งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ให้เลือกรูปที่ตรงกับบุคลิกของเรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ให้เลือกรูปที่ตรงกับบุคลิกของเรา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ให้เลือกรูปที่ตรงกับบุคลิกของเรา
Z

2 เฉลียว ฉลาด ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว เหมาะที่จะเป็นหัวหน้า

3 ความคิดสับสน ไม่มั่นใจตนเอง

4 Z คิดสร้างสรรค์ จินตนาการกว้างไกล มีความเป็นผู้นำ

5 หมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องเพศและของมึนเมา
ส่วนใหญ่โสด

6 Appropriate manners

7 การไหว้

8 08/04/60

9 วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ การเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอก การแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับผู้มีมารยาทที่ดีในสังคม และวิชาชีพพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 31 ตุลาคม 2554 อาจารย์อัมพร ไหลประเสริฐ 08/04/60

10 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถแต่งกายได้เหมาะสมตามกาลเทศะและตามสมัยนิยม เพื่อให้นักศึกษารู้จักมารยาทที่ดีในสังคมและในวิชาชีพพยาบาลและปฏิบัติได้ สามารถนำความรู้ไปปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้ มีจิตสำนึกในการให้บริการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 08/04/60

11 สารบัญบทเรียน ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของบุคลิกภาพ
สิ่งที่ทำให้บุคลิกภาพแตกต่างกัน หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ 08/04/60

12 ความหมายของบุคลิกภาพ
หมายถึง ลักษณะต่างๆของบุคคลที่รวมกันแล้วทำให้บุคคลนั้นแตกต่างกับบุคคลอื่น ได้แก่อุปนิสัยใจคอ ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆที่บุคคลนั้นแสดงออกมา เราเป็นหนึ่งเดียวในโลก 08/04/60

13 การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ คุณสมบัติ รวมทั้งชีวิตจิตใจของบุคคลให้สูงขึ้น เป็นการพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมของแต่ละบุคคล ครอบคลุมทั้งรูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง การนั่ง การยืน การเดิน การแต่งกาย อุปนิสัยใจคอ จรรยามารยาท ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบปฏิภาณ จิตสำนึก เจตคติ ตลอดจนการวางตัวในสังคม 08/04/60

14 ความสำคัญของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพที่ดี เป็นสิ่งที่ทำให้มีความโดดเด่นเฉพาะตัว แทนความคิดและการกระทำ เป็นทั้งเสน่ห์และอำนาจของบุคคล เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป ติดต่อสื่อสารได้สำเร็จ ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลที่แวดล้อม เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ 08/04/60

15 บุคลิกภาพ มี 2 ประเภท บุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายใน รูปร่างหน้าตา
การแต่งกาย การปรากฏตัว กิริยาท่าทาง การสบตา การใช้เสียง ศิลปะในการพูดแต่ละสถานการณ์ บุคลิกภาพภายใน ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความกระตือรือร้น ความรอบรู้ ความคิดริเริ่ม ความจริงใจ ปฏิภาณไหวพริบ ความรับผิดชอบ ความจำ อารมณ์ขัน 08/04/60

16 ทำไมคนเราจึงแตกต่างกัน
ก้านบัวบอก ลึกตื้น ชลธาร มารยาท ส่อสันดาน ชาติเชื้อ โฉดฉลาด เพราะคำขาน ควรทราบ หย่อมหญ้า เหี่ยวแห้งเรื้อ บอกร้ายแสลงดิน 08/04/60

17 สิ่งที่ทำให้บุคลิกภาพแตกต่างกัน
พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม การเจ็บป่วยพิการทางร่างกาย ประสบการณ์ที่ประทับใจในอดีตทั้งด้านลบและบวก สิ่งที่ได้รับการหล่อหลอมจากครอบครัว ฐานะความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี 08/04/60

