งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานกับข้อมูล โดยที่ ข้อมูลนั้นจะต้อง 1. เป็นประเภทเดียวกัน | ตัวเลข, ตัวอักษร 2. มีขนาดเท่ากัน ? ARRAY คืออะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานกับข้อมูล โดยที่ ข้อมูลนั้นจะต้อง 1. เป็นประเภทเดียวกัน | ตัวเลข, ตัวอักษร 2. มีขนาดเท่ากัน ? ARRAY คืออะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานกับข้อมูล โดยที่ ข้อมูลนั้นจะต้อง 1. เป็นประเภทเดียวกัน | ตัวเลข, ตัวอักษร 2. มีขนาดเท่ากัน ? ARRAY คืออะไร

2 ? วิธีการประกาศตัวแปร Dim ชื่ออะเรย์ ( ขนาดอะเรย์ ) As ชนิด ข้อมูล Dim SCORE(5) As INTEGER Dim SCORE As INTEGER

3 1.Array กำหนดค่าตัวแปร Dim ชื่อตัวแปรอะเรย์ ( ) AS ชนิดตัวแปร = { ข้อมูล 1, ข้อมูล 2,…… ข้อมูลสุดท้าย } Dim NUM( ) As INTEGER = {10,20,30} Dim Day( ) As STRING = { Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday }

4 2.Array ไม่กำหนดตัวแปร Dim ชื่อตัวแปรอะเรย์ ( ขนาดของอะเรย์ ) AS ชนิดตัวแปร Dim Day(7) As STRING Dim NUM(10) As INTEGER

5 1. ตัวแปรสำหรับเก็บค่า 2. ตัวแปรชี้ตำแหน่ง ? ส่วนประกอบของ ARRAY Dim num(5) as Integer Dim index as integer num 0 1 2 3 4 index

6 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวน Loop Array For … Next ? ส่วนประกอบของ ARRAY Dim num(5), index as integer For Index = 0 To 4 str = “ ลำดับที่ ” & num(index) lst.items.add(str) Next Array จะต้องมีตัวแปร ชี้ตำแหน่ง ใช้ index บอก ตำแหน่ง num 0 1 2 3 4 index

7 1. จงเขียนโปรแกรมแสดงตัวเลขจำนวนเต็ม 5 จำนวน จากอะเรย์ การใช้ Array – 1. เพื่อแสดงผล Dim num( ) as integer = {0,1,2,3,4} Dim i as integer Dim Str as string For i = 0 to 4 Str = “ ลำดับที่ ” & num(index) lstbox.items.add(Str) Next 0 1234 iiii i

8 การใช้ Array – 2. นำ Array มาคำนวณ 2. จงเขียนโปรแกรมในการแสดงตัวเลขจำนวนเต็ม 10 ค่าจากอะเรย์ และแสดงผลรวมของจำนวนทั้งหมด Dim num( ) as integer = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} Dim Index,Total as integer Dim Str as string For index = 0 to 9 Total = total + num(index) Str = “ ลำดับที่ ” & num(index) lstbox.items.add(Str) Next Txt1.text = Total

9 การใช้ Array – 3. รับค่ามาใส่ใน Array Dim num(5) as integer Dim Index as integer Dim Str as string For Index = 0 to 4 num(Index) = inputbox (“ กรอกจำนวน ”,” กรอก ข้อมูล ”) Str = “ ลำดับที่ ” & Index & “ มีค่า ” & num(index) lstbox.items.add(Str) Next Dim num(5) as integer Dim Index as integer Dim Str as string For Index = 0 to 4 num(Index) = inputbox (“ กรอกจำนวน ”,” กรอก ข้อมูล ”) Next For Index = 0 to 4 Str = “ ลำดับที่ ” & Index & “ มีค่า ” & num(index) lstbox.items.add(Str) Next ใช้ Inputbo x ในการ รับค่า

10 1. จงเขียนโปรแกรมโดยใช้อะเรย์ ในการรับตัวเลขจำนวนเต็ม 10 ค่า เพื่อแสดงจำนวนเต็มที่มีค่าน้อยกว่า ค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ แบบทดสอบ Array

11 1. จงออกแบบโปรแกรมคิดเงินเดือนพนักงาน โดยแบ่งระดับการคิดเงินเดือน ออกเป็นออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1. ผู้บริหาร 2. หัวหน้างาน 3. พนักงาน โดยคิดออกแบบให้รับจำนวนวันทำงานในแต่ละเดือนจำนวน 12 เดือน 1. หากเป็นพนักงานในระดับผู้บริหารจะทำงานได้เงินวันละ 500 บาท 2. หากเป็นพนักงานในระดับหัวหน้างานจะทำงานได้วันละ 400 บาท 3. หากเป็นพนักงานธรรมดาจะทำงานได้เงินวันละ 250 บาท จงคำนวณหาเงินเดือนของพนักงานใน 1 ปีพร้อมแสดงจำนวนเงินออกทาง หน้าจอ แบบทดสอบก่อน Midterm

12 Dim index As Integer = 1 Dim total, day, index, choice, wage As Integer Dim str As String choice = Val(Me.rbl1.Text) If choice = 1 Then wage = 500 ElseIf choice = 2 Then wage = 400 Else wage = 250 End If Do While index <= 12 day = InputBox(" กรอกจำนวนวัน ", " กรอกข้อมูล ") total = wage * day str = " จำนวนวัน " & day & " ได้เงิน " & total lst1.Items.Add(str) index += 1 Loop


ดาวน์โหลด ppt วิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานกับข้อมูล โดยที่ ข้อมูลนั้นจะต้อง 1. เป็นประเภทเดียวกัน | ตัวเลข, ตัวอักษร 2. มีขนาดเท่ากัน ? ARRAY คืออะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google