งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
พื้นที่รับผิดชอบ สคร.ที่ 6 ขก. ปี 2549 ( ณ สัปดาห์16 )

2 ที่มา : รง.506 อัตรา : ปชก.แสนคน
สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ปี 2549(1 มค.- 22 เมย.) อัตรา : ปชก.แสนคน ที่มา : รง.506

3 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก.
อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก. ปี (สัปดาห์ที่ 16) อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน สคร.6 ขก. = : แหล่งข้อมูล: รง.506 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6

4 แหล่งข้อมูล: รง. 506 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร.6
อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก. ปี 2549 (สัปดาห์ที่ 16) เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปี และ ปี 2548 อัตราป่วย/แสนประชากร แหล่งข้อมูล: รง จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร.6

5 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำแนกกลุ่มอายุ
อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำแนกกลุ่มอายุ พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก. ปี ( ณ สัปดาห์ 16 ) อัตราป่วย /100,000 แหล่งข้อมูล: รง จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6

6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(รวม) จำแนกตามเขตรวจราชการ
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(รวม) จำแนกตามเขตรวจราชการ 1 มค.- 22 เมย (สัปดาห์ที่ 16) อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน แหล่งข้อมูล: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

7 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(รวม) พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก.
ปี (สัปดาห์ที่ 16) อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน สคร.6 = 211 : 2.79 แหล่งข้อมูล: รง.506 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6

8 สัดส่วนโรคไข้เลือดออก จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร.6
สัดส่วนโรคไข้เลือดออก จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ปี (สัปดาห์ที่ 16) ร้อยละ

9 แหล่งข้อมูล: รง. 506 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 ขก
จำนวนป่วยโรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 จำแนกรายเดือน ปี 2549 (สัปดาห์ที่ 16) เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปี และ ปี 2548 จำนวน(ราย) แหล่งข้อมูล: รง จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 ขก

10 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จำแนกกลุ่มอายุ
พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก. ปี (สัปดาห์ที่ 16) อัตราป่วย /100,000 แหล่งข้อมูล: รง จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 ขก.

11 อ.สังคม กิ่ง อ.หนองหิน อ.บ้านไผ่

12

13 ที่ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กลุ่มระบาดวิทยา สคร.ที่ 6 จ.ขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google