งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

File Management E-mail Authentication เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "File Management E-mail Authentication เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 File Management E-mail Authentication เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development

2 วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิด และประยุกต์ใช่ File Management ใน ASP.NET นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิด และประยุกต์ใช้ E-mail ใน ASP.NET นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิด และประยุกใช้ Forms Authentication

3 หัวข้อบรรยาย File Management E-mail Authentication

4 หัวข้อบรรยาย File Management E-mail Authentication

5 File Management

6

7 Create Directory Directory.CreateDirectory("C:\\My Folder\\New Folder"); Directory.CreateDirectory( );

8 File Management

9 Directory.CreateDirectory("C:\\My Folder\\New Folder");

10 File Management Directory.CreateDirectory("C:\\My Folder\\New Folder");

11 File Management

12 Create Directory Directory.CreateDirectory("C:\\My Folder\\New Folder"); Directory.CreateDirectory("C:\\Web Application 1\\" + UserName); Directory.CreateDirectory("C:\\Web Application 1\\" + TextBox1);

13 File Management Upload File

14 File Management Upload File MyFile.PostedFile.SaveAs(“C:\\My Folder\\My Presentation.ppt”).PostedFile.SaveAs( );

15 File Management

16 Upload void Upload_File(Object o, EventArgs e) { String FilePath = MyFile.PostedFile.FileName; String FileName = FilePath.Substring(FilePath.LastIndexOf("\\")+1); MyFile.PostedFile.SaveAs("C:\\My Folder\\" + FileName); } Choose File

17 File Management … Choose File

18 File Management

19 void Upload_File(Object o, EventArgs e) { String FilePath = MyFile.PostedFile.FileName; String FileName = FilePath.Substring(FilePath.LastIndexOf("\\")+1); MyFile.PostedFile.SaveAs("C:\\My Folder\\" + FileName); }

20 File Management

21

22

23

24

25 Upload File MyFile.PostedFile.SaveAs(“C:\\My Folder\\My Presentation.ppt”); MyFile.PostedFile.SaveAs(“C:\\My Folder\\” + FileName);.PostedFile.SaveAs( );

26 File Management Reference มณีโชติ สมานไทย, การเขียน โค้ด ASP.NET ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี : อินโฟเพรส, 2546

27 หัวข้อบรรยาย File Management E-mail Authentication

28 E-mail

29 MailMessage MyMail = new MailMessage(); MyMail.To = ; MyMail.From = ; MyMail.Subject = ; MyMail.Body = ; SmtpMail.SmtpServer = ; SmtpMail.Send(MyMail); MyMail = null;

30 E-mail MailMessage MyMail = new MailMessage(); MyMail.To = “satidchoke@sut.ac.th”; MyMail.From = “ สุดหล่อ @sut.ac.th”; MyMail.Subject = “RE: Hi”; MyMail.Body = “ นี่คือการทดสอบ ”; SmtpMail.SmtpServer = “localhost”; SmtpMail.Send(MyMail); MyMail = null;

31 E-mail Reference มณีโชติ สมานไทย, การเขียน โค้ด ASP.NET ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี : อินโฟเพรส, 2546

32 หัวข้อบรรยาย File Management E-mail Authentication

33 1.Check Password Set Session Variable Check for the Session Variable for Every Pages Check Password Set Session Variable Check for Session Variable Login.aspPages.asp

34 Authentication Forms Authentication Configure Web.config Check Password Call Authentication Methods Configure Web.config Web.configPages.aspx Check Password Set Session Variable Login.aspx

35 Authentication Reference http://msdn.microsoft.com/

36 หัวข้อบรรยาย File Management E-mail Authentication


ดาวน์โหลด ppt File Management E-mail Authentication เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google