งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Database 204406 Business Database.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Database 204406 Business Database."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Database Business Database

2 วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับ Web Application ได้
นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับ Web Database ได้

3 หัวข้อบรรยาย SQL & Transactional SQL Enterprise System Architecture
Software Architecture Web Architecture Web Application Web Database Web Services

4 หัวข้อบรรยาย SQL & Transactional SQL Enterprise System Architecture
Software Architecture Web Architecture Web Application Web Database Web Services

5 SQL SELECT student.student_name, school.school_name
FROM student, school WHERE student.school_id = school.school_id

6 SQL SELECT st.student_name, sc.school_name
FROM student AS st, school AS sc WHERE st.school_id = sc.school_id

7 SQL SELECT st.student_name, sc.school_name FROM student st, school sc
WHERE st.school_id = sc.school_id

8 SQL

9 SQL Determine Database dbEmployee Connect to the Database
Execute Command SELECT * FROM employee Use Data empid empname address B สมชาย 23/12 หมู่ 7 ต.บ้านนอก อ.บ้านนา… B เก่งไม่จริง 222 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.นครศรี… B 111 ถนนมหาวิทยาลัย 1 ต.สุรนารี… B ฉลาด 99 วิภาวดีรังสิต แขวงดอนมือง… Close Connection

10 SQL Determine Database Connect to the Database Execute Command
Use Data Close Connection

11 SQL 1) จัดเก็บข้อมูลลูกค้า รถ และช่างได้
INSERT INTO customer (cust_id, name, address, phone, balance) VALUES (Text1 , Text2, Text3, Text4, Text5)

12 SQL SELECT st.student_name, sc.school_name FROM student st, school sc
WHERE st.school_id = sc.school_id

13 Transactional SQL SELECT st.student_name, sc.school_name
FROM student st, school sc WHERE st.school_id = sc.school_id

14 Transactional SQL IF @name = 1 SELECT st.student_name, sc.school_name
FROM student st, school sc WHERE st.school_id = sc.school_id; ELSE SELECT * FROM student

15 Transactional SQL IF @name = 1 INSERT INTO…; ELSE
@number_of_student = SELECT FROM…; COMMIT;

16 SQL vs Transactional SQL
ATM Example

17 หัวข้อบรรยาย SQL & Transactional SQL Enterprise System Architecture
Software Architecture Web Architecture Web Application Web Database Web Services

18 Software Architecture

19 Two-Tier Architecture
Client, Business Process DBMS, Business Process

20 Two-Tier Architecture
Client, Business Process DBMS, Business Process

21 Three-Tier Architecture
Client Server, Business Process DBMS, Business Process

22 Three-Tier Architecture
Client Server, Business Process DBMS, Business Process

23 Three-Tier Architecture
Client Server, Business Process DBMS

24 หัวข้อบรรยาย SQL & Transactional SQL Enterprise System Architecture
Software Architecture Web Architecture Web Application Web Database Web Services

25 Web Architecture Web Browser Host Web FTP Mail

26 Web Architecture Client Host Browser Web FTP Mail

27 Web Architecture Web Browser Host Web FTP Mail 203.158.1.82
:80 First Page FTP Mail

28 Web Architecture Web Browser Host Web FTP Mail 80 21 25 203.158.1.82
:80 First Page 80 Web FTP 21 Mail 25

29 Web Architecture Web Browser Host Web FTP Mail 80 21 25 203.158.1.82
index.html default.asp 80 Web FTP 21 Mail 25

30 Web Architecture Web Browser Host Web FTP Mail 80 21 25 203.158.1.82
index.html default.asp 80 Web FTP 21 Mail 25

31 Web Architecture Web Browser Host 80 Web FTP 21 Mail 25

32 คำถาม จงอธิบายกระบวนการคร่าวๆ ของการเพิ่มข้อมูล 1 เรคคอร์ดจาก Windows Form ลงในฐานข้อมูล

33 SQL 1) จัดเก็บข้อมูลลูกค้า รถ และช่างได้
SQLStatement=“INSERT INTO customer (cust_id, name, address, phone, balance) VALUES (“ & Text1.Text & “ ,” & Text2.Text & “, Text3, Text4, Text5)

34 หัวข้อบรรยาย SQL & Transactional SQL Enterprise System Architecture
Software Architecture Web Architecture Web Application Web Database Web Services

