งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Risk Analysis 1 Risk Assessment 2 Risk Management 3 Risk Communication

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Risk Analysis 1 Risk Assessment 2 Risk Management 3 Risk Communication"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Risk Analysis 1 Risk Assessment 2 Risk Management 3 Risk Communication
บุคลากร Risk Assessor Risk Manager

2 Risk Assessment 1 Health Risk Assessment - Chemical
chemical mixture - Microbial 2 Ecological Risk Assessment 3 Risk Assessment for Herd Health

3 Risk Assessment 1 Chronic study 2 State-of-the-Art 3 Dynamic

4 ส่วนประกอบของ Risk Assessment
1 Hazard Identification 2 Dose-response Evaluation 3 Exposure Assessment 4 Risk Characterization

5

6 การศึกษา Exposure Assessment
- ต้องหาปริมาณสารเคมีที่เราได้รับ ในแต่ละวัน chronic daily intake (CDI) CDI = conc x IR x Dur x % abs BW x lifetime - ความเข้มข้นของสารเคมีต้องได้จาก field study ให้ใช้ model คำนวณน้อยที่สุด

7 Risk Characterization
1 non-carcinogen 2 carcinogen

8 Risk Characterization สำหรับสาร non-carcinogen
- มี threshold ของการเกิดพิษ (สารเคมีมีค่าความปลอดภัย)

9 Dose (mg/kg.day) ผล ค่า 0.001 no effects - 0.005 no effects NOAEL
hepatotoxic LOAEL

10 dose No NOAEL Effects LOAEL

11 RfD = NOAEL UF x MF UF = uncertainty factor MF = modifying factor

12 Uncertainty factor ประกอบด้วย factor ย่อยดังนี้
10A แก้ไขจากการนำค่า NOAEL จาก ผล chronic study ในสัตว์ทดลอง มาใช้ในมนุษย์ (extrapolation) 10S ถ้า NOAEL ที่ได้เป็น subchronic study (เวลาการทดลอง < 2ปี ในหนู rat)

13 10L ถ้าใช้ LOAEL แทน NOAEL
10H สำหรับ sensitivity ของมนุษย์ที่ไม่เท่ากัน additional factor 3 ถ้าข้อมูลพิษวิทยาใน สัตว์ทดลองไม่สมบูรณ์ เช่น ขาดข้อมูล reproductive/developmental toxicity

14 UF และ MF ที่ใช้ในการคำนวณค่า RfD
As (inorg) Cd Acetone Acenaphthene

15 Hazard Quotient = CDI RfD ถ้า HQ < 1 OK HQ > 1 ต้องดำเนินการ
Risk Characterization สำหรับสาร non-carcinogen Hazard Quotient = CDI RfD ถ้า HQ < 1 OK HQ > 1 ต้องดำเนินการ

16 Risk Characterization สำหรับ carcinogen
ที่ dose ต่ำๆ ต้องใช้ model ครั้งแรก U.S. EPA ใช้ One-hit model

17 One - hit Model P(d) = 1- exp[-(q0 + q1d)] P(d) = 1 - e-(q0 + q1d)

18 การแก้สมการ exp[x] = 1 + x + X2 + X3 +…….+ Xn 2! 3! n!

19 X eX X %

20 P(d) = 1-[1-(q0 + q1d)] P(d) = q0 + q1d P(o) = q0 P(d) = P(0) + q1d P(d) - P(0) = q1d A(d) = q1d Risk = CPS x CDI

21 Risk CPS CDI

22 ต่อมา U.S. EPA ได้ปรับเปลี่ยน
model ที่ใช้มาเป็น multistage model ซึ่งอธิบายกลไกการเกิด มะเร็งได้ดีกว่า One-hit-model

23 Multistage model Cell มีการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอน
(stage) จึงจะเป็น cell มะเร็งได้ และแต่ละ ขั้นตอน cell จะถูก hit โดยสาร carcinogen มากกว่า 1 ครั้ง

24 Multistage Model โดย Dr. K.S. Crump
P(d) = 1- exp[-(q0 + q1d + q2d2 + …qndn)] P(d) = 1 - e-(q0 + q1d + q2d2 + …qndn) ที่ dose ต่ำๆ P(d) = 1 - e-(q0 + q1d)

25 จากการแก้สมการเช่นเดียวกัน One-hit model
จะได้ A(d) = q1* x d เขียนเป็น Risk = CPS x CDI

26 จากเดิมเป็นสมการ polynomial
สำหรับที่ dose ต่ำๆ สมการดังกล่าว เป็นสมการเส้นตรง จึงเรียก model นี้ว่า Linearized Multistage Model (LMS model)

27 จากค่า CDI ที่ได้จากการศึกษา
ในขั้นตอน exposure assessment ให้นำมาคำนวณ Risk ของสาร carcinogen Acceptable Risk อยู่ที่เท่าใด ?

28 CPS ของ vinyl chloride monomer
เท่ากับ 2.80 x 10-2 (mg/kg.day)-1 จากการศึกษา exposure assessment CDI = 1.0 x 10-4 mg/kg.day Risk = (2.80 x 10-2) x (1.0 x 10-4) = 2.8 x 10-6

29 Risk = 2.8 x 10-6 หมายความว่า ประชาชน 1 ล้าน เกิดมะเร็ง 2.8 คน จากการได้รับ VCM ปริมาณ 1.0 x 10-4 mg/kg.day (lifetime)

30 ถ้า Acceptable Risk = 10-6 ต้องลดปริมาณ VCM ที่ได้รับ ในแต่ละวัน ถ้า Acceptable Risk = 10-5 สถานการณ์ OK


ดาวน์โหลด ppt Risk Analysis 1 Risk Assessment 2 Risk Management 3 Risk Communication

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google