18 บุคลิกภาพตามการแสดงออก
ชอบการแสดงออก คุยโม้ เก็บตัว เห็นอกเห็นใจ อนุรักษ์นิยม ต่างกันได้อย่างไร หัวรุนแรง ป่าเถื่อน แก้ตัว หาสิ่งทดแทน หาความบริสุทธิ์ 08/04/60

19 หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ
เริ่มมองตนเอง สำรวจตนเอง ยอมรับจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุง พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปสู่แบบแผนของบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดี ที่สูงกว่า เป็นสิ่งที่เกิดจากความสมัครใจ ยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไข ยอมรับสภาพความเป็นจริงในชีวิต เพื่อปรับตนเองให้ผสมกลมกลืนกับสังคม เข้ากับวิถีชีวิตอย่างเป็นสุข 08/04/60

20 องค์ประกอบพื้นฐานของบุคลิกภาพที่ต้องพัฒนา
รูปร่างหน้าตา ยิ้มแย้มแจ่มใส ถ้อยคำ น้ำเสียง การพูดจา เสื้อผ้า อาภรณ์ เครื่องประดับ การแต่งกาย อารมณ์ จิตใจ ความรู้สึกนึกคิด ความเฉลียวฉลาด กิริยา ท่าทาง มารยาท การวางตัว ความรู้ความสามารถ ฐานะ เกยรติยศ ชื่อเสียง การประพฤติตนอยู่ในกรอบขอบเขตชีวิต ขอบเขตขนบธรรมเนียม ประเพณีและกฎหมาย 08/04/60

21 แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ
การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก 08/04/60

22 การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
การพัฒนาด้านร่างกาย กริยาท่าทางและการทรงตัว การแต่งกาย การใช้น้ำเสียง คำพูด 08/04/60

23 การพัฒนาด้านร่างกาย ความสะอาดของ ผิวหนัง เล็บ มือ สุขภาพปาก ฟัน
หน้าตา ผม การออกกำลังกาย การพักผ่อนนอนหลับ 08/04/60

24 กริยาท่าทางและการทรงตัว
การยืน เกร็งหน้าท้อง ยืนตัวตรง ไหล่ผึ่งผาย แอ่นอกเล็กน้อย แขนตามสบายปล่อยมือลงข้างตัวทั้งสองข้าง ไม่กางแขนเก้งก้าง ประสานมือไว้ข้างหน้าเมื่อพูดกับผู้ใหญ่ ศีรษะ ตั้งให้ตรง คิดว่าเป็นลูกโป่งที่ลอยได้ ตา มองไปข้างหน้า อยู่ระดับหน้าผู้อื่น ปาก ยิ้มทั้งปากและตาโดยนึกถึงสิ่งดีงามของชีวิต 08/04/60

25 การเดิน อยู่ในท่ายืนตรง เก็บหน้าท้องและก้น ตามองข้างหน้า
ก้าวขาไปข้างหน้าแล้วถ่ายน้ำหนักโดยเอนไปข้างหน้า ส่วนขาอีกข้างหนึ่งงอเข่าเล็กน้อย แขนแกว่งเล็กน้อย เดินให้กระฉับกระเฉงคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ (เดินเร็วกว่าปกติ 10% จะ Smart) 08/04/60

26 การนั่ง วางเท้าให้ขนานกับพื้น เก็บหน้าท้องลำตัวตรง ขาไม่ห้อยลอยเอนไปมา
มือวางประสานที่หน้าขา ลำตัวตรง ไม่งอ ไม่โน้มไปข้างหน้า ไม่หงายหลัง 08/04/60

27 การแต่งกาย ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ควรเหมาะสมกับงาน เวลา สถานที่
วัย สีผิว ความนิยม สุภาพ ไม่หวือหวา วาบหวาม ประณีต สะอาด ประหยัด เหมาะสมกับฤดูกาล 08/04/60