35 Form Web Browser Web Server :80 First Page

36 Form Web Browser Web Server index.html default.asp

37 Form Web Browser Web Server Request Object

38 Form Web Browser Web Server Response Object

39 Form

40 Form

41 Form Elements File Field Text Area Drop Down Listbox Textbox Password Radio Button Checkbox

42 Common Gateway Interface (CGI)

43 Common Gateway Interface (CGI)

44 Common Gateway Interface (CGI)

45 Common Gateway Interface (CGI)
Web Browser Web Server Request Object

46 Common Gateway Interface (CGI)
Web Browser Web Server Response Object

47 Common Gateway Interface (CGI)
printf(“<HTML>”); printf(“<BODY>”); printf(“Hello CGI<BR>”); printf(“1 + 1 = &d”, 1+1); printf(“</BODY>”); printf(“</HTML>”);

48 Common Gateway Interface (CGI)

49 Common Gateway Interface (CGI)
Web Browser Web Server Response Object

50 Common Gateway Interface (CGI)
printf(“<HTML>”); printf(“<BODY>”); printf(“Hello CGI<BR>”); printf(“1 + 1 = &d”, 1+1); printf(“</BODY>”); printf(“</HTML>”);

51 Common Gateway Interface (CGI)
Web Browser Web Server <HTML> <BODY> Hello CGI<BR> 1+1=2 </BODY> </HTML>

52 Common Gateway Interface (CGI)

53 Common Gateway Interface (CGI)
C/C++ Perl

54 Common Gateway Interface (CGI)
$sum = 1 + 1 print “<HTML>”; print “<BODY>”; print “Hello Perl<BR>”; print “1 + 1 = $sum” print “</BODY>”; print “</HTML>”;

55 Common Gateway Interface (CGI)

56 หลักการทำงานของ Web Application
Web Browser Web Server App. Engine

57 หลักการทำงานของ Web Application
Web Browser Web Server App. Engine

58 HTML <ตัวหนา> สวัสดีครับ </ตัวหนา>
<BOLD> สวัสดีครับ </BOLD>

59 HTML <ตัวเอียง> สวัสดีครับ </ตัวเอียง>
<I> สวัสดีครับ </I>

60 HTML <HTML> <BODY> Hello </BODY> </HTML>

61 HTML <HTML> <BODY> <H1>Example</H1>
<B>Hello Bold</B><BR> <I>Hello Italic</I><BR> </BODY> </HTML>

62 Web Server

63 Web Server <HTML> <BODY> <H1>Example</H1>
<B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> </BODY> </HTML>

64 หลักการทำงานของ Web Application
Web Browser Web/Application Server

65 หลักการทำงานของ Web Application
Web Browser Web Server Web Application Engine

66 หลักการทำงานของ Web Application
HTML <HTML> <BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% Response.Write("Hello ASP") %> </BODY> </HTML>

67 Common Gateway Interface (CGI)
$sum = 1 + 1 print “<HTML>”; print “<BODY>”; print “Hello Perl<BR>”; print “1 + 1 = $sum” print “</BODY>”; print “</HTML>”;

68 หลักการทำงานของ Web Application
HTML <HTML> <BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% Response.Write("Hello ASP") %> </BODY> </HTML>

69 หลักการทำงานของ Web Application

70 หลักการทำงานของ Web Application
<HTML> <BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% Response.Write("Hello ASP") %> </BODY> </HTML>

71 หลักการทำงานของ Web Application
Web Browser Web Server <HTML> <BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <I>Hello Italic</I><BR> <% Response.Write("Hello ASP") %> </BODY> </HTML> Web App Engine

72 หลักการทำงานของ Web Application
Web Browser Web Server <HTML> <BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <I>Hello Italic</I><BR> <% Response.Write("Hello ASP") %> </BODY> </HTML> Web App Engine

73 หลักการทำงานของ Web Application
Web Browser Web Server <HTML> <BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <I>Hello Italic</I><BR> <% Response.Write("Hello ASP") %> </BODY> </HTML> Web App Engine

74 หลักการทำงานของ Web Application
Web Browser Web Server <HTML> <BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <I>Hello Italic</I><BR> <% Response.Write("Hello ASP") %> </BODY> </HTML> Web App Engine

75 หลักการทำงานของ Web Application
Web Browser Web Server <HTML> <BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B> <I>Hello Italic</I> Hello ASP </BODY> </HTML> Web App Engine

