งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สืบค้นงานวิจัยชิ้นที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สืบค้นงานวิจัยชิ้นที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สืบค้นงานวิจัยชิ้นที่ 2
เรื่อง : การประเมินการบริการสารสนเทศในห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Free Powerpoint Templates นาย อาทิตย์ ช่างประดิษฐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี.3 ห้อง 1 เลขที่ 35

2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1) เพื่อประเมินความสอดคล้องของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2) เพื่อประเมินระบบและการให้บริการสารสนเทศในห้องสมุด ที่เอื้อต่อการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 3) เพื่อประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของผู้ใช้บริการสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต่อผู้ใช้บริการ 5) เพื่อประเมินปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการให้บริการสารสนเทศในห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

3 วรรณกรรมงานวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้
1) งานวิจัยด้านทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการ 2) งานวิจัยสารสนเทศด้านการใช้และปัญหาการใช้สารสนเทศ 3) งานวิจัยสารสนเทศด้านความต้องการและความพึงพอใจ 4) งานวิจัยสารสนเทศด้านการประเมิน

4 4. วิธีดำเนินการวิจัย 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

5 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1) สถิติพรรณนา 2) สถิติอ้างอิง

6 6. สรุปผลการวิจัย ความสอดคล้องของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด กับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พบว่า สารสนเทศประเภทต่างๆ สนับสนุนการเรียนการและอยู่ในความต้องการของผู้สอนในคณะต่างๆ ในระดับที่มาก มีค่าอยู่ที่ % ในทุกรายการยกเว้นรายการที่ 80 การสอนวิชากลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย การสอนวิชากลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ ศิลปสำหรับครูประถมมีความต้องการร้อยละ สอดคล้องกับงานวิจัยของอาภากร สุวรณธรรมา(2530 : ) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาความสอดคล้องของเนื้อหาในสิ่งพิมพ์สาขาพืชสวนที่มีอยู่ในสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพืชสวนสิ่งพิมพ์สาขาพืชสวนส่วนใหญ่ มีเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชาและหัวข้อที่จำแนกเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และงานวิจัยของประภาพรรณ วงศ์รัตนาวิน (2528 : 91)

7 6. สรุปผลการวิจัย (ต่อ) ได้วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาหนังสือเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต กับจุดประสงค์ของหลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สรุปได้ว่า ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดไว้นั้นมีความสอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเท่านั้น แต่ไม่สอดคล้องในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผิวพรรณ จันทร์หอม, (2534 บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสอดคล้องด้านเนื้อหาของหนังสือตำรา สาขาการบริหารการศึกษา ในห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา พบว่าหนังสือตำราสาขาการบริหารการศึกษา ในห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสอดคล้องกับรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา ซึ่งมีจำนวน 286ชื่อเรื่อง และพบว่า เนื้อหาของรายวิชา 15 หัวข้อ ในจำนวนทั้งหมด 154 หัวข้อ ไม่มีหนังสือตำราสอดคล้องเลย

8 7. สิ่งที่ผู้สรุปได้รับจากงานวิจัย
1) สามารถนำแนวทางที่ได้ไปพัฒนางานวิจัยของตนเองได้ในอนาคต 2) เข้าใจถึงส่วนประกอบของงานวิจัยที่ได้ไปสืบค้นมา 3) เข้าใจถึงขั้นตอนในการทำงานวิจัยที่ได้ไปสืบค้นมา

9 Thank You


ดาวน์โหลด ppt สืบค้นงานวิจัยชิ้นที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google