งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการพ่นสารเคมี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการพ่นสารเคมี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการพ่นสารเคมี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

2 ลดการแพร่กระจายของโรคในชุมชน
การพ่นสารเคมี เพื่อ ลดการแพร่กระจายของโรคในชุมชน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

3 เทคนิคการพ่นสารเคมีควบคุมแมลงนำโรค
Residual Spray เป็นการพ่นสารเคมีแบบมีฤทธิ์ตกค้าง Space Spray หรือ Active Spray เป็นการพ่นสารเคมีให้ฟุ้งกระจายไปในบรรยากาศ เพื่อให้สารเคมีที่พ่นในขณะนั้นสัมผัสกับแมลงเป้าหมายโดยเร็วที่สุด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

4 ปัจจัยที่มีผลต่อเทคนิคการพ่นสารเคมี
เครื่องพ่นสารเคมี ต้องเหมาะกับเทคนิคและแมลงเป้าหมาย สารเคมีที่ใช้กำจัดแมลง วิธีการพ่นที่ถูกต้อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

5 แมลงพาหะที่จะควบคุม มีชีวนิสัยอย่างไร
เวลาหากิน แหล่งเพาะพันธ์ ระยะบินไกล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

6 สภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศของพื้นที่เป้าหมาย
แผนที่ ทิศทางลม อุปสรรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

7 การเตรียมการก่อนการดำเนินการ
สารเคมีที่เหมาะสมกับเครื่องพ่น อุปกรณ์,สารละลายที่ต้องเตรียม เครื่องพ่น/น้ำมันเชื้อเพลิง และการตรวจเช็คเครื่องพ่นให้พร้อมใช้งาน เจ้าหน้าที่ซักซ้อมการใช้เครื่องพ่นและการบำรุงรักษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

8 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อประสิทธิภาพการพ่นฝอยละอองในอากาศ
เวลาที่ควรพ่นขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงเป้าหมาย ความถี่ในการพ่น สารเคมี/เครื่องพ่นที่เลือกใช้ ความเร็วลมการกระจายของละอองน้ำยาและทิศทางลม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

9 เทคนิคการพ่นเคมีหมอกควัน
การพ่นหมอกควันต้องพ่นภายในบ้าน ก่อนทำการพ่นต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ และร่วมมือ ย้ายคนหรือสัตว์ ปกปิดอาหาร ปิดประตูหน้าต่างทุกบานเว้นประตูหนึ่งบานเพื่อให้คนพ่นเข้าออก-ได้ ถ้าเป็นบ้าน 2หรือ3ชั้นให้พ่นชั้นบนสุดก่อน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

10 เทคนิคการพ่นเคมีหมอกควัน(ต่อ)
เวลาพ่นให้ปลายท่อพ่นห่างฝาบ้านประมาณ 2 เมตร เครื่องพ่นเอียงในแนว 45 องศา เปิดน้ำยาพร้อมส่ายปลายเครื่องพ่น องศา เดินถอยหลังช้าๆจนถึงประตู เมื่อเห็นควันเต็มห้องปิดน้ำยาพร้อมปิดประตูอบใว้ นาที

11 เทคนิคการพ่นเคมีฝอยละออง(ต่อ)
ก่อนดำเนินการพ่นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและป้องกันตนเอง เปิดประตูหน้าต่างทุกๆบาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

12 เทคนิคการพ่นเคมีหมอกควัน(ต่อ)
นำผู้ป่วย เด็กและสัตว์เลี้ยงออกดมานอกบ้าน ปกปิดอาหารเครื่องดื่ม หลังพ่น 1 ชั่วโมง หากพบผู้สงสัยว่ามีอาการผิดปกติจากสารเคมีให้รีบไปพบแพทย์

13 ข้อควรระวังในการพ่นสารเคมี
การเลือกสารเคมีที่เหมาะสมกับเครื่องพ่นที่มี การใช้ตัวทำละลายถูกต้องกับสารเคมีและเครื่องพ่นที่มี ใช้ความเข้มข้นของสารเคมีที่เหมาะสม

14 ตัวอย่างสารเคมี

15 ความเข้มข้นและการใช้ตัวทำละลาย

16 เปรียบเทียบหมอกควันของสารเคมีสูตรน้ำและน้ำมัน

17 พ่นอย่างไร สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน มีผู้ป่วย 1 ราย

18 มีผู้ป่วยกระจายหลายราย
พ่นอย่างไร สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน มีผู้ป่วยกระจายหลายราย

19 เม็ดน้ำยาขนาดใหญ่จะตกพื้นเร็ว เม็ดน้ำยาขนาดเล็กจะลอยหายไป
เม็ดน้ำยาขนาดเหมาะสม จะลอยคลุมพื้นที่อยู่นาน พอที่ยุงบินมาสัมผัสเม็ด น้ำยาได้ สีวิกา แสงธาราทิพย์ กลุ่มงานอนุกรมวิธาน

20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการพ่นสารเคมี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google