งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายเรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎกนำข้อคิดที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

4 พระไตรปิฎก เป็นที่รวบรวมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่จัดเป็นหมวดหมู่แล้ว
โดยนัยนี้ ไตรปิฎกจึงแปลว่า คัมภีร์ที่บรรจุพุทธพจน์ ( และเรื่องราวชั้นเดิมของพระพุทธศาสนา ) ๓ ชุด หรือ ประ มวลแห่งคัมภีร์ที่รวบรวมพระธรรมวินัย ๓ หมวด กล่าวคือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก

5 ในสมัยพระพุทธเจ้า เรียกว่า พรหมจรรย์ จดจำกันมาโดยวิธีมุขปาฐะ(ปากเปล่า)
พระไตรปิฎก ในสมัยพระพุทธเจ้า เรียกว่า พรหมจรรย์ จดจำกันมาโดยวิธีมุขปาฐะ(ปากเปล่า)

6 หลังปรินิพพาน เรียกว่า พระธรรมวินัย
พระไตรปิฎก หลังปรินิพพาน เรียกว่า พระธรรมวินัย พระสงฆ์จึงจัดให้มีการสังคายนารวบรวม หลักคำสอนเป็นหมวดหมู่และจารึกเป็น ลายลักษณ์อักษรภาษาบาลีลงในใบลาน

7 โดยพระรักขิตมหาเถระเป็นประธาน ทำการ
พระไตรปิฎก โดยพระรักขิตมหาเถระเป็นประธาน ทำการ สังคายนาที่ประเทศศรีลังกาในพุทธศตวรรษ ที่ 5(พ.ศ.450) แต่นั้นจึงเรียนว่า พระไตรปิฎก

8 ในประเทศไทย ได้พิมพ์เป็นภาษาบาลี
อักษรไทยเป็นครั้งแรก ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อพ.ศ. ๒๔๓๑

9 สมัยรัชกาลที่ ๘ ได้เริ่มแปลจากภาษาบาลี
เป็นภาษาไทย

10 แปลสำเร็จในสมัยรัชกาลที่ ๙ ได้พิมพ์เป็น
ครั้งแรกในงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐

11 เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก
พระสุตตันตปิฎก มีเนื้อหาเป็นพระธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่บุคคลในเหตุการณ์ และสถานที่ต่างๆ

12 เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงพ.ศ.๒๕๒๕เล่ม ๑๔
จูฬกัมมวิภังคสูตร พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงพ.ศ.๒๕๒๕เล่ม ๑๔

13 ว่าด้วยกรรมของสรรพสัตว์จาก อดีตชาติที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน
จูฬกัมมวิภังคสูตร ว่าด้วยกรรมของสรรพสัตว์จาก อดีตชาติที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน

14 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย พระไตรปิฎก เล่มที่ 14 อุปริปัณณาสก์
จูฬกัมมวิภังคสูตร วิภังคสูตรข้อที่ 35 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย พระไตรปิฎก เล่มที่ 14 อุปริปัณณาสก์

15 จูฬกัมมวิภังคสูตร ณ เชตวนาราม

16 ผลร้ายผลดี 7 คู่ เนื่องมาจากกรรม คือการกระทำของ สัตว์
จูฬกัมมวิภังคสูตร ผลร้ายผลดี 7 คู่ เนื่องมาจากกรรม คือการกระทำของ สัตว์

17 มีอายุน้อย ฆ่าสัตว์ มีอายุยืน ไม่ฆ่าสัตว์

18 มีโรคมาก เบียดเบียนสัตว์
มีโรคน้อย ไม่เบียดเบียนสัตว์

19 มีโภคทรัพย์น้อย ไม่ให้ทาน
มีโภคทรัพย์มาก ให้ทาน

20 มีผิวพรรณทราม ขี้โกรธ
มีผิวพรรณดี ไม่ขี้โกรธ

21 มีศักดาน้อย มักริษยา มีศักดามาก ไม่มักริษยา

22 เกิดในตระกูลต่ำ กระด้างถือตัว
ไม่อ่อนน้อม เกิดในตระกูลสุง ไม่กระด้างถือตัว แต่รู้จักอ่อนน้อม

23 มีปัญญาทราม ไม่เข้าไปหาสมณพราหมณ์
ไต่ถามเรื่องกุศล อกุศล ปัญญาดี เข้าไปหาสมณพราหมณ์ ไต่ถามเรื่องกุศล อกุศล


ดาวน์โหลด ppt เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google