งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ACE inhibitor : Long-term treatment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ACE inhibitor : Long-term treatment"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ACE inhibitor : Long-term treatment
Group 6 ACE inhibitor : Long-term treatment increase risk of acute renal failure in congestive heart failure ผศ.น.สพ.ดร. ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช

2 CHF: Clinical signs อ่อนเพลีย (lethargy)
เหนื่อยง่าย (exercise intolerance) หายใจเร็ว (tachypnea) หายใจลำบาก (dyspnea) บวมน้ำ (edema) ไอแบบมีเสมหะ (moist cough)

3 Diagnostic tests Radiography : round shape, loss of the apex Vertebral heart sum : normal range is 8.5 – 10.5

4 Echocardiography :increase end diastolic volume
Brain natriuretic peptide assay : increase BNP

5 Congestive Heart Failure (CHF)
จากความผิดปกติ ของการทำงานของหัวใจ ทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย หรือรับเลือดเข้าสู่หัวใจได้ตามปกติ

6 CHF: Pathophysiology Volume overload Contractility SV CO MAP
Sympathetic Nervous System Renin Angiotensin Aldosterone System

7 CHF: COMPENSATION Heart Rate Contractility Vasoconstriction
Sympathetic Nervous System Catecholamine Heart Rate Contractility Vasoconstriction Cardiac Workload BP TPR SV CO

8 Retention of salt and water
CHF: COMPENSATION Renal Perfusion Renin Angiotensin Aldosterone System Angiotensin I Angiotensin II Aldosterone Vasoconstriction ADH Water resorption Na+ Resorption K+ excretion Arterial pressure Retention of salt and water

9 EFFECT OF ANGIOTENSIN II
Arteriolar Resistant Aff. Arteriole Eff. Arteriole Glomerulus GFR Normal Perfusion Pressure Local Angiotension II Vasodilatory Prostaglandins GFR Still Normal

10 EFFECT OF ANGIOTENSIN II : CARDIAC REMODELING
TGFβ

11 CARDIAC DECOMPENSATION
Cardiac remodeling Work load Cardiac fibrosis Cardiac Hypertrophy TPR Sympathetic Activity Compliance CO GFR Angiotensin II RAAS Activity

12 WHY ACEIs? Reduce blood pressure Maintain renal perfusion
Prevent Cardiac remodeling

13 Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs)
Angiotensinogen Prostaglandin renin Bradykinin Angiotensin I ACEIs ACE vasodilate Inactive Angiotensin II Aldosterone Blood pressure Blood pressure

14 Side effects of ACEIs ACEIs Dry cough Hyperkalemia Angiotensin I ARF
Bradykinin Angiotensin II Aldosterone Vasoconstriction Na+ Resorption K+ excretion Hypotension Hyperkalemia

15 ผลจากการใช้ยากลุ่ม ACE inhibitors ระยะสั้น
efferent arteriole dilate renal blood flow hypertension renal infarction glomerulus damage

16 ผลจากการใช้ยากลุ่ม ACE inhibitors ระยะยาว
maintain GFR angiotensin II sympathetic nervous system function MAP Afferent arteriole vasoconstriction Acute renal failure

17 To do list, ACEIs treatment
รักษาค่า MAP ไม่ให้ต่ำกว่า 60 mmHg ควบคุม dose ของยา ควบคุม electrolyte ตรวจค่า BUN , Creatinine ฤทธิ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอื่นร่วม

18 ACEIs with Diuretic drugs
Na+ Resorption Low fluid level ACEIs Diuretic drugs Renal blood flow Acute renal failure

19 ACEIs with other conditions : Vasoconstrictor agents
Prostaglandin Vasoconstriction NSAIDs Renal blood flow Acute renal failure

20 CONCLUSION Contractility CO MAP Sympathetic Activity RAAS Activity
ARF CO GFR MAP Sympathetic Activity RAAS Activity Cardiac Remodeling Cardiac hypertrophy Cardiac Fibrosis


ดาวน์โหลด ppt ACE inhibitor : Long-term treatment

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google