งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 8: การทำซ้ำ (for).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 8: การทำซ้ำ (for)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 8: การทำซ้ำ (for)

2 The For Statement Syntax for (ForInit ; ForExpression; PostExpression) Action Example for ( int i = 0; i < 3; i++ ) { cout << "i is " << i << endl; }

3

4 Execution Trace for (int i = 0; i < 3; ++i) { cout << "i is " << i << endl; } cout << "all done" << endl; i 0

5 Execution Trace for (int i = 0; i < 3; ++i) { cout << "i is " << i << endl; } cout << "all done" << endl; i 0

6 Execution Trace for (int i = 0; i < 3; ++i) { cout << "i is " << i << endl; } cout << "all done" << endl; i is 0 i 0

7 Execution Trace for (int i = 0; i < 3; ++i) { cout << "i is " << i << endl; } cout << "all done" << endl; i is 0 i 0

8 Execution Trace for (int i = 0; i < 3; ++i) { cout << "i is " << i << endl; } cout << "all done" << endl; i is 0 i 1

9 Execution Trace for (int i = 0; i < 3; ++i) { cout << "i is " << i << endl; } cout << "all done" << endl; i 1

10 Execution Trace for (int i = 0; i < 3; ++i) { cout << "i is " << i << endl; } cout << "all done" << endl; i is 0 i is 1 i 1

11 Execution Trace for (int i = 0; i < 3; ++i) { cout << "i is " << i << endl; } cout << "all done" << endl; i is 0 i is 1 i 1

12 Execution Trace for (int i = 0; i < 3; ++i) { cout << "i is " << i << endl; } cout << "all done" << endl; i is 0 i is 1 i 2

13 Execution Trace for (int i = 0; i < 3; ++i) { cout << "i is " << i << endl; } cout << "all done" << endl; i is 0 i is 1 i 2

14 Execution Trace for (int i = 0; i < 3; ++i) { cout << "i is " << i << endl; } cout << "all done" << endl; i is 0 i is 1 i is 2 i 2

15 Execution Trace for (int i = 0; i < 3; ++i) { cout << "i is " << i << endl; } cout << "all done" << endl; i is 0 i is 1 i is 2 i 2

16 Execution Trace for (int i = 0; i < 3; ++i) { cout << "i is " << i << endl; } cout << "all done" << endl; i is 0 i is 1 i is 2 i 3

17 Execution Trace for (int i = 0; i < 3; ++i) { cout << "i is " << i << endl; } cout << "all done" << endl; i is 0 i is 1 i is 2 i 3

18 Execution Trace for (int i = 0; i < 3; ++i) { cout << "i is " << i << endl; } cout << "all done" << endl; i is 0 i is 1 i is 2 all done i 3

19 Example: หาผลรวมของเลข 1 ถึง 10 T F i=i+1 i<=10 sum = sum+i i = 1 sum = 0 sum = 0; for (int i=1; i <= 10; i++ ) sum += i; RESULT: sum =1+2+3+...+10

20 Example: พิมพ์เลขคี่ระหว่าง 1 ถึง 10 T F i+=2 i < 10 i = 1 print i for (int i=1; i<10; i+=2) cout << i << “ ”; RESULT: 1 3 5 7 9

21 Example: พิมพ์ค่า 10 ลงมาจนถึง 1 i = 10 print i i=i-1 T F i>=1 for (int i=10; i >= 1; i--) cout << i << “ ”;

22 initialization condition statements update for (int count = 1; count <= 10; count++) { cout << count << endl; } int count = 1; // Initialize the counter while (count <= 10) // Check the counter { cout << count << endl; count++; // Update the counter } initialization condition statements update while vs. for

23 คำสั่งควบคุมอื่นๆ break, continue คำสั่ง break ใช้เมื่อต้องการให้การทำงานสามารถหลุด ออกจากลูปและกระโดด ไปยังคำสั่งที่อยู่นอกลูปทันที คำสั่ง continue ใช้เมื่อต้องการให้การทำงานนั้น ย้อนกลับไป วนรอบใหม่อีกครั้ง ซึ่งมีลักษณะที่ตรงข้ามกับคำสั่ง break

24 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง break double x; while ( 1 ) { /* infinite loop */ cin >> x; if ( x < 0.0 ) break; /* ออกจาก loop ถ้า x เป็น ค่าติดลบ */ cout << sqrt(x) << endl; } /* break jumps to here */ cout << “Loop is terminated by negative input” << endl;

25 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง break int main() { int x; for( x = 0; x < 10; x++ ) { if( x == 5 ) { break; /* ออกจาก loop ถ้า x เท่ากับ 5 */ } cout << x << “ ”; } return 0; }

26 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง continue double x; while ( 1 ) { cin >> x; if (x < 0.0) continue; /* ถ้า x เป็นค่าติดลบ ให้วนไป เริ่มลูปใหม่ ( รับค่าใหม่ )*/ cout << sqrt(x) << endl; /*continue transfers control to here to begin next iteration */ } cout << “Loop is terminated by negative input” << endl;

27 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง continue int main() { int x; for( x = 0; x < 10; x++ ) { if( x==5 ) { continue; /* เริ่มลูปรอบใหม่ ถ้า x เท่ากับ 5 ( ไม่พิมพ์ค่า x = 5) */ } cout << x << “ ”; } return 0; }

28 แบบฝึกหัด ให้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงค่า x 2 + x – 4 เมื่อ x=5, 6, …,12 ให้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดงสูตรคูณแม่ 5


ดาวน์โหลด ppt 886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 8: การทำซ้ำ (for).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google