28 การแต่งกายของพยาบาล รูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่ได้รับมาแต่กำเนิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ปรับปรุงได้ หมวกขาวสะอาด เรียบ แข็ง แถบหมวกเย็บซ่อนด้ายเรียบตึง ครอบในตำแหน่งที่พอเหมาะ กิ๊ปซ่อนด้านใน ผมเก็บเรียบร้อย ผมยาวขมวดไว้ใต้หมวก ใบหน้าสะอาด แต่งพองามดูกลมกลืนเป็นธรรมชาติ ไม่สวมเครื่องประดับยกเว้นนาฬิกา 08/04/60

29 การแต่งกายของพยาบาล(ต่อ)
เสื้อผ้าและเครื่องแบบสีขาว ขาวจริงๆ สะอาดปราศจากกลิ่น เนื้อผ้าหนา รีดเรียบ กระดุมไม่หลุดลุ่ย ความยาวคลุมเข่า สะดวกแก่การเคลื่อนไหว รองเท้าส้นหนาสูง 1-1นิ้วครึ่ง ไม่ควรเกิน 2 นิ้วเพื่อความสง่างามของท่วงท่าการเดิน พื้นยางเพื่อการเดินที่นุ่มเงียบ มั่นคง สะอาด ถุงเท้า สะอาด ซักทุกวัน 08/04/60

30 เครื่องแบบ ที่แสดงเอกลักษณ์ก่อให้เกิด ความศรัทธา รู้สึกชื่นชม น่านับถือ ประทับใจ
ไม่ใช่แฟชั่น สาธิตการใส่หมวก 08/04/60

31 การแต่งกายตามโอกาสต่างๆ
08/04/60

32 การแต่งกายสามารถปรับเปลี่ยนบุคลิกให้ดูดีขึ้น
เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ มาฝาก ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าตามโอกาส การแต่งตัวของสาวๆ ที่ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงตอนเย็น ควรเป็นชุดแซกราตรียาวส่วนเนื้อผ้าควรเป็นผ้าไหม ผ้าปักลายดอก ผ้ากำมะหยี่หรือผ้าที่ปักด้วยเลื่อม เลือกเสื้อผ้า...ที่สามารถอำพรางรูปร่างได้ รูปร่างอวบอั๋นควรเลือกเสื้อผ้าที่สามารถอำพรางรูปร่างของตน เช่น เสื้อผ้าสีเข้ม นอกจากนั้นควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าลายขวาง 08/04/60

33 เลือกสีอย่างไร...ให้ไปกับคุณ
ไปงานเลี้ยงกลางคืน ด้วยเสื้อผ้าสีเข้มๆ สีดำที่ดูคลาสสิก หรือ สีแดง ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับสาวๆ อินเทรนด์ทั้งหลาย เลือกสไตล์เสื้อผ้า เสื้อผ้าที่สามารถแต่งตัวเข้าได้กับทุกยุคทุกสมัย ซึ่งหากเวลาผ่านไปเมื่อเราหวนกลับมาดูภาพถ่ายเก่าๆ ในชุดดังกล่าวก็ยังคงจะให้ความรู้สึกว่า เสื้อผ้าที่สวมใส่นั้นไม่ตกยุค 08/04/60

34 ชุดราตรียาว 08/04/60

35 ราตรีสั้น 08/04/60

36 สูทกางเกงแบบทางการ การใส่เสื้อตัวใน การรีดแขนเสื้อและกางเกง
ความยาวของกางเกง 08/04/60

37 ชุดสูทกางเกงกึ่งทางการ
08/04/60

38 สูทกระโปรง 08/04/60

39    08/04/60

40 ชุดลำลอง 08/04/60

41 การเลือกชุดชั้นในสำหรับกางเกงเอวต่ำ
ชุด Sport สบายๆ การเลือกชุดชั้นในสำหรับกางเกงเอวต่ำ 08/04/60

