งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบุรีปี 2551 (1 มกราคม 2551 – 29 กุมภาพันธ์ 2551)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบุรีปี 2551 (1 มกราคม 2551 – 29 กุมภาพันธ์ 2551)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบุรีปี 2551 (1 มกราคม 2551 – 29 กุมภาพันธ์ 2551)

2 ลำดับที่ โรค จำนวน อัตราป่วย 1 อุจจาระร่วง 463101.38 2 ไข้เลือดออก 10222.34 3 ปอดบวม 8618.83 4 ตาแดง 8217.96 5 อาหารเป็นพิษ 7616.64 6 สุกใส 5111.17 7 ไข้ไม่ทราบ สาเหตุ 4910.73 8 มือเท้าปาก 163.50 9 ไข้หวัดใหญ่ 163.50 10 วัณโรคปอด 30.66 อัตราป่วย 10 อันดับโรค ในข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ( ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 – 29 กุมภาพันธ์ 2551)

3 ลำดั บ จังหวัด มคกพรวม อัตรา ป่วย ป่ว ย ตา ย ป่ว ย ตา ย ป่ว ย ตา ย จังหวัด 1 Ang Thong 831 42420 1251251 Ang Thong 43.9 5 2 Krabi 700 53530 1231230 Krabi 29.9 5 3 Ratchaburi 10 20 71711 1731731 Ratchaburi 20.8 1 4 Samut Prakan 16 0060 2262260 Samut Prakan 20.0 5 5 Phetchaburi 460 41410 87870 Phetchaburi 19.0 8 6 Samut sakhon 730 16160 89890 Samut sakhon 18.9 4 7 Phuket 59100 59591 Phuket 18.7 0 8 Prachuap Khiri Khun 560 36360 92920 Prachuap Khiri Khun 18.6 0 9 P.Nakon S.Ayutthaya 78250 1331332 P.Nakon S.Ayutthaya 17.4 8 10 Chai Nat 46010 57570 Chai Nat 16.9 1

4 Reported cases and deaths of suspected dengue fever and dengue haemorrhagic fever under surveilance of onset by province thailand2551(2008)at week 8 ( 17 - 23 กุมภาพันธ์ 51 ) rate Reporting areas Jan Feb Total CDCDCDdec Total 3051413422439360.006.97 Zone:6 2970152244920.0013.44 Kanchanaburi 4002716710.008.02 Nakhon Pathom 92042013400.0016.13 Ratchaburi 102071117310.0020.81 Suphun Buri 6301207500.008.90

5 Reported cases and deaths of suspected dengue fever and dengue haemorrhagic fever under surveilance of onset by province thailand2551(2008)at week 8 ( 17 - 23 กุมภาพันธ์ 51 ) rate Reporting areas Jan Feb Total CDCDCDdec Total 3051413422439360.006.97 Zone:7 193096028900.0017.90 Phetchaburi 4604108700.0019.08 Prachuap Khiri Khun 5603609200.0018.60 Samut sakhon 7301608900.0018.94 Samut SongKhram 180302100.0010.81

6 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปีพ. ศ. 2548-2551 จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี (2545- 2549) จำนวน

7 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนก รายเดือน จังหวัดเพชรบุรี ปี พ. ศ. 2540 - 2551 จำนวน ( ราย ) 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2 ปี พ. ศ.

8 ตารางจำนวนผู้ป่วย / อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2551 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน ( ตามวันเริ่มป่วย )

9 อัตราป่วย อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2551 อำเภอ

10 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบุรี ปี พ. ศ. 2551 จำแนกตามกลุ่มอายุ 4 0-4 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 15- 24 ปี 25-34 ปี 35 ปีขึ้นไป

11 จำนวนของผู้ป่วยไข้เลือดออกจังหวัด เพชรบุรีปี 2551 จำแนกตามเพศ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt 10 ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดเพชรบุรีปี 2551 (1 มกราคม 2551 – 29 กุมภาพันธ์ 2551)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google