งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 3 “บทบาทด้านงบประมาณของรัฐสภา”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมกลุ่มย่อยที่ 3 “บทบาทด้านงบประมาณของรัฐสภา”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมกลุ่มย่อยที่ 3 “บทบาทด้านงบประมาณของรัฐสภา”

2  ปัญหา  รัฐสภาไม่สามารถทำหน้าที่และ แสดงบทบาทด้านงบประมาณได้ ตามที่ระบอบประชาธิปไตย คาดหวัง  ประสิทธิภาพ  ล่าช้า ไม่ทันการณ์  ประสิทธิผล  ไม่คุ้มค่า ไม่สามารถสนองตอบ ความต้องการของประชาชนได้ เท่าที่ควร

3  สาเหตุ  1. เป็นความบกพร่อง “ โดย ธรรมชาติ ” ของระบบ  ประเทศประชาธิปไตยทั่วโลก ต้องเผชิญไม่แตกต่างกัน  ผลประโยชน์บุคคล / พรรค vs ผลประโยชน์ส่วนรวม

4  สาเหตุ  2. เป็นปัญหาของกระบวนการที่ ไม่เอื้ออำนวยให้แก่การทำงาน ของรัฐสภา  เวลาในการพิจารณางบประมาณ มีจำกัด  ต้องพึ่งพาข้อมูลจากฝ่ายบริหาร  ยังขาดหน่วยงานที่มีความ เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ด้านงบประมาณ

5  ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบ กรรมาธิการ  2. จัดตั้งหน่วยงานวิชาการด้าน งบประมาณของรัฐสภาที่มีความ เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ  3. ทำให้กลไกการตรวจสอบโดย องค์กรที่มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และเป็นมืออาชีพ เช่น คณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน ทำงานได้จริง  4. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดทำงบประมาณมากขึ้น ในทุกระดับและทุกขั้นตอน

6  ประเด็นท้าทาย  “ เรารู้ว่าปัญหาคืออะไร และยังรู้ ด้วยว่าจะแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ อย่างไร แต่การปฏิรูปการทำงาน ของรัฐสภาในด้านการเงิน การ คลัง และการงบประมาณก็ยังไม่ ประสบผลสำเร็จ เพราะทุกกเรื่อง ถูกทำให้กลายเป็นประเด็นทาง การเมืองไปหมด ”

7  ความหวัง  การทำความเข้าใจ ร่วมมือกัน จะ ทำให้เราข้ามพ้น “ การเล่น การเมือง ” ไปได้ Go beyond politics!


ดาวน์โหลด ppt การประชุมกลุ่มย่อยที่ 3 “บทบาทด้านงบประมาณของรัฐสภา”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google