42 สูทกลางคืน 08/04/60

43 สูท กลางวัน 08/04/60

44 แต่งพรางร่าง ลับ ลวง พราง

45 หนุ่มสาวเจ้าเนื้อ ผ้าลายใหญ่ๆ ดอกโตๆ จะทำให้รูปร่างดูใหญ่ขึ้น
ลายเล็กๆ จะทำให้ร่างกายดูเล็กลง แต่ก็ต้องระวังเพราะถ้าขนาดของลายผิดส่วน จะทำให้ดูใหญ่เข้าไปอีก ทางที่ดีเลือกทางลายลงจะดีกว่า

46

47 ถ้ารูปร่างมีจุดบกพร่องจะทำไงดี
บางส่วนไม่พร้อมที่จะโชว์ ไหล่กว้าง คางสองชั้น ไขมันพอกพุง การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้มั่นใจด้วยการเลือกเสื้อผ้าที่ช่วยปกปิดข้อบกพร่อง

48 คางสองชั้น ทำให้คอยาวขึ้นโดยด้วยการสวมเสื้อคอวี เสื้อป้ายไขว้กัน
เชิร์ตที่ใส่แล้วปลดกระดุมเม็ดบน เพื่อทำให้เห็นช่วงคอเยอะขึ้น ควรรวบผมให้เห็นต้นคอหรือตัดผมสั้น ดึงดูดความสนใจไปที่อื่นโดย สวมสร้อยคอยาวๆและตุ้มหูเล็กๆ ผูกผ้าพันคอให้ปมอยู่ต่ำกว่ากระดุมเสื้อเม็ดบนก็ได้ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือการสวมเสื้อคอเต่า คอป้าน จะเน้นความม่อต้อของคอและคาง

49

50

51

52

53 ไหล่กว้าง เลือกสวมเสื้อไหล่สโลป คัตติ้งเนี๊ยบๆ ออกแนวผู้ชาย
เสื้อคอวีก็ได้ เสื้อสายเดี่ยวควรเลือกที่สายคล้องคอ ห้ามเด็ดขาด สวมเสื้อเกาะอก เสื้อที่มีฟองน้ำหนุนไหล่ เสื้อแนวคาวบอยที่ตัดต่อตรงบ่า มีพู่ห้อย

54

55

56

57

58

59 ลำตัวช่วงบนใหญ่ เสื้อคอวี หรือเสื้อคอกว้าง เปิดกระดุมคอแล้วเน้นแบบเรียบๆพอดีตัวไม่ฟิตเกินไป แต่ถ้าช่วงล่างเพรียว ให้เน้นกางเกงสีสดใสลวดลายเด่น ดึงความสนใจจากช่วงบน ถ้าจะใส่เครื่องประดับใช้สร้อยคอแบบสั้น ไม่ยาวไปจนถึงบริเวณช่วงอก สิ่งที่ต้องโยนทิ้งไป คือเข็มขัดเส้นโต เพราะจะทำให้ช่วงบนดูสั้นเข้าไปอีก แจ๊คเกตกระเป๋าปะ เสื้อที่แต่งด้วยกระดุมเม็ดใหญ่ๆ

60

61 ลำตัวช่วงบนใหญ่แขนใหญ่ด้วย
ควรสวมเสื้อหลวมๆ เช่น เสื้อแขนยาว หรือแขนปีกค้างคาว ไม่ควรสวมเสื้อแขนกุด แขนสามส่วน สี่ส่วน เด็ดขาด

62

63

64 หน้าอกใหญ่ ลดความหนาของส่วนอกด้วยการเลือกเสื้อสีเข้ม ท่อนล่างสีอ่อนกว่าท่อนบน หรือเสื้อคอวีก็เหมาะ ไม่ควรใส่เสื้อที่มีทรง หรือโครงเสื้อคอเหลี่ยม คอปีนสูง คอเต่า ปกใหญ่ ผ้าหนาฟู

