งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑๓. ๐๐ – ๑๓. ๔๐ น. ๑๓. ๔๐ – ๑๖. ๐๐ น. ๑๓. ๐๐ – ๑๓. ๔๐ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑๓. ๐๐ – ๑๓. ๔๐ น. ๑๓. ๔๐ – ๑๖. ๐๐ น. ๑๓. ๐๐ – ๑๓. ๔๐ น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑๓. ๐๐ – ๑๓. ๔๐ น. ๑๓. ๔๐ – ๑๖. ๐๐ น. ๑๓. ๐๐ – ๑๓. ๔๐ น.

3 มาตรา ๒๑ ถึง มาตรา ๒๔ รวม ๔ มาตรา

4

5

6

7

8 ประกาศ ฉบับ ๖ / ๒๕๓๘ เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ ของอาคาร ที่พักอาศัยที่ถือว่าคนอยู่มากเกินไป ประกาศ ฉบับ ๖ / ๒๕๓๘ เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ ของอาคาร ที่พักอาศัยที่ถือว่าคนอยู่มากเกินไป “ อาคารที่พักอาศัย ” อาคารซึ่งโดยปกติ บุคคล ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่าง ถาวรหรือชั่วคราว และให้หมายความ รวมถึงโรง เรือน บ้านพักอาศัย โรงแรม หอพัก อาคารชุด หรืออาคารอื่นใดที่มี ลักษณะเดียวกันที่สร้างขึ้นตาม กฎหมายควบคุมอาคาร “ อาคารที่พักอาศัย ” อาคารซึ่งโดยปกติ บุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและ กลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่าง ถาวรหรือชั่วคราว และให้หมายความ รวมถึงโรง เรือน บ้านพักอาศัย โรงแรม หอพัก อาคารชุด หรืออาคารอื่นใดที่มี ลักษณะเดียวกันที่สร้างขึ้นตาม กฎหมายควบคุมอาคาร อาคารที่พักอาศัยที่มีคนอยู่เกินกว่า ให้ ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป อาคารที่พักอาศัยที่มีคนอยู่เกินกว่า หนึ่งคนต่อพื้นที่สามตารางเมตร ให้ ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป

9 ประกาศ ฉบับ ๗ / ๒๕๓๘ เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ ของอาคารที่พัก ของคนงานก่อสร้างที่ถือว่าคนอยู่มาก เกินไป ประกาศ ฉบับ ๗ / ๒๕๓๘ เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ ของอาคารที่พัก ของคนงานก่อสร้างที่ถือว่าคนอยู่มาก เกินไป “ อาคารที่ของคนงานก่อสร้าง ” บ้าน เรือน โรง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น “ อาคารที่ของคนงานก่อสร้าง ” บ้าน เรือน โรง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่สร้างขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยของคนงาน ในระหว่างงานก่อสร้าง “ อาคารที่ของคนงานก่อสร้าง ” บ้าน เรือน โรง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น “ อาคารที่ของคนงานก่อสร้าง ” บ้าน เรือน โรง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่สร้างขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยของคนงาน ในระหว่างงานก่อสร้าง “ งานก่อสร้าง ” การประกอบการเกี่ยวกับ การก่อสร้างทุกประเภท ซึ่งหมายความ รวมถึงการดัดแปลง ซ่อมแซมหรือรื้อ ถอนสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ด้วย “ งานก่อสร้าง ” การประกอบการเกี่ยวกับ การก่อสร้างทุกประเภท ซึ่งหมายความ รวมถึงการดัดแปลง ซ่อมแซมหรือรื้อ ถอนสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ด้วย

