งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 CHAPTER 2 Basic Laws A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 CHAPTER 2 Basic Laws A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 CHAPTER 2 Basic Laws A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

2 2 วัตถุประสงค์ และเนื้อหา เนื้อหา ตัวต้านทาน กฎของโอห์ม กฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟ กฎแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟ วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสม A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

3 3 ตัวต้านทาน (Resistor) ตัวต้านทาน อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติในการต้านการไหล ของกระแสไฟฟ้า ค่าความต้านทานของวัสดุใดๆ R มีหน่วยเป็น โอห์ม ( , Ohms)  = ความต้านทานของวัสดุ ต่อหนึ่งหน่วยความยาว l = ความยาวของวัสดุ A = พื้นที่หน้าตัด A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

4 4 ตัวต้านทาน (Resistor) สัญญลัก ษณ์ ตัว ต้านทาน ค่าคง ที่ ปรับค่า ได้ R VR

5 5 กฎของโอห์ม (Ohm’s Law) “ แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทาน มีค่าแปรผัน ตรงกับค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน นั้น ” A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

6 6 กำลังไฟฟ้า (Power) กำลังไฟฟ้าที่ตัวต้านทาน Watts A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

7 7 โนด c โนด b โนด a โนด (Node) A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) โนดคือจุดเชื่อมต่อระหว่าง อุปกรณ์สองตัวขึ้นไป 10  10 V 1A1A 10  1  1  โนด c หรือโนดอ้างอิงเรียกว่ากราวด์มี แรงดันเท่ากับศูนย์โวลท์

8 8 ลูป (Loop) A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) i a i b i c 10  10 V 10  1  1  ลูปหรือเมชคือวงรอบปิดใดๆของวงจร โดยที่ แต่ละลูปจะไม่ทับซ้อนกัน

9 9 กฎกระแสไฟฟ้า ของเคอร์ชอฟฟ์ » ข้อกำหนด ทิศทางและ เครื่องหมาย ของ กระแสไฟฟ้า » เข้า + ; ออก – » เข้า - ; ออก + กฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ (Kirchhoff’s Current Law, KCL) “ ผลรวมทางพีชคณิตของกระแสไฟฟ้าที่โนด ใดๆมีค่าเท่ากับศูนย์ ” A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

10 10 กฎแรงดันไฟฟ้า ของเคอร์ชอฟฟ์ กฎแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ (Kirchhoff’s Voltage Law, KVL) “ ผลรวมทางพีชคณิตของแรงดันไฟฟ้ารอบวงปิด ใดๆมีค่าเท่ากับศูนย์ ” » เครื่องหมายของ แรงดันขึ้นอยู่กับ ทิศทางของ กระแสไฟฟ้า » เราสามารถ กำหนดทิศทาง กระแสไฟฟ้าได้เอง A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

11 11 วงจรอนุกรม (Series circuit) 1. กระแสรวม i(t) เท่ากับกระแสที่ไหลผ่าน ความต้านทานแต่ละตัว 2. แรงดันตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว รวมกันเท่ากับแรงดันแหล่งจ่าย A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) + - E i t R2 i Rn i R1 i R2 Rn R1 v R2 v Rn v ++ + - - -

12 12 วงจรอนุกรม (Series circuit) A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

13 13 กฎการแบ่งแรงดัน (Voltage divider rule) A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) i i

14 14 2-10 A 2 10 20 R E t   t i A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Problems

15 15 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Problems

16 16 วงจรขนาน (Parallel circuit) 1. แรงดันตกคร่อมแต่ละตัวเท่ากับแรงดัน แหล่งจ่าย 2. กระแสรวมเท่ากับกระแสที่ไหลผ่านความ ต้านทานแต่ละตัวรวมกัน A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

17 17 วงจรขนาน (Parallel circuit) A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) + - +- E v Rt i t RtRt

18 18 กฎการแบ่งกระแส (Current divider) A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) + - v

19 19 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Problems

20 20 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Problems

21 21 วงจรผสม (Compound Circuit) วงจรผสมคือวงจรที่มีคุณสมบัติ ของวงจรอนุกรมและวงจรขนาน รวมกัน วงจร ขนาน 1 วงจร อนุกรม 3 วงจร อนุกรม 2 วงจร อนุกรม 1 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

22 22 วงจรผสม (Compound Circuit) a b c A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) a b c

23 23 a b c a c วงจรผสม (Compound Circuit) A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

24 24 วงจรผสม (Compound Circuit) a b c KVL’s Law A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

25 25 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Problems


ดาวน์โหลด ppt 1 CHAPTER 2 Basic Laws A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google