65

66

67 ช่วงเอวหนา ให้ใช้เข็มขัดเส้นเล็กสีเข้มเท่านั้น
ถ้าจะแต่งให้สวย ชุดเดรสทรงเอ กางเกงแบบขอบในตัวหรือยางยืดแนบลำตัวก็จะเหมาะที่สุด กระโปรงถ้าไม่สั้นก็ยาวไปเลย แต่ต้องมั่นใจว่าขาเรียวสวย ห้ามเด็ดขาด เข็มขัดเส้นโต สีสดตัดกับเสื้อผ้า เสื้อกล้าม หรือเสื้อเกาะอกที่ฟิตช่วงบน

68

69 ผู้ที่เอวสั้น เหมาะกับกางเกงเอวต่ำ กางเกงไม่มีขอบ เสื้อตัวยาวที่หลอกตาให้ดูท่อนบนยาวขึ้น อาจจะปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกงหรือกระโปรงก็ช่วยได้

70

71 ช่วงล่างใหญ่ เหมาะกับชุดเดรสทรงตรง ทรงเข้ารูปบริเวณเอวหรือทรงเอ
เสื้อคลุมตัวยาวกับกระโปรงทรงผอมๆ กางเกงสีเข้ม ห้าม กางเกงยืด ท่อนบนฟิตๆ และแจ๊คเกตตัวสั้น

72 หน้าท้องใหญ่ ให้เลือกใส่กางเกงทรงแคบ หรือทรงตรงตั้งแต่สะโพกลงมา หรือจะพรางด้วยเสื้อคลุมหรือแจ๊คเกตหลวมๆปิดหน้าท้องเอาไว้ ควรระวัง กางเกงที่มีกระเป๋าปะหน้าปะหลังหรือ มีฝา กระโปรงจีบ หรือการพันโสร่ง เพราะจะเน้นพุงให้ดูใหญ่ขึ้น

73

74 เอ้า! รูปร่างคุณเป็นแบบไหน เลือกใส่เสื้อผ้าซะให้ถูกต้อง
เพื่อปกป้องข้อบกพร่องที่คุณมีอยู่ ก็ต้องแต่งตัวช่วยเป็นทางเลือกเดียวที่เหลือ ทางที่ดีคือการออกกำลังกายจะดีที่สุด หากนักศึกษาต้องไปงานเลี้ยงกลางคืน จะแต่งตัวอย่างไร ลองดีไซน์

75 สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรมองข้าม
เครื่องประดับมีความสำคัญต่อภาพลักษณ์ เช่น นาฬิกา ปากกา กระเป๋าเอกสาร แฟ้ม เข็มกลัดติดเสื้อ ตุ้มหู แว่นตา ต้องพิถีพิถันให้ทันยุคสมัย 08/04/60

76 แว่นตา การใช้งาน แข็งแรง ทนทาน ใส่สบาย
ดูมีอำนาจ ฉลาดขึ้น เคร่งขรึมมากขึ้น การเลือกกรอบแว่น เหมาะสมกับใบหน้า คนที่หน้ากลมถ้าแว่นกลมดูคล้ายซาลาเปา กรอบเหลี่ยมไม่เหมาะกับคนหน้าเหลี่ยม เมื่อสวมแว่นแล้วดวงตาอยู่กลางแว่น ส่วนบนกรอบแว่นอยู่ระดับเดียวกับคิ้ว กรอบแว่นไม่ควรกว้างกว่าใบหน้า หรืออยู่ต่ำกว่ากลางแก้ม 08/04/60

77 เครื่องประดับ ไม่ควรเกิน 5 จุด ต่างหู สร้อยคอ เข็มกลัด
นาฬิกา กำไลข้อมือ เวลาทำงานมักใช้เรือนทอง และสายหนังเรียบๆ แบบแพรวพราวไว้ใส่ไปงานกลางคืน แหวน ไม่ควรใส่เกิน 2 วง 08/04/60