10 ประกาศ ฉบับ ๗ / ๒๕๓๘ เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ ของอาคารที่พัก ของคนงานก่อสร้างที่ถือว่าคนอยู่มาก เกินไป ประกาศ ฉบับ ๗ / ๒๕๓๘ เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ ของอาคารที่พัก ของคนงานก่อสร้างที่ถือว่าคนอยู่มาก เกินไป “ คนงานก่อสร้าง ” ผู้ซึ่งตกลงทำงาน ก่อสร้างให้แก่นายจ้าง หรือผู้ว่าจ้าง เพื่อ รับค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วย ตนเองหรือไม่ก็ตาม และให้ หมายรวมถึง บุคคลในครอบครัวของคนงานก่อสร้าง ด้วย “ คนงานก่อสร้าง ” ผู้ซึ่งตกลงทำงาน ก่อสร้างให้แก่นายจ้าง หรือผู้ว่าจ้าง เพื่อ รับค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วย ตนเองหรือไม่ก็ตาม และให้ หมายรวมถึง บุคคลในครอบครัวของคนงานก่อสร้าง ด้วย อาคารที่พักของคนงานก่อสร้างที่มีคน อยู่เกินกว่า หนึ่งคนต่อพื้นที่ สามตาราง เมตร ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป อาคารที่พักของคนงานก่อสร้างที่มีคน อยู่เกินกว่า หนึ่งคนต่อพื้นที่ สามตาราง เมตร ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป ( ต่ อ )

11 ประกาศ ฉบับ ๘ / ๒๕๓๘ เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ ของอาคารโรงงาน ที่ถือว่าคนอยู่มากเกินไป ประกาศ ฉบับ ๘ / ๒๕๓๘ เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ ของอาคารโรงงาน ที่ถือว่าคนอยู่มากเกินไป อาคารโรงงานที่พักคนงานปฏิบัติงาน มากกว่า หนึ่งคนต่อพื้นที่ สามตาราง เมตร ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป อาคารโรงงานที่พักคนงานปฏิบัติงาน มากกว่า หนึ่งคนต่อพื้นที่ สามตาราง เมตร ถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป “ อาคารโรงงาน ” อาคารโรงงานตาม กฎหมายโรงงาน “ อาคารโรงงาน ” อาคารโรงงานตาม กฎหมายโรงงาน “ คนงาน ” ผู้ซึ่งทำงานในอาคารโรงงาน “ คนงาน ” ผู้ซึ่งทำงานในอาคารโรงงาน

12 มาตรา ๗๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่ง จพง. ท้องถิ่น โดยไม่มีเหตุ หรือข้อแก้ตัว อันสมควร หรือ ขัดขวางการ ปฏิบัติหน้าที่ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน หนึ่งเดือนหรือ ปรับไม่เกินสอง พันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ การ กระทำ บท กำหนด โทษ มาตรา ๒๓ ๑ ) ประกาศ ฉบับที่ ๖ / ๒๕๓๘ เรื่อง กำหนดจำนวนคน / พท. อาคารที่พักอาศัย ๑ ) ประกาศ ฉบับที่ ๖ / ๒๕๓๘ เรื่อง กำหนดจำนวนคน / พท. อาคารที่พักอาศัย ๒ ) ประกาศฉบับที่ ๗ / ๒๕๓๘ เรื่อง กำหนดจำนวนคน / พท. อาคารที่พักของ คน ก่อสร้าง ๒ ) ประกาศฉบับที่ ๗ / ๒๕๓๘ เรื่อง กำหนดจำนวนคน / พท. อาคารที่พักของ คน ก่อสร้าง ๓ ) ประกาศฉบับที่ ๘ / ๒๕๓๘ เรื่อง กำหนดจำนวนคน / พท. อาคารโรงงาน ๓ ) ประกาศฉบับที่ ๘ / ๒๕๓๘ เรื่อง กำหนดจำนวนคน / พท. อาคารโรงงาน

13 มาตรา ๗๕ เจ้าของหรือผู้ ครอบครอง ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวาง โทษปรับไม่ เกินหนึ่งพัน บาท และปรับ อีกไม่เกินวัน ละห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ ยังฝ่าฝืน มาตร า ๒๔ วรรค สอง มาตร า ๒๔ วรรค สอง การ กระ ทำ บท กำหนด โทษ

14


ดาวน์โหลด ppt ๑๓. ๐๐ – ๑๓. ๔๐ น. ๑๓. ๔๐ – ๑๖. ๐๐ น. ๑๓. ๐๐ – ๑๓. ๔๐ น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google