งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ หมายความว่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ หมายความว่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ หมายความว่า
พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ หมายความว่า ทรงใช้อำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเท่านั้น หลักการเกี่ยวกับพระราชอำนาจ แบ่งได้ 4 ลักษณะ คือ 1.พระราชอำนาจทั่วไป 2.พระราชอำนาจตามอัธยาศัย 3. พระราชอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด 4. พระราชอำนาจในฐานะที่เป็นที่มาแห่งเกียรติยศ

2 1.พระราชอำนาจทั่วไป มี 3 ประการ คือ พระราชอำนาจที่จะ ทรงรับการปรึกษา
มี 3 ประการ คือ พระราชอำนาจที่จะ ทรงรับการปรึกษา ทรงสนับสนุน ทรงตักเตือน

3 2.พระราชอำนาจตามอัธยาศัย
ËÁÒ¶֧ÇèÒ ÃÑ°¸ÃÃÁ¹Ù­ ä´é¶ÇÒÂàÃ×èͧ¹Ñ é¹ ãËéÍÂÙèã¹¾Ãкà ÁÃÒªÇÔ¹Ô¨©Ñ ซึ่§ÁÑ¡à»ç¹¡Ô¨¡Òà Êèǹ¾ÃÐͧ¤ì ไÁèà¡ÕèÂǡѺ¡Òà ºÃÔËÒà ร Òª¡ÒÃâ´ÂµÃ§ àªè¹ ¡ÒÃàÅ×Í¡ áÅÐáµè§µÑé§Í§¤Á¹µÃÕ

4 3.พระราชอำนาจในการปกครอง ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
3.พระราชอำนาจในการปกครอง ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด “พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจทาง.... ÃÑ°ÊÀÒ ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ áÅÐÈÒÅ µÒÁº·ºÑ­­ÑµÔáËè§ÃÑ°¸ÃÃÁ¹Ù­¹Õé”

5 4.พระราชอำนาจในฐานะที่ทรงเป็นที่มา แห่งเกียรติยศและความยุติธรรม
ä´éá¡è¾ÃÐÃÒªÍÓ¹Ò ¨ ·Õè¨Ðʶһ¹ÒáÅжʹ¶ ͹°Ò¹Ñ¹´ÃÈÑ¡´Ôì ·Õè¨Ð¾ÃÐÃÒª·Ò¹áÅ ÐàÃÕ¡¤×¹à¤Ã×èͧà ҪÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³ì ·Õè¨Ð¾ÃÐÃÒª·Ò¹ÍÀ ÑÂâ·É

6 ฐานะและพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ
1. ฐานะของพระมหากษัตริย์ - ทรงเป็นประมุข - ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้อง พระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ - ทรงเป็นพุทธมามกะ

7 2.พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
1.การสถาปนาฐานันดรศักดิ์ และ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2.การแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 3.การลงพระปรมภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และร่างกฎหมายต่างๆ 4.การแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ประธานและรองประธานวุฒิสภา 5.การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

8 ·Ñ駹Õé º·¡®ËÁÒ ต่างๆ ( รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา ) ¾ÃÐÃÒªËѵ¶àÅ¢Ò ¾ÃкÃÁÃÒªâͧ¡Òà ã´æ ·Õèà¡ÕèÂǡѺÃÒª¡ÒÃá¼è¹´Ô¹µéͧÁÕ¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍº àªè¹ »Ãиҹͧ¤Á¹µÃÕ »ÃиҹÃÑ°ÊÀÒ »ÃиҹÊÀÒ¼Ùéá·¹ÃÒɮà ¹Ò¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ËÃ×ÍÃÑ°Á¹µÃÕ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เป็นผู้ลงนาม ÃѺʹͧ¾ÃкÃÁÃÒªâͧ¡ÒÃ

9 «Öè§à»ç¹ä»µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ·Õ èÇèÒ
«Öè§à»ç¹ä»µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ·Õ èÇèÒ ¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔÂì äÁè·Ã§·Ó¼Ô´ (The KING can do no wrong) ¤×Í ¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔÂìÁÔä´é·Ã§ ÃÔàÃÔèÁ ¡ÃзӴéǾÃÐͧ¤ìàͧ ¡ÒÃÃÔàÃÔèÁÁҨҡʶҺѹ Í×è¹ ¼ÙéÃÔàÃÔèÁ¨Ö§µéͧà»ç¹ ¼ÙéÃѺʹͧ¾ÃкÃÁÃÒªâÍ §¡ÒÃáÅеéͧà»ç¹¼ÙéÃѺ任 ¯ÔºÑµÔ áÅÐÃѺ¼Ô´ªÍºàͧ ´Ñ§¹Ñé¹ ËÒ¡à¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂã´ ¼Ùé·Õèŧ¹ÒÁÃѺʹͧ¾Ãк ÃÁÃÒªâͧ¡Òà ÂèÍÁ¨ÐµéͧÃѺ¼Ô´ªÍºเอง

10 º·ºÒ·¢Í§Ê¶ÒºÑ¹¾ÃÐÁË Ò¡ÉѵÃÔÂì
º·ºÒ·¢Í§Ê¶ÒºÑ¹¾ÃÐÁË Ò¡ÉѵÃÔÂì 1.·Ã§à»ç¹ÈÙ¹ÂìÃÇÁ¨Ôµã¨ à»ç¹ÁÔ觢ÇÑ­¢Í§»ÃÐà·È 2.·Ã§¾ÃÐÃÒª·Ò¹¡ÃÐáÊÃѺ ÊÑè§á¡èÃÑ°ºÒÅ à¾×èÍãËéÁÕ¡Òû¯ÔºÑµ Ô·Õèà»ç¹»ÃÐ⪹ìµèͻà ЪҪ¹ 3.·Ã§ªèÇÂÂѺÂÑé§Çԡĵ¡ Òóì·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ ·ÕèÍÒ¨à»ç¹¼ÅàÊÕÂËÒµ èÍªÒµÔ 4.·Ã§à»ç¹áººÍÂèÒ§ ã¹á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹ÒãËÁ èæ àªè¹ â¤Ã§¡ÒÃËÅǧ µèÒ§æ โครงการตาม “·ÄÉ®ÕãËÁè” á¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ “àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§”

11 ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ


ดาวน์โหลด ppt พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ หมายความว่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google