78 น้ำหอมและการแต่งหน้า
น้ำหอมไม่ควรเลือกน้ำหอมที่มีกลิ่นฉุน กลิ่นแรง ควรใช้ลูกกลิ้งระงับกลิ่นกายด้วย การแต่งหน้าหากทำงานชุดฟอร์มไม่ควรแต่งเข้มหรือใช้สีฉูดฉาดมาก 08/04/60

79 อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูมิรู้หาย
จะเจ็บอื่นหมื่นแสนพอแคลนคลาย เจ็บจนตายเพราะเขาเหน็บให้เจ็บใจ 08/04/60

80 ความรู้สึกที่ดีวัดไม่ได้ จับต้องไม่ได้ แต่รับรู้ได้
การพูด เป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ การพูดเป็นพลังแห่งความสุข การพูดเป็นพลังแห่งมิตรภาพ ยิ้ม ออกจากส่วนลึกของหัวใจ ยิ้ม จากความรู้สึกภายในที่กอปรด้วยความเมตตาจริงใจ และเป็นมิตร 08/04/60

81 ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม เราพบกัน วันละนิด จิตแจ่มใส เบิกบานใจ ชุบชีวี ดีหนักหนา ยิ้มกันนะ ผูกมิตร ชุบชีวา ทุกเวลา ควรยิ้มไว้ ให้อิ่มเอม ยิ้มยิ้มยิ้ม เชิญยิ้ม ยิ้มซิจ๊ะ เพื่อที่จะ พ้นทุกข์ สุขเกษม ยิ้มรื่นรมย์ สมฤดี พาปรีเปรม ยิ้มคือเกม ชนะใจ ในทุกคน

82 กิจกรรม ให้นักศึกษาแบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 10-15 คน สาธิต
การปรากฏตัว ยืน เดิน นั่ง การพูดทักทายผู้รับบริการ คำพูดที่ควรดัดแปลงให้น่าฟังยิ่งขึ้น การใช้โทรศัพท์ การเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ ใช้เวลาทำกลุ่ม 5 นาที นำเสนอกลุ่มละ 3 นาที 08/04/60

83 สถานการณ์ทักทายผู้รับบริการ
เวลาประมาณ น. ผู้ป่วยชายไทยอายุประมาณ 60 ปี เดินมาคนเดียว เข้ามาที่ OPD ด้วยท่าทางหันหน้าหันหลัง ไม่รู้จะเดินไปทางไหน ถือบัตรผู้ป่วยไว้ในมือ ถ้านักศึกษาเป็นพยาบาลที่ OPD นักศึกษาจะพูดทักทายกับผู้ป่วยรายนี้อย่างไร ให้เขียนเป็นคำพูดแล้วนำเสนอ 08/04/60

84 สถานการณ์เจรจาต่อรอง
เวลาประมาณ น. ผู้ป่วยกลับจากทำผ่าตัดสมอง ไม่รู้สึกตัว ใส่ท่อช่วยหายใจและต่อเข้าเครื่องช่วยหายใจ นักศึกษาไปช่วยดูดเสมหะ ญาติผู้ป่วยซึ่งเป็นภรรยาพูดว่า “ทำไมพยาบาลไม่มาทำ ให้นักเรียนฝึกหัดมาทำ เดี๋ยวก็ตายพอดี” ถ้าท่านเป็นพยาบาลหัวหน้าเวร ท่านจะพูดกับญาติว่าอย่างไรให้ญาติเข้าใจ ให้เขียนเป็นคำพูด แล้วนำเสนอ 08/04/60

85 การพูด เป็นการสะท้อนจากความรู้สึกภายในเป็นบุคลิกภาพภายนอก
น้ำเสียง เป็นสื่อ ความเข้าใจของมนุษย์ คำพูด เป็นสื่อแสดงถึงคุณค่าของคน ทำให้ผู้ฟังรู้สึกถึงคุณค่าของเขา 08/04/60

86 การใช้น้ำเสียง ภาษาและคำพูด
ควรใช้น้ำเสียงนุ่มนวล ไม่ใช้เสียงทุ้ม แหลม เสียงดัง ผิดธรรมชาติ ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับผู้ฟัง 08/04/60

