งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะวิทยาการจัดการ

2 การจัดทำโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาต้องเตรียมหนังสือขอความอนุเคราะห์ ก่อนลงพื้นที่ เพื่อที่จะส่งไปยังสถานที่ ที่จะจัดทำโครงการ เตรียมรูปเล่มการจัดทำโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วย5 ส่วน ดังนี้ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ข้อมูลสถานที่จัดทำโครงการ บทที่ 3 การประเมินโครงการ บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์โครงการ บทที่ 5 สรุปผลการจัดทำโครงการและข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติย่อของผู้วิจัย

3 บทที่ 1 บทนำ วัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ
ความมุ่งหมายของการจัดทำโครงการ ความสำคัญของการจัดทำโครงการ ขอบเขตของการจัดทำโครงการ

4 บทที่ 2 ข้อมูลสถานที่จัดทำโครงการ
ประวัติสถานที่จัดทำโครงการ ทางด้านภูมิศาสตร์ จำนวนประชากร

5 บทที่ 3 การประเมินโครงการ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการประเมินโครงการ

6 บทที่ 4 ผลของการวิเคราะห์โครงการ
วิเคราะห์ SWOT จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ปัญหาที่พบในการจัดทำโครงการ แนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ในการไปใช้ประโยชน์ต่อการฝึกประสบการณ์ต่อไป

7 บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการจัดทำโครงการ ข้อเสนอแนะ

8 บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้วิจัย ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์
ภาคผนวก ข แบบสอบถามความพึงพอใจ ภาคผนวก ค รูปภาพกิจกรรม ประวัติผู้วิจัย ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google