76 หลักการทำงานของ Web App
Web Browser Web Server <HTML> <BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <I>Hello Italic</I><BR> Hello ASP </BODY> </HTML> Web App Engine

77 หลักการทำงานของ Web Application
Web Browser Web Server Example Hello Bold Hello Italic Hello ASP Web App Engine

78 หลักการทำงานของ Web Application
Web Browser Web Server Request Object

79 หลักการทำงานของ Web Application
Web Browser Web Server Response Object

80 หลักการทำงานของ Web Application
Web Browser Web Server <HTML> <BODY> <H1>Example</H1> <IMG SRC="images/SUTLogo.JPG"> <BR> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> Hello ASP <BR> 1+1=2 </BODY> </HTML> <HTML> <BODY> <H1>Example</H1> <IMG SRC="images/SUTLogo.JPG"> <BR> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% Response.Write("Hello ASP <BR>") Response.Write("1+1=" & 1+1) %> </BODY> </HTML>

81 หลักการทำงานของ Web Application
Web Browser Web Server <HTML> <BODY> <H1>Example</H1> <IMG SRC="images/SUTLogo.JPG"> <BR> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> Hello ASP <BR> 1+1=2 </BODY> </HTML>

82 หลักการทำงานของ Web Application
Web Browser Web Server

83 คำถาม Web Browser Host Web FTP Mail 203.158.1.82 index.html
default.asp Web FTP Mail

84 คำถาม Proxy Server คืออะไร

85 หัวข้อบรรยาย SQL & Transactional SQL Enterprise System Architecture
Software Architecture Web Architecture Web Application Web Database Web Services

86 Web Database Web Browser Web Server Web App Engine

87 Web Database Web Browser Web Server Database Web App Engine

88 Web Database Web Browser Web Server Components Web App Engine
Server Script Oracle Database Connector SQL Access

89 Web Database Web Browser Web Server Components Web App Engine
Server Script Oracle Database Connector SQL Access

90 Web Database Web Browser Web Server Database Web App Engine

91 Web Database Web Browser Web Server Database Web App Engine

92 Web Database

93 Web Database Determine Database dbEmployee Connect to the Database
Execute Command SELECT * FROM employee Use Data empid empname address B สมชาย 23/12 หมู่ 7 ต.บ้านนอก อ.บ้านนา… B เก่งไม่จริง 222 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.นครศรี… B 111 ถนนมหาวิทยาลัย 1 ต.สุรนารี… B ฉลาด 99 วิภาวดีรังสิต แขวงดอนมือง… Close Connection

94 Web Database Determine Database Connect to the Database
Execute Command Use Data Close Connection

95 Web Database 1) จัดเก็บข้อมูลลูกค้า รถ และช่างได้
INSERT INTO customer (cust_id, name, address, phone, balance) VALUES (Text1 , Text2, Text3, Text4, Text5)

96 Web Database 2) แสดงรายการรถที่ซ่อมอยู่ปัจจุบัน: เจ้าของ, รถ, ช่าง
SELECT customer.name, customer.phone, car.make, car.model, car.year, mechanic.name, repairs.price FROM customer c, car a, mechanic m, repairs r WHERE customer.cust_id = car.owner AND repairs.car_id = car.car_id AND repairs.mech_id = mechanic.mech_id AND reapirs.repair_date >= SYSDATE

97 Web Database Books

98 Web Database HTML <HTML> <BODY>
<H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% Response.Write("Hello ASP <BR>") Response.Write("1 + 1 = " & 1+1) %> </BODY> </HTML>

99 Web Database

100 Web Database <HTML> <BODY> <H1>Example</H1>
<B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% Response.Write("Hello ASP <BR>") Response.Write("1+1=" & 1+1) %> </BODY> </HTML>

101 Web Database Web Browser Web Server ASP Engine <HTML>
<BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% Response.Write("Hello ASP <BR>") Response.Write("1+1=" & 1+1) %> </BODY> </HTML> ASP Engine

102 Web Database Web Browser Web Server ASP Engine <HTML>
<BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% Response.Write("Hello ASP <BR>") Response.Write("1+1=" & 1+1) %> </BODY> </HTML> ASP Engine

103 Web Database Web Browser Web Server ASP Engine <HTML>
<BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% Response.Write("Hello ASP <BR>") Response.Write("1+1=" & 1+1) %> </BODY> </HTML> ASP Engine

104 Web Database Web Browser Web Server ASP Engine <HTML>
<BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% Response.Write("Hello ASP <BR>") Response.Write("1+1=" & 1+1) %> </BODY> </HTML> ASP Engine

