งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Major General Environmental Problems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Major General Environmental Problems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Major General Environmental Problems
ผศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดโรคอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม
สิ่งคุกคามตามธรรมชาติ: สิ่งคุกคามจากความทันสมัย: การขับถ่ายของเสีย การพัฒนาของมนุษย์ เหตุการณ์ตามธรรมชาติ การปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม อากาศ น้ำ อาหาร ดิน การรับเข้าสู่ร่างกาย ขนาดภายนอก ขนาดดูดซึม ขนาดก่อผลกระทบภายใน ผลกระทบทางสุขภาพ ระยะก่อนมีอาการ ระยะเฉียบพลัน ระยะเรื้อรัง

3 สิ่งคุกคาม “สารซึ่งมีศักยภาพที่จะสามารถก่อให้เกิดโรคหรือการบาดเจ็บได้ รวมทั้งสิ่งซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสารอื่นๆ ที่สามารถก่อให้เกิดภาวะดังกล่าวด้วย”

4 Physical Agents Chemical Agents Biological Agents
ชนิดของสิ่งคุกคาม Physical Agents Chemical Agents Biological Agents

5 สิ่งคุกคามทางกายภาพ คลื่นเสียง (Acoutistic Radiation)–เสียงความถี่สูงและต่ำ เสียงรบกวน (noise) อุณหภูมิ (Temperature)–ความร้อนและความเย็น ความสั่นสะเทือน (Vibration) รังสีแม่เหล็ก (Magnetic Radiation)–เครื่องตรวจโดยอาศัยการสร้างภาพจากคลื่นแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Radiation)–แสงสว่าง เลเซอร์ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ รังสีเหนือม่วง เอ็กซ-เรย์ สนามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity)–รังสีและสารกัมมันตรังสี (อัลฟ่า เบต้า และแกมม่า) ฝุ่นละออง (Particulate Matter)

6 สารเคมี (Chemical Agents)
สารก่อให้เกิดอันตรายทางกายภาพ (Agents Presenting Physical Risk) สารก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (Agents Presenting Health Risk)

7 สารก่อให้เกิดอันตรายทางกายภาพ (Agents Presenting Physical Risk)
สารทำให้ขาดอากาศหายใจ (Asphyxiant)–ไอหรือก๊าซที่แทนที่อากาศหายใจ สารติดไฟ (Combustible)–สารซึ่งลุกติดไฟที่ระหว่าง 100–200 องศาฟาเรนต์ไฮต์ สารกัดกร่อน (Corrosive)–ทำให้เกิดการไหม้ของเนื้อเยื่อที่สัมผัสสาร สารระเบิด (Explosive)–สามารถปล่อยพลังงานความร้อนและก๊าซจำนวนมากในเวลาสั้นๆ สารระคายเคือง–สารซึ่งก่อให้เกิดระคายเคือง คัน หรืออักเสบแก่ผิวหนังหรือเยื่อบุต่างๆ ของร่างกาย สารเปอร์ออกไซด์ (Organic Peroxide)–สารซึ่งระเบิดได้ในสภาวะที่ไม่เสถียร เช่น ether, aldehyde เป็นต้น สารออกซิไดเซอร์ (Oxidizer)–สนับสนุนการติดไฟแก่สารไวไฟ

8 สารก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (Agents Presenting Health Risk)
สารก่อมะเร็ง (Carcinogen)–ก่อให้เกิดมะเร็ง สารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ (Mutagen)–ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สารพันธุกรรม และสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นหน้าได้ สารพิษ (Poison)–ก่อให้เกิดการทำลายของเนื้อเยื่อจนอาจถึงชีวิตแม้ในปริมาณเล็กน้อย สารก่อพิษ (Toxic)–ก่อให้เกิดการทำลายของเนื้อเยื่อจนอาจถึงชีวิตแต่ในปริมาณที่มากกว่าสารพิษ สารก่อให้เกิดการแพ้ (Sensitizer)–สารซึ่งกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ สารก่อให้เกิดความผิดปกติแก่เด็กในครรภ์ (Teratogen)–ทำให้การสร้างอวัยวะของเด็กในครรภ์ผิดปกติ

9 สารชีวภาพ (Biological Agents)
เชื้อโรคที่แพร่ทางเลือด (Bloodborne Pathogens)–เชื้อจุลชีพที่ติดต่อโดยทางเลือดหรือน้ำเหลือง เชื้อโรคอื่นๆ (Other Pathogens)–เชื้อจุลชีพที่ติดต่อโดยทางอื่น เช่น อาหาร น้ำ อากาศ


ดาวน์โหลด ppt Major General Environmental Problems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google