งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Session 2 “ใช้เรื่องเล่า พาเข้าหลักคิด”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Session 2 “ใช้เรื่องเล่า พาเข้าหลักคิด”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Session 2 “ใช้เรื่องเล่า พาเข้าหลักคิด”
Keywords หลักคิด ฐานคิด กระบวนทัศน์ Paradigm การจัดการ ความคิด ความรู้ ปัญญา Sharing

2 หลักคิด/ฐานคิด การคิด การกระทำ ผลลัพธ์

3 การคิด 3 แบบ คิดเชิงบวก คิดเชิงบุก (Session 3) คิดเชิงบูรณาการ
( คิดแบบ “ 3 บ ” ) คิดเชิงบวก คิดเชิงบุก (Session 3) คิดเชิงบูรณาการ

4 คิดเชิงบวก (Positive Thinking)
คิดบวก คิดลบ แค่ “พลิกฝ่ามือ” Case : น้ำครึ่งแก้ว / ภรรยาเพื่อน เราถูกสร้างมาให้มองหา “สิ่งไม่ดี” Case : มองจุดบกพร่อง / มองคนหลับ

5

6 คิดเชิงบูรณาการ (Integration)
หลักการ + ประสบการณ์ ระบบ + คน เหตุผล + ความรู้สึก ความรู้ + ปัญญา

7 ชนิดของความรู้ วิทยาการ ภูมิปัญญา เป็น“หลักวิชา” เป็น “ประสบการณ์”
วิทยาการ ภูมิปัญญา เป็น“หลักวิชา” เป็น “ประสบการณ์” มาจากการเรียน “ปริยัติ” ได้จากการ “ปฏิบัติ” อยู่ในสื่อต่างๆ อยู่ในหัวคน เป็นความรู้ที่ “บันทึกได้” เป็นความรู้ที่ “ฝังลึก” คือเห็นได้ค่อนข้างชัด ซ่อนเร้น Explicit Knowledge Tacit Knowledge

8 ความรู้ หมุนเวียนเคลื่อนที่ได้ ตามกระบวนการ SECI หรือ Knowledge Spiral ของ Nonaka
Tacit Socialization Explicit Externalization Internalization Explicit Combination การจัดการความรู้ คือการสร้าง “เกลียวความรู้” ให้เกิดขึ้นเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหา / พัฒนางาน

9 กระบวนทัศน์ KM กระบวนทัศน์เดิม ใช้ Command & Control
มองการบริหารแบบ “จัดการ” มองการบริหารแบบ “บูรณาการ” จัดแจง + สั่งการ เห็นความรู้แนบแน่น.... - อยู่กับคน ใช้ Command & Control - อยู่กับงาน มองคนในฐานะ “ผู้ปฏิบัติ” เน้นการ “มีส่วนร่วม” เห็นความรู้อยู่ “ลอยๆ” ใช้ความรู้ + ความรู้สึก - แยกจากคน เน้น Empower + Encourage - ไม่อิงบริบท

10 คิดเชิงบูรณาการ (Integration)
หลักการ + ประสบการณ์ ระบบ + คน เหตุผล + ความรู้สึก ความรู้ + ปัญญา

11 ปัญญา vs. ความรู้ Case 1: อวิชชาบนทางด่วน
ความรู้ ได้จากการอ่าน ตำรา ปัญญา ต้องมาจากการอ่าน ตัวเอง Case 3: การศึกษาให้ ?

12 “เมตตาธรรมค้ำจุนโลก”
ความสัมพันธ์ กับบุคคล สถานการณ์ ที่ผู้อื่นประสบ ความสัมพันธ์ กับความเป็นจริง (หลักความเป็นธรรม) ๓. มุทิตา พลอยยินดีด้วย เอาใจ ส่งเสริม สนับสนุน ประสบความสำเร็จ (+) ๔. อุเบกขา มองดูอยู่ใกล้ๆ ไม่ก้าวก่ายแทรกแซง เป็นกลาง (อยู่ในธรรม) วางเฉย (ด้วยปัญญา) ๑. เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี ความเป็นมิตร อยู่ดีเป็นปกติ (0) ๒. กรุณา เห็นใจ สงสาร ช่วยเหลือ แก้ไข ตกต่ำเดือดร้อน (-)

13 การให้ คือ ความสุขที่แท้จริง เป็นความสุข ที่เราควบคุมได้
เมตตา - กรุณา - มุทิตา เป็นพลัง ที่มาจาก “การให้” การให้ คือ ความสุขที่แท้จริง เป็นความสุข ที่เราควบคุมได้ ไม่เหมือน “การรับ” เราควบคุมไม่ได้ !

14 “เสาวัดใจ” ใจของคนแคบยิ่งกว่า เสานี้ที่ว่าแคบ

15 การให้ “ที่แท้” ไม่ต้องมี “เงื่อนไข” การให้ไม่ต้องใช้ “เหตุผล”
การให้ “ที่แท้” ไม่ต้องมี “เงื่อนไข” การให้ไม่ต้องใช้ “เหตุผล” การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือ “การให้อภัย” “ให้อภัย ใจว่าง สร้างปัญญา”

16 การเห็น การคิด การกระทำ ปัญญา คือ การเห็นตามที่เป็นจริง
ปัญญา คือ การเห็นตามที่เป็นจริง ปัญญา คือ การเห็นโดยปราศจากตัวกรอง (Filter) การเห็น การคิด การกระทำ

17 ทิฏฐิ การเห็น มุมมอง ความเชื่อ Belief Mental Model Mindset Value
Paradigm Attitude กระบวนทัศน์ โลกทัศน์ ทัศนคติ

18 มรรค ความ(คิด)เห็น (สัมมาทิฏฐิ) ความคิด(ต้องการ) (สัมมาสังกะปะ)
ความตั้งมั่นของจิต (สัมมาสมาธิ) การพูด (สัมมาวาจา) มรรค ความระลึกรู้ (สัมมาสติ) การกระทำ (สัมมากัมมันตะ) ความเพียร (สัมมาวายามะ) การประกอบอาชีพ (สัมมาอาชีวะ)

19 ไตรสิกขา ปัญญา สมาธิ ศีล สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกะปะ สัมมาสมาธิ สัมมาวาจา
สัมมาสติ สัมมากัมมันตะ สัมมาวายามะ สัมมาอาชีวะ

20 “The Rock” Where is the life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? -T.S. Eliot


ดาวน์โหลด ppt Session 2 “ใช้เรื่องเล่า พาเข้าหลักคิด”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google