87 การพูดทักทายผู้รับบริการ
สวัสดีค่ะ (ครับ) คุณเป็นอย่างไรบ้างคะ ไม่ใช่เป็นอะไรมา เป็นมากี่วันแล้ว ต้องการให้ผม (ดิฉัน) ช่วยอะไรคุณบ้าง เชิญ (ทางนี้ โน้น) ค่ะ (ครับ) เชิญนั่งก่อนค่ะ กรุณารอสักครู่ โอกาสหน้ามีอะไรให้ช่วยเชิญได้นะคะ 08/04/60

88 การใช้คำนำหน้า คุณ ลุง ป้า ตา ยศ ตำแหน่งเป็นการให้เกียรติ
เรียกน้อง หนู คนเล็ก สื่อถึงความเอ็นดู 08/04/60

89 คำพูดที่ควรดัดแปลงให้น่าฟังยิ่งขึ้น
รอเดี๋ยว ไม่ว่าง  กรุณารอสักครู่ หมอไม่อยู่ไม่รู้ว่าไปไหน คุณหมอกำลังตรวจคนไข้อยู่ เดี๋ยวดิฉันจะรายงานให้คุณหมอทราบนะคะ ญาติถอยออกไป ออกไปรอข้างนอก  ญาติกรุณารอข้างนอกนะคะ ไม่ต้องห่วงค่ะเราจะดูแลญาติคุณให้ดีที่สุด 08/04/60

90 คำพูดที่ควรดัดแปลงให้น่าฟังยิ่งขึ้น
ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณ  เราลองหาวิธีอื่นกันบ้างไหมคะ ถ้าอยากให้หายก็มาตามนัด  กรุณามาตามนัดนะคะ จะได้หายไวๆ เรายังไม่รู้เลยว่าคนไข้เป็นอะไรกันแน่ ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการวินิจฉัยนะคะ 08/04/60

91 ปัจจัยที่สร้างความประทับใจ
การต้อนรับ การเอาใจใส่ด้วยอัธยาศัยไมตรี คุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดี ค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสม สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ การมีภาพลักษณ์ที่ดี 08/04/60

92 ลักษณะของผู้บริการที่ดี 6S
Smart-เป็นมิตร ท่าทางท่วงทีสง่า Smile-เป็นผู้ที่มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส Speak-พูดจาสุภาพ โอภาปราสัยดี Seek-ค้นคว้าความต้องการของผู้มาใช้บริการ Service-ลงมือบริการเป็นธุระให้จนเสร็จ Satisfaction-ผู้รับบริการรู้สึกพึงพอใจ 08/04/60

93 ภาพลักษณ์ของพยาบาล สมัยก่อนเมตตากรุณา เสียสละ อดทน สุภาพอ่อนโยน มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ปัจจุบัน เพิ่ม บุคลิกภาพที่ดี (Well-education person) เป็นผู้รอบรู้ทางด้านวิชาการ มีความชำนาญทางทักษะพยาบาล มีสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและมีวิจารณญาณ(critical thinking) วิเคราะห์ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดี สามารถพูดคุยได้โดยไม่อึดอัด พยาบาลที่ประชาชนต้องการ คุณภาพ ใจดี สวย อึด 08/04/60

94 แนวคิดเกี่ยวกับผู้รับบริการ
ผู้รับบริการย่อมถูกเสมอ เพราะเขาเป็นผู้ให้เรามีงานทำ มีอาชีพ มีเงินใช้ หากผู้รับบริการผิดเรื่องใดก็ตาม ให้ปฏิบัติตามข้อ 1 ปรับแนวคิดโดยฝึกการปรับจิตใจและท่าทีในการให้บริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจให้ได้ 08/04/60

