งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดงบประมาณของโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดงบประมาณของโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดงบประมาณของโครงการ
งบประมาณของโครงการ (Project budgeting) หมายถึง การใช้จ่ายทรัพยากรขององค์การและแผนการจัดสรรทรัพยากรสำหรับกิจกรรมต่างๆของโครงการ ความสำคัญของการจัดงบประมาณโครงการ ช่วยทำให้โครงการสามารถดำเนินไปได้เป็นแผนการเงินที่จะใช้ทรัพยากรทำให้โครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมาย

2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโครงการ
ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-item budgeting ) คือ งบประมาณที่แสดงรายการใช้จ่ายเป็นรายการเป็นระบบที่เน้นการควบคุมปัจจัยนำเข้า (input) ระบบงบประมาณแบบแผนงาน (Planning Programming budgeting System: PPBS) ซึ่งได้มีการกำหนดสัดส่วนของเงินในแต่ละด้าน เปลี่ยนแปลงระบบอนุมัติเงินประจำงวดให้มีความคล่องตัว ระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งผลงาน (Performance based budgeting : PBB) ระบบงบประมาณที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน งาน/โครงการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลเพื่อวัดความสำเร็จของงาน

3 กระบวนการงบประมาณกับมาตรฐานการจัดการทางการเงิน
การจัดทำงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ - การวางแผนเชิงกลยุทธ์ - MTEF การกำหนดผลผลิตและการคำนวณต้นทุน การบริหารงบประมาณ การจัดระบบการจัดซ้อจัดจ้าง การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ การบริหารสินทรัพย์ การติดตามประเมินผล การรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน การตรวจสอบภายใน


ดาวน์โหลด ppt การจัดงบประมาณของโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google