งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาไทย เสนอ อาจารย์ฐิตาพร ดวงเกตุ จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาไทย เสนอ อาจารย์ฐิตาพร ดวงเกตุ จัดทำโดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาไทย เสนอ อาจารย์ฐิตาพร ดวงเกตุ จัดทำโดย
อาจารย์ฐิตาพร ดวงเกตุ จัดทำโดย เด็กหญิงเนตรชนก จีระวัตร์ เลขที่ 22 เด็กหญิงพาณิภัค เจริญพิทักษ์พร เลขที่ 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 Enter

2 หัวข้อเรื่องต่างๆ คำสุภาพ พยัญชนะวรรค กลอนสุภาพ คำนาม แบบทดสอบ

3 คำสุภาพ     ถ้อยคำต่างๆที่เราพูดจากันโดยทั่วไปนั้น บางคำก็มิควรจะกราบบังคมทูลบางคำก็ควร ถ้าหากคำใดมิควรเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเสียให้เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำต่างๆให้เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำต่างๆให้เหมาะสมนี่เราเรียกว่า “คำสุภาพ” คำสุภาพเป็นส่วนหนึ่งของราชาศัพท์ Home next

4 คำสุภาพที่ควรรู้     คำสามัญ            คำสุภาพ     กล้วยกุ            =กล้วยสั้น     กล้วยไข่         =กล้วยเปลือกบาง     กล้วยบวชชี       =นารีจำศีล     กองดิน            =มูลดิน     กะปิ            =เยื่อเคย     ขนมขี้หนู        =ขนมทราย     ขนมจีน            =ขนมเส้น     ขนมตาล        =ขนมทองฟู     ขนมเทียน        =ขนมบัวสาว     ขนมใส่ไส้    =ขนมสอดไส้ back next Home

5 ขี้กลาก    =        โรคกลาก     ขี้เกลื้อน    =        โรคเกลื้อน     ขี้ครั่ง        =    มูลครั่ง     ขี้ควาย    =        มูลควาย     ขี้ช้าง        =    มูลช้าง     ขี้ดิน        =    มูลดิน     ขี้ตืด        =    ตระหนี่     ขี้นก        =    มูลนก     ขี้บุหรี่    =        เถ้าบุหรี่     ขี้ผึ้ง        =    สีผึ้ง     ขี้เรื้อน    =        โรคเรื้อน     ขี้วัว        =    มูลวัว     ขี้สัตว์        =    มูลสัตว์     ขึงตาข่ายดักสัตว์    =    วางข่าย Home back

6 พยัญชนะวรรค         พยัญชนะในภาษาไทย แบ่งออกเป็นวรรคตามฐานกรณ์ที่เกิดเสียง  จัดลำดับตามจากแหล่งกำเนิดเสียงด้านในสุดออกมาตามลำดับ         ประโยชน์จากการแบ่งวรรคทำให้เกิดประโยชน์ทางหลักภาษาในเรื่อง อักษรสังโยค ไตรยางค์ อักษรคู่ อักษรเดี่ยว         ตารางการจัดพยัญชนะ       Home next

7 Home back วรรคที่ แถวที่ อักษร กลาง ๑ สูง ๒ ต่ำ (คู่) ๓ ๔
 วรรคที่  แถวที่  อักษร กลาง สูง ต่ำ (คู่) ๔  อักษรต่ำ (เดี่ยว) เศษวรรค กัณฐชะ (คอ) ข ฃ ค ฅ  ห อ ฮ ตาลุชะ (เพดาน) ช ซ ยศ มุทธชะ (ปุ่มเหงือก) ฎฏ ร ษ ฬ หันตะชะ (ฟัน) ดต ล ส โอฐชะ (ริมฝีปาก) บ ป  ผ ฝ  พ ฟ    ม    ว Home back

8 Home next ลักษณะสัมผัสของกลอนสุภาพมีดังนี้
          - คำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ ส่งสัมผัสไปยังคำที่ ๓ หรือ ๕ของวรรคที่ ๒ ในกรณีที่วรรคที่ ๒มี ๘คำพอดี แต่ถ้าในวรรคที่ ๒มีอยู่ ๙คำ จะเลื่อนไปสัมผัสกับคำที่ ๖ แทน          - คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๓        - คำสุดท้ายของวรรคที่ ๓ ไปสัมผัสกับคำที่ ๓ หรือ ๕ (เช่นเดียวกับสัมผัสในวรรคที่ ๑ ไปวรรคที่ ๒)         - คำสุดท้ายของวรรคที่ ๔ ส่งสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ของบทต่อไป Home next

