ

33 Microwave ~ 1 mm - 1 m มีลักษณะเฉพาะ หลักการ

34 วัตถุชนิดใดชนิดหนึ่ง – การสะท้อนของคลื่นความยาวต่างๆ - - ต่างกัน วัตถุต่างชนิด - รูปแบบการสะท้อน หรือแผ่รังสีที่ความยาวคลื่นต่างๆ - - ต่างกัน % reflection Wavelength soil plant water หลักการ

35 พืชต่าง species -- spectral characteristics ต่างกัน ... สามารถระบุ ชนิด และ แยกวัตถุต่างๆ ออกจากกันได้... หลักการ

36 Sensors ใช้บันทึกพลังงานที่สะท้อน / แผ่ออกจากวัตถุ Platforms : Ground-based Space shuttle Aircraft Satellites

37 Sensors JERS RADARSAT LANDSAT ERS SPOT etc. Sensor Carrying Satellites

38 ข้อมูลจาก Sensor แต่ละชนิด - - มีลักษณะต่างกัน ขาว - ดำ สี * บาง Sensor สามารถบันทึก ข้อมูล ได้ทั้ง ขาว – ดำ / สี Sensors เช่น...  ความแตกต่างเกี่ยวกับสี

39 แสดงรายละเอียดของเป้าหมาย – น้อย คลุม พท. กว้าง แสดงรายละเอียดของเป้าหมาย – มากกว่า คลุม พท. แคบกว่า Sensors  ความแตกต่างด้านรายละเอียด / การครอบคลุมพื้นที่

40 Sensors ตัวอย่าง ข้อมูลที่บันทึกในช่วงความยาวคลื่นเดียว (ภาพถ่ายทางอากาศ ขาว-ดำ 0.4 – 0.7  m.)

41 ตัวอย่าง ข้อมูลที่บันทึกในช่วงความยาวคลื่น – หลายช่วง (ภาพแสดงข้อมูล LANDSAT-TM แบนด์ต่างๆ) Band 1: 0.45 - 0.52  m Sensors

42 ตัวอย่าง ข้อมูลที่บันทึกในช่วงความยาวคลื่น – หลายช่วง (ภาพแสดงข้อมูล LANDSAT-TM แบนด์ต่างๆ) Band 2: 0.52 - 0.60  m Sensors

43 Band 3: 0.63 - 0.69  m ตัวอย่าง ข้อมูลที่บันทึกในช่วงความยาวคลื่น – หลายช่วง (ภาพแสดงข้อมูล LANDSAT-TM แบนด์ต่างๆ) Sensors

44 Band 4: 0.76 - 0.90  m ตัวอย่าง ข้อมูลที่บันทึกในช่วงความยาวคลื่น – หลายช่วง (ภาพแสดงข้อมูล LANDSAT-TM แบนด์ต่างๆ) Sensors

45 Band 5: 1.55 - 1.75  m ตัวอย่าง ข้อมูลที่บันทึกในช่วงความยาวคลื่น – หลายช่วง (ภาพแสดงข้อมูล LANDSAT-TM แบนด์ต่างๆ) Sensors

46 Band 6: 10.4 - 12.5  m ตัวอย่าง ข้อมูลที่บันทึกในช่วงความยาวคลื่น – หลายช่วง (ภาพแสดงข้อมูล LANDSAT-TM แบนด์ต่างๆ) Sensors

47 Band 7: 2.08 - 2.35  m ตัวอย่าง ข้อมูลที่บันทึกในช่วงความยาวคลื่น – หลายช่วง (ภาพแสดงข้อมูล LANDSAT-TM แบนด์ต่างๆ) Sensors

48 Band 1Band 2 Band 3Band 4 Sensors

49 Band 5Band 6 Band 7... ข้อมุลที่บันทึกในแบนด์ต่างกัน  ไม่เหมือนกัน Sensors

50 ตัวอย่าง ภาพสีผสม สร้างจากการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมแบนด์ต่างๆ

51 Data Formats Analog Digital ข้อมูลจาก Sensor แต่ละชนิด อาจอยู่ใน format ต่างกัน...

52 Visual Interpretation แปลความหมายจากลักษณะที่ปรากฏบนภาพ (image characteristics) ToneShapeSize

53 Visual interpretation PatternTextureShadow image characteristics (ต่อ)

54 Original Corrected การปรับแก้ความคลาดเคลื่อน ทางภูมิศาสตร์ (Geometric Correction) Data Processing & Analysis

55 ปรับความชัดเจน (Enhancement) Data Processing & Analysis

56 รวมข้อมูลจากหลายแหล่ง (Integration) Data Processing & Analysis

57 รวมข้อมูลจากหลายแหล่ง (Integration) Data Processing & Analysis

58 การวิเคราะห์ข้อมูล Data Processing & Analysis  การจำแนกข้อมูล (Classification)

59 การจำแนก (Classification) A = remotely sensed data ใน bands ต่างๆ B = ผลการจำแนก เช่น การใช้ที่ดินประเภทต่างๆ

60 Agriculture Crop type mapping Crop monitoring etc. LANDSAT + RADAR LANDSAT -- Crop Damaged by Tornado LANDSAT

61 Forestry Clear-cut mapping LANDSAT- TM RADAR Applications

62 Species mapping RADAR Air photo Applications

63 Land cover / Land use Air photos: 1973 & 1985 TM data + Airborne SAR Biomass mapping สี แสดงความแตกต่าง ของมวลชีวภาพ Land use change Green = urban in 1973 Pink = urban in 1985

64 Hydrology Flood mapping ERS-1 Moisture distribution Light tone = moist Dark tone = dry NOAA A


ดาวน์โหลด ppt วิชาการจัดการทรัพยากรที่ดินเชิงบูรณาการ รูปประกอบการบรรยายเรื่อง : สารสนเทศเชิงพื้นที่ ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google