งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Research Problem Research Question Research Hypothesis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Research Problem Research Question Research Hypothesis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Research Problem Research Question Research Hypothesis
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 Research Problem เป็นข้อสงสัย ที่ต้องการคำตอบ สิ่งที่อยากรู้
คำถามที่ต้องการคำตอบ ข้อสงสัย ข้อขัดแย้งทางความคิด เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฏี หลักการ แนวทางปฏิบัติ สภาพที่เกิดขึ้นจริง (observe) ที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง หรือต้องการให้เกิด (Expect) มาเรียม นิลพันธุ์

3 Observe (Expect) Criteria Standard Goal Observe มาเรียม นิลพันธุ์

4 What should be target What is ? Actual N = T - A
Need = Target - Actual Problem มาเรียม นิลพันธุ์

5 A What is T A What is Actual Actual What should be
Problem / Need What should be target, criteria, goal, standard, expect T Problem / Need A What is Actual มาเรียม นิลพันธุ์

6 Expense a relationship between two or more variables
Characteristic of Good Research Problem Expense a relationship between two or more variables Stated clearly an umbigiously Statement must imply possibility of empirical testing มาเรียม นิลพันธุ์

7 Source of Research Problems
under the close supervision an advisor Classroom/School/Community Experience (Teaching/Working/Studying ฯลฯ) Observe Classroom [Lectures, Discussing, Seminar] Out of class exchanges of ideas with students or professors Professors will suggests many problem Textbook, journal, www, research, report, article Theory and related Literature มาเรียม นิลพันธุ์

8 Research Questions in Qualitative Research
Ask one or two central questions Followed by no more then 5-7 Subquestions Several subquestions follow each general central question and the subquestions narrow the fours of the study Write no more than a dozen research questions in all Huberman (1994) มาเรียม นิลพันธุ์

9 Focus on a Single concept
Relate the central question to the specific qualitative strategies of inquire What, How, Why Questions Focus on a Single concept มาเรียม นิลพันธุ์

10 Research Questions to evolve and to change during the study
Use open – ended question Begin with How มาเรียม นิลพันธุ์

11 Use exploratory verbs discovery (grounded theory )
Seek to understand (ethnographic) Explore a process (case study) Describe the experience (phenomenology) Report the stories (narrative research) Use non directional language Delete words : affect, influence, impact, determine cause, relate มาเรียม นิลพันธุ์

12 Characteristics of Good Research Questions
Feasible Clear Significant Ethical มาเรียม นิลพันธุ์

13 Quantitative Research Questions
Compare group on Independent Variable to see its impact on a dependent variable Relate one or more IV to DV Describe response to IV or DV From a test of a theory IV and DV must be measured separately Write only one or more research question Related the statistical hypothesis มาเรียม นิลพันธุ์

14 Research Questions and Hypotheses
in Quantitative Research To shape and specifically focus the purpose of study Limited to 3 basic approaches - Compare groups on and IV to see its impact on DV - Relate one or more IV to DV - Describe to IV, DV Follows from a test of a theory IV and DV must be separately มาเรียม นิลพันธุ์

15 Hypothesis prediction of the possible outcomes of a study
related IV and DV tentative explanation of the relationship between IV and DV to be testable the variables must be operational defined (measure each variable) Base on the related Literature not represent a moral or ethical position Conceptual framework Theory Research report มาเรียม นิลพันธุ์

16 Statistic Hypothesis Null Hypotheses : HO
Alternative Hypothesis : H1, HA Directional Hypothesis Nondirectional Hypothesis มาเรียม นิลพันธุ์

17 Null Hypothesis : no relationship, no difference
Alternative Hypothesis :relationship, difference Directional Hypothesis >,< Nondirectional Hypothesis ≠ ,relationship มาเรียม นิลพันธุ์

18 } H0 : h1 = h2 (Null Hypothesis) H1 : h1 ≠ h2 Nondirect
Alternative Hypothesis } Direct มาเรียม นิลพันธุ์

19 กำหนดตามเงื่อนไขของการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ
Null Hypothesis กำหนดตามเงื่อนไขของการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ Alternative Hypothesis เป็นทางเลือกที่ผู้วิจัยต้องตัดสิน โดยอาศัยข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฏี ผลการวิจัยมากำหนดสมมติฐาน เพื่อยืนยัน สมมติฐานการวิจัย Research Hypothesis = Alternative Hypothesis Accept Reject มาเรียม นิลพันธุ์

20 14 Dependent Discrete 15. Passive Continuous 16. Response Independent
17. Consequence 18. Output 19. Effect 20. Control Moderator Extraneous 23. Intervening 24. Confounding 25. Categorical 26. Quantitative 27. Qualitative Discrete Continuous Independent Manipulated Experimental Treatment Active Cause Antecedent Stimulus Input Attribute or organism 13. Assigned Variable มาเรียม นิลพันธุ์


ดาวน์โหลด ppt Research Problem Research Question Research Hypothesis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google