9 ผังภูมิกลอนสุภาพ back Home

10 คำนามในภาษาไทยแบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ
สามานยนาม (คำนามไม่ชี้เฉพาะ) หรือคำนามทั่วไป คือ คำนามสามัญที่ใช้เป็นชื่อทั่วไป หรือเป็นคำเรียกสิ่งต่างๆ โดยทั่วไป ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง สามานยนามบางคำมีคำย่อยเพื่อบอกชนิดย่อยๆของสิ่งต่างๆ เรียกว่า สามานยนามย่อย วิสามานยนาม (คำนามชี้เฉพาะ) หรือคำนามชี้เฉพาะ คือ คำนามที่เป็นชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สถานที่ หรือเป็นคำเรียกบุคคล สถานที่เพื่อเจาะจงว่าเป็นคนไหน สิ่งใด ลักษณนาม (คำนามแสดงลักษณะ) คือ คำนามที่ทำหน้าที่ประกอบนามอื่น เพื่อบอกรูปร่าง ลักษณะ ขนาดหรือปริมาณของนามนั้นให้ชัดเจนขึ้น Home next

11 สมุหนาม (คำนามรวมหมู่) คือ คำนามบอกหมวดหมู่ของสามานยนาม และวิสามานยนามที่รวมกันมากๆ
อาการนาม (คำนามแสดงอาการ) คือ คำนามที่บอกกิริยาอาการหรือความปรากฏเป็นต่าง ๆ ซึ่งมาจากคำกริยา หรือคำวิเศษณ์ จะมีคำว่า "การ" และ "ความ" นำหน้า ข้อสังเกต คำว่า “การ” และ “ความ” ถ้านำหน้าคำชนิดอื่นที่ไม่ใช่คำกริยา หรือคำวิเศษณ์ จะไม่นับว่าเป็นอาการนาม back Home

12 1. ข้อใดหมายถึง นารีจำศีล
ก. คนบวชชี ข. ขนมเทียน ค. กล้วยบวชชี ง. ขนมเค้ก

13 ถูกต้องนะคะ เก่งมากค่ะ
next

14 ผิดนะคะ ลองทำใหม่อีกครั้ง
next

15 2. กะปิคำสุภาพคืออะไร ก. ตระหนี่ ข. เยื่อเคย ค. ขนมเส้น ง. รากดิน

16 ถูกต้องนะคะ เก่งมากค่ะ
next

17 ผิดนะคะ ลองทำใหม่คะ next

18 3. ขนมทองฟู หมายถึงข้อใด
ก. ขนมขี้หนู ข. ขนมเทียน ค. ขนมบัวลอย ง. ขนมตาล

19 ถูกต้องนะคะ เก่งมากค่ะ
next

20 ผิดนะคะ ลองทำใหม่คะ next

21 4. พยัญชนะวรรคมีกี่วรรค
ก. 5 วรรค ข. 6 วรรค ค. 7 วรรค ง. 8 วรรค

22 ถูกต้องนะคะ เก่งมากค่ะ
next

23 ผิดนะคะ ลองทำใหม่ next

24 5. วรรคโอฐชะ คือวรรคไหน ก. เพดาน ข. ปุ่มเหงือก ค. คอ ง. ไม่มีคำตอบ

25 ถูกต้องนะคะ เก่งมากค่ะ
next

26 ผิดนะคะ ลองทำใหม่ next

27 6. สัมผัสนอกของกลอนสุภาพมีกี่สัมผัส
ก. 3 สัมผัส ข. 4 สัมผัส ค. 5 สัมผัส ง. 6 สัมผัส

28 ถูกต้องนะคะ เก่งมากค่ะ
next

29 ผิดนะคะ ลองทำใหม่ next

30 7. กลอนสุภาพวรรคหนึ่งมีกี่พยางค์
ก. 10 พยางค์ ข. 8 พยางค์ ค. 5 พยางค์ ง. 6 พยางค์

31 ถูกต้องนะคะ เก่งมากค่ะ
next

32 ผิดนะคะ ลองทำใหม่ next

33 8. ข้อไหนมีคำลักษณะนาม ก. นักเรียนของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ข. นักเรียน 3 คน ค. คณะนักเรียน ง. นักเรียน

34 ถูกต้องนะคะ เก่งมากค่ะ
next

35 ผิดนะคะ ลองทำใหม่ next

36 9. ข้อไหนไม่ใช่อยู่ในกลุ่มของวิสามานยนาม
ก. เรือครุฑเหินเห็จ ข. เรือพารีรั้งทวีป ค. เรืออีเหลือง ง. เรือ

37 ถูกต้องนะคะ เก่งมากค่ะ
next

38 ผิดนะคะ ลองทำใหม่ next

39 10. อาการนาม หมายถึงอะไร ก. คำนามบอกอาการ ข. คำนามชี้เฉพาะ ค. คำนามบอกหมวดหมู่ ง. คำนามทั่วไป

40 ถูกต้องนะคะ เก่งมากค่ะ
next

41 ผิดนะคะ ลองทำใหม่ next

42 แล้วเจอกันใหม่นะคะ The End End


ดาวน์โหลด ppt ภาษาไทย เสนอ อาจารย์ฐิตาพร ดวงเกตุ จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google