งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

4 การจำแนกพยัญชนะในภาษาไทย
1 พยัญชนะไทย การจำแนกพยัญชนะในภาษาไทย นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

5 ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร
2 รูปพยัญชนะในภาษาไทย ๔๔ รูป นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

6 การจำแนกพยัญชนะไทย ๑. แบ่งเป็นพยัญชนะวรรค ตามแบบบาลีสันสกฤต 3
การจำแจกพยัญชนะของไทยแต่โบราณมา มีด้วยกันถึง ๘ วิธี ได้แก่ ๑. แบ่งเป็นพยัญชนะวรรค ตามแบบบาลีสันสกฤต ๒. แบ่งเป็น ๓ พวกตามวิธีใช้ (พยัญชนะเดิม พยัญชนะกลาง พยัญชนะเติม ) ๓. แบ่งแบบไตรยางศ์ (อักษร ๓ หมู่) ได้แก่ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ ๔. แบ่งตามฐานที่เกิดของเสียง มีปรากฏในหนังสือปฐม ก กา ๕. แบ่งเป็นตอน มี ๖ ตอน คล้ายแบ่งเป็นวรรคของบาลี ๖. แบ่งตามเสียงหนักเบา มีปรากฏในหนังสือ ปฐม ก กา ๗. แบ่งเป็น ก ข้ มี ก ข้ เล็ก และ ก ข้ ใหญ่ ๘. แบ่งเป็น ๒ พวก เป็นการแบ่งแบบโบราณ คือ มีพวกพื้นเสียงสูง กับพวกพื้นเสียงกลาง นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

7 1. การจำแนกพยัญชนะวรรคแบบบาลีสันสกฤต
4 (จำแนกเป็น พยัญชนะวรรค และ เศษวรรค ) วรรคละ 5 แถว 1 2 3 4 5 ศ ษ ส (ยาย เรา เล่น ว่าว จุฬา ศาลา ฤๅษี เสีย หาย) เศษวรรค

8 2. จำแนกเป็น 3 พวก ตามวิธีใช้
1 2 3 4 5 ศ ษ ส เศษวรรค (ยาย เรา เล่น ว่าว จุฬา ศาลา ฤๅษี เสีย หาย) 2. จำแนกเป็น 3 พวก ตามวิธีใช้ 5 1.พยัญชนะเดิม (Old) 2.พยัญชนะกลาง (Middle) 3.พยัญชนะเติม(Add)

9 2. จำแนกเป็น 3 พวก ตามวิธีใช้
1 2 3 4 5 ศ ษ ส เศษวรรค (ยาย เรา เล่น ว่าว จุฬา ศาลา ฤๅษี เสีย หาย) 2. จำแนกเป็น 3 พวก ตามวิธีใช้ 1.พยัญชนะเดิม (Old) 6 2.พยัญชนะกลาง (MIDDLE)

10 2. จำแนกเป็น 3 พวก ตามวิธีใช้
1 2 3 4 5 ศ ษ ส เศษวรรค (ยาย เรา เล่น ว่าว จุฬา ศาลา ฤๅษี เสีย หาย) 2. จำแนกเป็น 3 พวก ตามวิธีใช้ 1.พยัญชนะเดิม (Old) 2.พยัญชนะกลาง (MIDDLE) 7 3.พยัญชนะเติม (ADD)

11 (ยาย เรา เล่น ว่าว จุฬา ศาลา ฤๅษี เสีย หาย)
ด ต 1 2 3 4 5 ฎ ฏ บ ป ผ ฝ พ ฟ ข ฃ ค ฅ ช ซ ศ ษ ส เศษวรรค (ยาย เรา เล่น ว่าว จุฬา ศาลา ฤๅษี เสีย หาย) 3.ไตรยางศ์ อั ก ษ ร ต่ำ 6 3.ไตรยางศ์ อักษรกลาง อักษร สูง อักษรคู่ อักษรเดี่ยว

12 (ยาย เรา เล่น ว่าว จุฬา ศาลา ฤๅษี เสีย หาย)
6 อโฆษะ โฆษะ (รวม ส)* สิถิล ธนิต สิถิล ธนิต นาสิก อักษร(ต่ำ)คู่ อักษร(ต่ำ)เดี่ยว อักษรกลาง อักษรสูง ข ฃ ค ฅ ช ซ ฎ ฏ ด ต บ ป ผ ฝ พ ฟ เศษวรรค ศษ(ส)* (ยาย เรา เล่น ว่าว จุฬา ศาลา ฤๅษี เสีย หาย) เศษวรรค


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google