105 Web Database Web Browser Web Server ASP Engine <HTML>
<BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <I>Hello Italic</I><BR> Hello ASP<BR> 1 + 1 = 2 </BODY> </HTML> ASP Engine

106 Web Database Web Browser Web Server ASP Engine <HTML>
<BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <I>Hello Italic</I><BR> Hello ASP<BR> 1 + 1 = 2 </BODY> </HTML> ASP Engine

107 Web Database Web Browser Web Server ASP Engine Example Hello Bold
Hello Italic Hello ASP 1 + 1 = 2 ASP Engine

108 Web Database <HTML> <BODY> <H1>Example</H1>
<B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% Response.Write("Hello ASP <BR>") Response.Write("1+1=" & 1+1) %> </BODY> </HTML>

109 Web Database HTML <HTML> <BODY>
<H1>Example</H1> <IMG SRC="images/SUTLogo.JPG"><BR> <B>Hello Bold</B> <B>Hello Italic</B> <% Response.Write("Hello ASP <BR>") Response.Write("1 + 1 = " & 1+1) %> </BODY> </HTML>

110 Web Database

111 Web Database <HTML> <BODY> <H1>Example</H1>
<IMG SRC="images/SUTLogo.JPG"> <BR> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% Response.Write("Hello ASP <BR>") Response.Write("1+1=" & 1+1) %> </BODY> </HTML>

112 Web Database Web Browser Web Server Database Web App Engine

113 Web Database <HTML> <BODY> <H1>Example</H1>
<B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% ASP Block แสดง book_id และ title %> </BODY> </HTML>

114 Web Database <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & "<BR>" rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %>

115 Web Database <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & "<BR>" rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %>

116 Web Database <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & "<BR>" rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %>

117 Web Database <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & "<BR>" rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> book_id book_name author publisher price 10001 คู่กรรม ทมยันตี ดอกหญ้า 250.00 10002 บ้านทรายทอง สมชาย 10003 ดาวพระศุกร์ พลูโต 220.00 10004 พระเสาร์แทรก สมหญิง 300.00 10008 เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง นพดล ใบไม้ 100.00

118 Web Database 10001 คู่กรรม <BR> <%
Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & "<BR>" rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> book_id book_name author publisher price 10001 คู่กรรม ทมยันตี ดอกหญ้า 250.00 10002 บ้านทรายทอง สมชาย 10003 ดาวพระศุกร์ พลูโต 220.00 10004 พระเสาร์แทรก สมหญิง 300.00 10008 เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง นพดล ใบไม้ 100.00 10001 คู่กรรม <BR>

119 Web Database 10001 คู่กรรม <BR> 10002 บ้านทรายทอง <BR>
<% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & "<BR>" rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> book_id book_name author publisher price 10001 คู่กรรม ทมยันตี ดอกหญ้า 250.00 10002 บ้านทรายทอง สมชาย 10003 ดาวพระศุกร์ พลูโต 220.00 10004 พระเสาร์แทรก สมหญิง 300.00 10008 เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง นพดล ใบไม้ 100.00 10001 คู่กรรม <BR> 10002 บ้านทรายทอง <BR>

120 Web Database 10001 คู่กรรม <BR> 10002 บ้านทรายทอง <BR>
<% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & "<BR>" rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> book_id book_name author publisher price 10001 คู่กรรม ทมยันตี ดอกหญ้า 250.00 10002 บ้านทรายทอง สมชาย 10003 ดาวพระศุกร์ พลูโต 220.00 10004 พระเสาร์แทรก สมหญิง 300.00 10008 เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง นพดล ใบไม้ 100.00 10001 คู่กรรม <BR> 10002 บ้านทรายทอง <BR> 10003 ดาวพระศุกร์ <BR>

121 Web Database 10001 คู่กรรม <BR> 10002 บ้านทรายทอง <BR>
<% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & "<BR>" rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> book_id book_name author publisher price 10001 คู่กรรม ทมยันตี ดอกหญ้า 250.00 10002 บ้านทรายทอง สมชาย 10003 ดาวพระศุกร์ พลูโต 220.00 10004 พระเสาร์แทรก สมหญิง 300.00 10008 เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง นพดล ใบไม้ 100.00 10001 คู่กรรม <BR> 10002 บ้านทรายทอง <BR> 10003 ดาวพระศุกร์ <BR> 10004 พระเสาร์แทรก <BR>

