งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำอย่างไร.... ไม่ขัดระเบียบ หลักเกณฑ์ รางวัลพระราชทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำอย่างไร.... ไม่ขัดระเบียบ หลักเกณฑ์ รางวัลพระราชทาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำอย่างไร.... ไม่ขัดระเบียบ หลักเกณฑ์ รางวัลพระราชทาน
ทำอย่างไร.... ไม่ขัดระเบียบ หลักเกณฑ์ รางวัลพระราชทาน นายสิทธิศักดิ์ ไม้สนธิ์ นิติกร 8 ว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 กฎหมายปกครองที่ควรรู้
(1) พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ.2539

3 กฎหมายปกครองที่ควรรู้
(2) พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

4 กฎหมายปกครองที่ควรรู้
(3) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540

5 กฎหมายปกครองที่ควรรู้
(4) พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ.2542 และระเบียบที่ ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543

6 หลักความเป็นกลาง ในการพิจารณาทางปกครอง และการทำคำสั่งทางปกครอง
หลักความเป็นกลาง ในการพิจารณาทางปกครอง และการทำคำสั่งทางปกครอง ความหมาย “การพิจารณาทางปกครอง” “คำสั่งทางปกครอง” “คู่กรณี”

7 เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ จะทำการพิจารณาทางปกครอง
มาตรา 13 เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ จะทำการพิจารณาทางปกครอง ไม่ได้ (1) เป็นคู่กรณีเอง (2) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี (3) เป็นญาติของคู่กรณี

8 มาตรา 13 (ต่อ) (4) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม…
(5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้าง ของคู่กรณี (6) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

9 การดำเนินการของคณะกรรมการประเมิน
เป็นการพิจารณาทางปกครอง คณะกรรมการอำนวยการฯ เสนอต่อ ศธ. อนุมัติผล ตัดสินผล สำนักงานปลัดกระทรวงฯ แจ้งผล จัดทำประกาศผลฯ เตรียมการเข้ารับรางวัล

10 ผลของกฎหมายที่เกี่ยวกับ คณะกรรมการประเมิน
1 การแจ้งผลการประเมิน 2 การเปิดเผยผลการประเมิน

11 ขอเชิญซักถาม


ดาวน์โหลด ppt ทำอย่างไร.... ไม่ขัดระเบียบ หลักเกณฑ์ รางวัลพระราชทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google