งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนอัลกอริทึม แบบโฟลวชาร์ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนอัลกอริทึม แบบโฟลวชาร์ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนอัลกอริทึม แบบโฟลวชาร์ต

2 Flowchart (โฟลวชาร์ต)
คือ การแสดงขั้นตอนการทำงานโดยใช้สัญลักษณ์ รูปภาพเป็นตัวสื่อความหมาย รูปภาพแต่ละรูปจะมี ความหมายเฉพาะตัว และใช้ลูกศรกำหนดทิศทางการ ทำงานในแต่ละขั้นตอน

3 สัญลักษณ์รูปภาพของโฟลวชาร์ต
จุดเริ่มต้น (start) หรือจุดสิ้นสุด (stop) รับข้อมูล (input) หรือแสดงผลข้อมูล (output) รับข้อมูลนำเข้าจากคีย์บอร์ด (Input from keyboard)

4 สัญลักษณ์รูปภาพของโฟลวชาร์ต(ต่อ)
การคำนวณ (Process) การตัดสินใจ (Decision) หรือ การเปรียบเทียบ (compare) แสดงผลข้อมูลออก ทางเครื่องพิมพ์ (printer)

5 สัญลักษณ์รูปภาพของโฟลวชาร์ต(ต่อ)
การแสดงผลออกทางจอภาพ (display) การทำงานย่อย (subprogram) จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกัน (connector)

6 สัญลักษณ์รูปภาพของโฟลวชาร์ต(ต่อ)
จุดเชื่อมต่อไปหน้าอื่น (Off page connector) ทิศทาง (Flow Line)

7 ตัวอย่าง การเขียนโฟลวชาร์ตแสดงขั้นตอนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
ขั้นตอนการทำงาน 1. รับค่า W1,W2,H เข้ามาในโปรแกรม 2. คำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู จากสูตร Area = ½ * (W1+W2) * H


ดาวน์โหลด ppt การเขียนอัลกอริทึม แบบโฟลวชาร์ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google