งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล
(Exponential Function) บทนิยาม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล คือ ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป

2 ให้นักเรียนเขียนกราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้
f(x) =1x f(x) =2x f(x) =5x f(x) =10x

3 f(x) =1x

4 f(x) =2x f(x) =1x

5 f(x) =5x f(x) =2x f(x) =1x

6 f(x) =5x f(x) =10x f(x) =2x f(x) =1x

7 f(x) =5x f(x) =10x f(x) =2x f(x) =1x

8 f(x) =5x f(x) =10x f(x) =2x f(x) =1x

9 ข้อสังเกต 1. f(x)=1x เป็นฟังก์ชันคงตัว เพราะว่า 1x = 1
ไม่เรียกฟังก์ชันนี้ว่า ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 2. กราฟของฟังก์ชัน y =ax , a > 0 , a 1 จะผ่านจุด (0,1) เสมอ 3. ถ้า 0 < a < 1 แล้ว y = ax เป็นฟังก์ชันลด 4. ถ้า a > 1 แล้ว y = ax เป็นฟังก์ชันเพิ่ม 5. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล เป็นฟังก์ชัน 1 - 1 จาก R ไปทั่วถึง R+

10 a>1 0<a<1

11 การแก้สมการเอกซ์โปเนนเชียล
หลักการทั่วไป 1.ถ้ามีสองพจน์จัดไว้คนละข้าง 2.ถ้ามีมากกว่า 2 พจน์ จัดให้ ข้างใดข้างหนึ่งเป็นศูนย์แล้วแยกตัวประกอบ

12 ตัวอย่าง ให้นักเรียนหาคำตอบของสมการ


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google