งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทานแก่ ประมุขของรัฐต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทานแก่ ประมุขของรัฐต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทานแก่ ประมุขของรัฐต่างประเทศ
๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทานแก่ ประมุขของรัฐต่างประเทศ

2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มีชั้นเดียว คือ ชั้นสายสะพาย ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นมงคลยิ่ง ราชมิตราภรณ์ (ร.ม.ภ.)

3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่ง
ราชมิตราภรณ์

4 สมเด็จพระราชาธิบดี ฮีจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ฯ แห่งบรูไน
ฉลองพระองค์ประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชมิตราภรณ์

5 สมเด็จพระราชาธิบดี คาร์ล ที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน
ฉลองพระองค์ประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชมิตราภรณ์

6

7

8 ๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทาน เป็นบำเหน็จความชอบ ในราชการแผ่นดิน

9 เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง
มหาจักรีบรมราชวงศ์

10 มหาจักรี บรมราชวงศ์ ครุยมหาจักรี พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
ฉลองพระองค์ ครุยมหาจักรี ประดับ เครื่องขัตติยราช อิสริยาภรณ์ฯ มหาจักรี บรมราชวงศ์

11

12 พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม

13

14 สมเด็จพระบรมฯ ฉลองพระองค์ ครุย มหาจักรีบรมราชวงศ์

15 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น โบราณมงคล นพรัตนราชวราภรณ์

16

17

18 พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

19 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้า

20 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถาปนาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2416 พระราชทานแก่ ข้าราชบริพาร ทั้ง ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และผู้สืบตระกูล

21 ดวงตราจุลจอมเกล้า

22 ชั้น จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า อักษรย่อ
ชั้น จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า อักษรย่อ ๑ ปฐมจุลจอมเกล้า วิเศษ ป.จ.ว. ปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ. ๒ ทุติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ท.จ.ว. ทุติยจุลจอมเกล้า ท.จ. ๓ ตติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ต.จ.ว. ตติยจุลจอมเกล้า ต.จ. ตติยานุจุลจอมเกล้า ต.อ.จ.

23 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ทุติยจุลจอมเกล้า วิเศษ
ปฐมจุลจอมเกล้า วิเศษ ปฐมจุลจอมเกล้า ทุติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ทุติยจุลจอมเกล้า ตติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ตติยจุลจอมเกล้า ตติยานุจุลจอมเกล้า

24 ชั้น จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน อักษรย่อ
ชั้น จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน อักษรย่อ ๑ ปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ. ๒ ทุติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ท.จ.ว. ทุติยจุลจอมเกล้า ท.จ. ๓ ตติยจุลจอมเกล้า ต.จ. ๔ จตุตถจุลจอมเกล้า จ.จ.

25 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ทุติยจุลจอมเกล้า วิเศษ
ปฐมจุลจอมเกล้า ทุติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ทุติยจุลจอมเกล้า ตติยจุลจอมเกล้า จตุตถจุลจอมเกล้า

26 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
ตัวอย่างการประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

27 พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทานแก่ ประมุขของรัฐต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google