95 จากผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล, 2545
กี่วันกี่วี่ นอนไข้ ไม่รู้สม ต้องนอนซม กี่ไข้กี่ไข้ ไม่รู้หาย พอไข้ส่าง เห็นนางฟ้า มารอบกาย ความทุรน ทุราย ค่อยบรรเทา 08/04/60

96 การใช้โทรศัพท์ รับโทรศัพท์ทันทีที่เสียงกริ่งดังขึ้น ไม่ควรเกิน 3 ครั้ง
ใช้คำว่า “สวัสดีค่ะ” แทน “ฮัลโหล” ถ้าให้รอสายควรให้บริการทุก 20 วินาที ยิ้มก่อนพูด ควบคุมอารมณ์และบรรยากาศสนทนาในทางบวกเสมอ ใช้คำว่า “ขอโทษ” เมื่อทำให้อีกฝ่ายรอหรือต่อผิด เสียงไม่ชัด อยากให้เขาบอกชื่อ หรือเมื่อต้องการหยุดสนทนา “กรุณา” เมื่อต้องการให้คนอื่นทำให้เรา “ขอบคุณ” ทุกครั้งที่ช่วยเหลือเรา ส่งข่าวติดต่อเรา 08/04/60

97 การใช้โทรศัพท์ (ต่อ) ไม่ใช้โทรศัพท์เป็นที่ระบายอารมณ์
กรณีที่เป็นฝ่ายรับต้องรอให้ฝ่ายเรียกมาวางหูก่อน ถ้าต้องวางก่อนใช้นิ้วมือตัดสัญญาณก่อนวาง อย่าฟังเพียงอย่างเดียวแล้วผงกหัว ควรส่งเสียงโต้ตอบเป็นครั้งคราว ถ้าจำชื่อได้รีบเรียกชื่อทันที อย่าผูกขาดการพูดฝ่ายเดียว อย่าออกนอกเรื่อง อย่าขัดจังหวะ อย่าจับผิด อย่าชวนทะเลาะ 08/04/60

98 การใช้โทรศัพท์ (ต่อ) เมื่อคนอื่นพูดอยู่ไม่ควรพูดแทรก
ข้อมูลข่าวสารต้องจดทุกครั้งและถามให้เข้าใจก่อนที่จะผ่าน ไม่ควรใช้โทรศัพท์ที่ทำงานคุยเรื่องส่วนตัวเกิน 3 นาที ตัวอย่างการรับสาย “สวัสดีค่ะ ตึกอายุรกรรม ปราณีรับสายค่ะ” กรณีโทรติดต่อไป “สวัสดีค่ะ จากตึกอายุรกรรม ขอเรียนสายคุณเมตตาค่ะ” 08/04/60

99 เส้นทางแห่งความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้
การพัฒนาบุคลิกภาพคือการพัฒนาจิตใจให้ดีงาม การทำความดี พบเห็นสิ่งที่ดี กระทำสิ่งที่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม ที่เราเรียกว่า “ความดี ความถูกต้อง” นั่นคือความหมายของบุคลิกภาพที่ดี 08/04/60

100 สรุป บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ 4sm’s
Smile  ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย ต้อนรับ Small  อ่อนน้อม ถ่อมตน สุภาพ ไม่โอ้อวด Smooth  เรียบง่าย ไม่เรื่องมาก ไม่มีพิธีรีตอง Smart  ความรู้ ความสามารถ องอาจ ผึ่งผาย มีเสน่ห์ การพัฒนาบุคลิกภาพนั้น เพื่อขจัดสิ่งด้อย เพิ่มจุดเด่น หรือขจัดความเชยออกไปนั่นเอง 08/04/60

101 สิ่งที่ควรเป็น มารยาทตรึงตา กิริยาตรึงใจ ภายใน(จิตใจ)ต้องยอดเยี่ยม
08/04/60

102 08/04/60

103 Thank you for your attention
08/04/60


ดาวน์โหลด ppt ให้เลือกรูปที่ตรงกับบุคลิกของเรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google