งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องของการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ต้อง ให้ฉับไว ถูกต้อง ด้านคุณภาพการให้บริการ ความพึง พอใจต้องสำรวจให้ครบทุกหน่วยงาน ต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจ จัดระบบงานใหม่ให้สอดคล้องกับความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องของการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ต้อง ให้ฉับไว ถูกต้อง ด้านคุณภาพการให้บริการ ความพึง พอใจต้องสำรวจให้ครบทุกหน่วยงาน ต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจ จัดระบบงานใหม่ให้สอดคล้องกับความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรื่องของการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ต้อง ให้ฉับไว ถูกต้อง ด้านคุณภาพการให้บริการ ความพึง พอใจต้องสำรวจให้ครบทุกหน่วยงาน ต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจ จัดระบบงานใหม่ให้สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้รับบริการ ให้รวดเร็วมี ประสิทธิภาพ

3 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำยังมีประเด็น แผนงานและนโยบายที่ต้องชัดเจน เจ้าของที่ดินไม่ยอมรับราคาค่าทดแทน ตามที่คณะกรรมการกำหนด การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของส่วนราชการ ล่าช้า ด้านคุณภาพการให้บริการ ระดับความพึง พอใจยังต้องปรับปรุงให้สูงขึ้น การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายยังต้องมี จัดเพิ่มอีก

4 ด้านประสิทธิผล ตามพันธกิจต้องพัฒนา ฐานข้อมูลให้สมบูรณ์มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถ สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ ด้านคุณภาพการให้บริการ เป็นประเด็นที่จะต้อง เร่งแก้ไขให้มีระดับที่สูงขึ้น ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ต้องเร่งให้มีการ วางระบบป้องกันความเสี่ยงที่ชัดเจน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการรักษาความ ปลอดภัยเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เพื่อ เพิ่มความพึงพอใจให้มากขึ้น

5 ในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ต้องเร่งสร้างความ เข้าใจในการสร้างการมีส่วนร่วมในงานพัฒนา แหล่งน้ำ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ต้องเร่งสร้างความ เข้าใจ วางแผนติดตามการดำเนินงาน และซ้อม ความเข้าใจกับโครงการฯ ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นงานสำคัญของ สสช. ต้องเร่งจัดทำระบบการจัดการข้อร้องเรียน ให้เป็นระบบที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้รับบริการ รวดเร็ว ทันใจ เร่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น ยุวชลกรและอาสาสมัครชลประทาน

6 ด้านคุณภาพการให้บริการ มีประเด็นต้อง ปรับปรุงให้สูงขึ้น ฝึกอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ทักษะ ให้มากขึ้น มีการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพัสดุ จากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากงานพัสดุ เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน มีระเบียบข้อบังคบใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ เช่น ระเบียบพัสดุเกี่ยวกับ SP2 บุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องติดตามระเบียบใหม่ๆ ให้ทัน ต้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่นตลอดเวลา เช่น กองการเงินและบัญชี กองแผนงาน รวมถึง สำนักเจ้าของโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่วงเงิน งบประมาณจ้างเหมาเกิน 50 ล้านบาท

7 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของกรมบัญชีกลาง มีตลอดเวลา ตามสภาพและสถานการณ์ ของรัฐบาล เช่น รายงานต่างๆ การกันเงิน เหลื่อมปี หนังสือเวียนออกมาให้ปฏิบัติ ใหม่ๆ เรื่อยๆ

8 ค่านิยมองค์กร WATER for All Work hard : ทุ่มเทในการทำงาน Attitude: มีความคิดสร้างสรรค์ Teamwork: เรียนรู้ และทำงาน ร่วมกัน Ethics: มีจริยธรรมในการ ปฏิบัติ Relationship: มี ความผูกพันและสามัคคี ค่านิยมองค์กรจะสำเร็จได้หากผู้นำ องค์กรให้ความสำคัญในการ ขับเคลื่อน และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือของทุกคนใน องค์กร


ดาวน์โหลด ppt เรื่องของการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ต้อง ให้ฉับไว ถูกต้อง ด้านคุณภาพการให้บริการ ความพึง พอใจต้องสำรวจให้ครบทุกหน่วยงาน ต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจ จัดระบบงานใหม่ให้สอดคล้องกับความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google