122 Web Database 10001 คู่กรรม <BR> 10002 บ้านทรายทอง <BR>
<% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & "<BR>" rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> book_id book_name author publisher price 10001 คู่กรรม ทมยันตี ดอกหญ้า 250.00 10002 บ้านทรายทอง สมชาย 10003 ดาวพระศุกร์ พลูโต 220.00 10004 พระเสาร์แทรก สมหญิง 300.00 10008 เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง นพดล ใบไม้ 100.00 10001 คู่กรรม <BR> 10002 บ้านทรายทอง <BR> 10003 ดาวพระศุกร์ <BR> 10004 พระเสาร์แทรก <BR> 10005 เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง <BR>

123 Web Database <HTML> <BODY> <H1>Example</H1>
<B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% ASP Block แสดง book_id และ title %> </BODY> </HTML>

124 Web Database <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & "<BR>" rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %>

125 Web Database

126 Web Database <HTML> <BODY> <H1>Example</H1>
<B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% ASP Block แสดง book_id และ title %> </BODY> </HTML>

127 Web Database Web Browser Web Server App Engine Database <HTML>
<BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% ASP Block แสดง book_id และ title %> </BODY> </HTML> App Engine Database

128 Web Database Web Browser Web Server App Engine Database <HTML>
<BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% ASP Block แสดง book_id และ title %> </BODY> </HTML> App Engine Database

129 Web Database Web Browser Web Server App Engine Database
<HTML> <BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% ASP Block แสดง book_id และ title %> </BODY> </HTML> App Engine Database

130 Web Database Web Browser Web Server App Engine Database
<HTML> <BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% ASP Block แสดง book_id และ title %> </BODY> </HTML> App Engine Database

131 Web Database Web Browser Web Server App Engine Database
Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & "<BR>" rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing App Engine Database

132 Web Database Web Browser Web Server App Engine Database
Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & "<BR>" rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing App Engine Database

133 Web Database Web Browser Web Server App Engine Database <HTML>
<BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% ASP Block แสดง book_id และ title %> </BODY> </HTML> App Engine Database

134 Web Database Web Browser Web Server App Engine Database <HTML>
<BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> 10001 คู่กรรม <BR> 10002 บ้านทรายทอง <BR> 10003 ดาวพระศุกร์ <BR> 10004 พระเสาร์แทรก <BR> 10005 เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง <BR> </BODY> </HTML> App Engine Database

135 Web Database Web Browser Web Server App Engine Database <HTML>
<BODY> <H1>Example</H1> <B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> 10001 คู่กรรม <BR> 10002 บ้านทรายทอง <BR> 10003 ดาวพระศุกร์ <BR> 10004 พระเสาร์แทรก <BR> 10005 เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง <BR> </BODY> </HTML> App Engine Database

136 Web Database Example Web Browser Web Server App Engine Database
Hello Bold Hello Italic 10001 คู่กรรม 10002 บ้านทรายทอง 10003 ดาวพระศุกร์ 10004 พระเสาร์แทรก 10005 เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง App Engine Database

137 Web Database <HTML> <BODY> <H1>Example</H1>
<B>Hello Bold</B><BR> <B>Hello Italic</B><BR> <% ASP Block แสดง book_id และ title %> </BODY> </HTML>

138 Web Database Web Browser Web Server Database Web App Engine

139 Web Database Web Browser Web Server Database Web App Engine

140 Web Database Web Browser Web Server Database Web App
Internet Explorer Netscape Mozilla IIS Apache Database Web App Microsoft Access Microsoft SQL Server Oracle, MySQL ASP, ASP.NET PHP, PERL JSP, Java Servlet

141 Web Database Web Browser Web Server Database Web App
Internet Explorer Netscape Mozilla IIS Apache Database Web App Microsoft Access Microsoft SQL Server Oracle, MySQL ODBC, OLEDB, ADO, ADO.NET JDBC ASP, ASP.NET PHP, PERL JSP, Java Servlet

142 หัวข้อบรรยาย SQL & Transactional SQL Enterprise System Architecture
Software Architecture Web Architecture Web Application Web Database Web Services

143 Three-Tier Architecture
Client Business Process DBMS

144 Web Services Client Application Server Database Web Browser
Web App Server Database Client/Web Browser


ดาวน์โหลด ppt Web Database 204406 Business Database.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google