งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการบริหารงบบริการ การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการบริหารงบบริการ การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการบริหารงบบริการ การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2558
กรอบการบริหารงบบริการ การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2558

2 สิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทย ในระบบ UC
บริการนวดไทย (นวด ประคบ อบสมุนไพร) - บริการในหน่วยบริการ - บริการเชิงรุกในชุมชน บริการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย (นวด อบ ประคบ ทับหม้อเกลือ แนะนำการดูแลหลังคลอด) 3. การสั่งจ่ายยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

3 แนวคิด/หลักการ ปี 58 สนับสนุนยุทธศาสตร์และแผนงานแพทย์แผน ไทยและสมุนไพรของกรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทยฯ (เหมือนปี57) เพิ่มศักยภาพบริการแพทย์แผนไทยควบคู่กับ บริการสาธารณสุขอื่น (เหมือนปี 57) กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การบริการแพทย์แผนไทย เป้าหมายที่หน่วยบริการ ระดับ รพศ./รพท./ รพช. เน้นความเข้มแข็งของหน่วยบริการทุกระดับ วางระบบบริการแพทย์แผนไทยในทุกภาคส่วน เน้นความมั่นคงในระยะยาว

4 เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึง เชื่อมั่น และใช้บริการ แพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย เพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้มีบริการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพและ ปลอดภัยคู่ขนานและผสมผสานไปกับการแพทย์ แผนปัจจุบัน 2. เพื่อให้มีการใช้ยาจากสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียา หลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ “ประชาชนได้รับบริการแพทย์แผน ไทยที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้ มาตรฐาน และได้รับการรักษาโดยการสั่งจ่าย ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ”

5 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในปี 58
รายละเอียด ปี 57 ปี 58 1. หลักการ 1.1 ขยายจังหวัดต้นแบบการพัฒนาและการจัดบริการแพทย์แผนไทย รวม 20 จว. 1.1 กลยุทธ์การบริการแพทย์แผนไทยเป้าหมายที่หน่วยบริการ หน่วยบริการปฐมภูมิ/รพ.สต. หน่วยบริการประจำ/ รพศ./รพท./รพช. รพ.แพทย์แผนไทย 2. สัดส่วนงบชดเชยและงบสนับสนุน งบ ลบ (8.19 บาท/ปชก.) (Pop ล้านคน) งบตามเกณฑ์บริการ : งบสนับสนุนฯ (93 : 7) งบ 398,083,140 ลบ.(8.19บาท/ปชก.) (Pop ล้านคน) งบตามเกณฑ์บริการ (100%)

6 รายละเอียด ปี 57 ปี 58 3. การบริหารงบค่าบริการ 3.1 จ่ายชดเชยตามผลงานบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ (นวด อบประคบ ฟื้นฟูแม่หลังคลอด,ยาจากสมุนไพรใน ED) 3.2 จ่ายชดเชยบริการ การนำร่องระบบบริการเวชกรรมไทยระดับ รพศ./รพท./รพช.และ รพสต. (สังกัดกรมพัฒน์ฯ) ที่ผ่านเกณฑ์ศักยภาพ ตามที่กำหนด 3.3 จ่ายเพื่อสนับสนุนจว.ต้นแบบแผนไทยที่มีผลงานตามเกณฑ์ เหมาจ่ายการจัดบริการเวชกรรมไทยสำหรับหน่วยบริการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์กลาง และเกณฑ์ระดับพื้นที่ที่กำหนด

7 กรอบการบริหารงบบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2558
งบค่าบริการแพทย์แผนไทย บาท/ปชก.ผู้มีสิทธิ ล้านคน (398,083,140 ลบ.) หน่วยบริการที่ได้รับงบประมาณ ระดับต่างๆ ดังนี้ 1. หน่วยบริการปฐมภูมิ/รพ.สต. 2. หน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการประจำ/รพศ./รพท./รพช. (รวมหน่วยบริการที่เป็นแหล่งเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์) 3. รพ.แพทย์แผนไทยสังกัดกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยฯ ที่เป็นหน่วยบริการประจำ * หน่วยบริการต้องมีการจัดบริการแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ และผ่านการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนฯของสปสช.

8 แนวทางการคิด Global ลงเขต
1. ปชก. UC ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (40%) 2. ผลงานบริการ (30%) - ใช้ข้อมูลจากผลงานการเบิกจ่าย 4 ไตรมาส จากข้อมูล OP/PP individual (ไตรมาส4/56+ไตรมาส 1-3/57) - นับจำนวนครั้งของทุกกิจกรรม (นวด ประคบ อบสมุนไพร การสั่งจ่ายยา สมุนไพรเฉพาะ ED) และการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด) 3. จำนวนหน่วยบริการ (30%) - ใช้ข้อมูลหน่วยบริการที่เบิกจ่าย จากข้อมูล OP/PP individual (ไตรมาส4/56+ ไตรมาส 1-3/57) - ใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการประจำที่ผ่าน เกณฑ์ - ใช้ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์/ผช. แพทย์แผนไทย จากโปรแกรมแพทย์แผนไทย

9 การจัดสรรงบระดับเขตฯ
งบค่าบริการแพทย์แผนไทย สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ ( ลบ.) จัดสรรตามหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย เกณฑ์การจัดสรรเพิ่มเติมระดับเขตฯ/ตามตัวชี้วัดผลงานระดับเขต

10 หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย

11 หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย(ต่อ)

12 หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย(ต่อ)

13 หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย(ต่อ)

14 ตัวชี้วัด ปี 58 1. หน่วยบริการประจำ/รพศ./ รพท./ รพช. ที่ผ่านคุณสมบัติหน่วยบริการตามตัวชี้วัดของส่วนกลางและ สปสช.เขต 500 แห่ง 2. ประชาชนสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รับบริการแพทย์แผนไทยตามชุดสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น (คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 3. ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิ/รพ.สต.ทีมีแพทย์แผนไทยประจำและมีการสั่งจ่ายยาจากสมุนไพรอย่างน้อย 10 รายการ (รวม ED& Non ED) ร้อยละ 75 4. ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 8

15 ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
แหล่งข้อมูล รายการข้อมูล บริการแพทย์แผนไทย (นวด ,อบ,ประคบ,แม่หลังคลอด) (กรณี OP) บริการแพทย์แผนไทย(นวด , อบ , ประคบ , แม่หลังคลอด) (กรณี IP) ยาสมุนไพร (การสั่งใช้ยา&มูลค่าการใช้ยา) บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย (แพทย์แผนไทย,ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) ผลการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการแพทย์แผนไทย OP/PP Individual E-Claim Program TTM Data Center


ดาวน์โหลด ppt กรอบการบริหารงบบริการ การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google