งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จำนวน 5 แหล่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จำนวน 5 แหล่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จำนวน 5 แหล่ง
เงินรางวัลคดียาเสพติด กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (พล.ต.อ.เผ่า สารสิน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2 การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แหล่งที่ให้การช่วยเหลือ ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต กรณีบาดเจ็บ กรณีทรัพย์สินเสียหาย หมายหตุ 1. เงินรางวัลคดียาเสพติด - เจ้าพนักงานที่ได้รับอันตรายขณะสืบสวนหรือจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายในคดียาเสพติด ซึ่งไม่ได้ขอรับ/ได้รับเงินทำขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลัง - เงินช่วยเหลือ - ไม่เกิน 200,000 บาท - บาดเจ็บ ทุพพลภาพ จนต้องออกจากราชการ ไม่เกิน 200,000 บาท - ได้รับอันตรายสาหัสจนเสียอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่เกิน 100,000 บาท - ได้รับอันตรายแก่ร่างกายเป็นบาดแผลฉกรรจ์ หรืออันตรายสาหัสต้องได้รับการรักษาเกินกว่า 20 วัน ไม่เกิน 40,000 บาท - - ยื่นคำร้องภายใน 180 วัน - ผู้ที่ได้ใช้สิทธิและได้รับเงินช่วยเหลือตามกรณีนี้แล้ว ไม่มีสิทธิขอรับหรือได้รับเงินทำขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้างอีก

3 การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แหล่งที่ให้การช่วยเหลือ ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต กรณีบาดเจ็บ กรณีทรัพย์สินเสียหาย หมายหตุ 2. กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอันตรายอันเนื่องมาจากการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด - ผู้มีส่วนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวและได้รับอันตราย - เงินช่วยเหลือ - ค่าทรัพย์สินเสียหาย - ไม่เกิน 100,000 บาท - บาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือเสียอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่เกิน 70,000 บาท - บาดเจ็บจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วัน ไม่เกิน 40,000 บาท - บาดเจ็บในลักษณะอื่น ๆ ไม่เกิน 20,000 บาท - ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 40,000 บาท ยื่นคำร้องภายใน 90 วัน

4 การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แหล่งที่ให้การช่วยเหลือ ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต กรณีบาดเจ็บ กรณีทรัพย์สินเสียหาย หมายหตุ 3. มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด - เงินช่วยเหลือ - ค่าเล่าเรียนบุตร - ไม่เกิน 100,000 บาท - ค่าเล่าเรียนบุตรที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ปริญญาตรี และการศึกษาผู้ใหญ่ - บาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่เกิน 50,000 บาท - บาดเจ็บเป็นแผลฉกรรจ์หรือได้รับอันตรายสาหัส จนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเกินกว่า 20 วัน ไม่เกิน 20,000 บาท -

5 การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แหล่งที่ให้การช่วยเหลือ ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต กรณีบาดเจ็บ กรณีทรัพย์สินเสียหาย หมายหตุ 4. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ - เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บในคดีอาญา - เงินช่วยเหลือ - ค่าตอบแทน 30, ,000 บาท - ค่าจัดการศพ 20,000 บาท - ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ไม่เกิน 30,000 บาท - ค่าเสียหายอื่นไม่เกิน 30,000 บาท - ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท - ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ไม่เกิน 20,000 บาท - ค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหากิน วันละไม่เกิน 200 บาท ไม่เกิน 1 ปี - ค่าตอบแทนอื่น ไม่เกิน 30,000 บาท ยื่นคำร้องภายใน 1 ปี

6 การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แหล่งที่ให้การช่วยเหลือ ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต กรณีบาดเจ็บ กรณีทรัพย์สินเสียหาย หมายหตุ 5. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติด - เงินช่วยเหลือ - ค่าเล่าเรียนบุตร - เงินยังชีพรายเดือนแก่บุตร - ค่าเล่าเรียนบุตรรายปีจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี - หากได้รับการช่วยเหลือในเหตุเดียวกันหลายสิทธิ ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียงสิทธิเดียว


ดาวน์โหลด ppt การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จำนวน 5 แหล่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google