งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Coronary insufficiency

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Coronary insufficiency"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Coronary insufficiency
พ.ต.อ.นพ.เกษม รัตนสุมาวงศ์ 13 March 2014

2 Content Definition / terminology Cause / pathogenesis Manifestation
Investigation Prognosis Treatment

3 คำถามที่ต้องตอบให้ได้
For underwritter ผู้เอาประกันเป็น CAD หรือไม่ ทราบได้อย่างไร จะต้องตรวจเพิ่มเติมอย่างไร จึงจะเหมาะสม ถ้าเป็น CAD จริง มีความรุนแรงเพียงใด For claim ผู้มา claim เป็น MI หรือไม่ ทราบได้อย่างไร / รุนแรงเพียงใด

4 Coronary insufficiency
Definition / terminology Myocardial demand and supply mismatch Myocardial ischemia Ischemic heart disease Coronary artery disease Acute coronary syndrome Anatomy or physiology

5 Coronary insufficiency
Cause / pathogenesis Atherosclerosis Non-atherosclerosis Vasculitis Embolism Etc.

6 Atherosclerosis ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง กรรมพันธุ์ / ประวัติครอบครัว เพศ : ชาย อายุ > 45 ปี หญิงอายุ > 55 ปี

7 Manifestations กลุ่มอาการเจ็บเค้นอก เหนื่อยง่ายขณะออกแรง
กลุ่มอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง อาการเนื่องจากความดันโลหิตต่ำเฉียบพลัน อาการหมดสติหรือหัวใจหยุดเต้น

8 Spectrum of disease Silent ischemia Chronic stable angina
Acute coronary syndrome Unstable angina Acute nonST elevation MI / NQWMI Acute ST elevation MI / QWMI

9 Chest pain : Classic angina
- a dull , substernal discomfort - radiate to left arm or neck - associated with shortness of breath, palpitations, sweating, nausea, vomiting

10 Typical angina (definite)
Substernal chest discomfort with a characteristic quality and duration that is provoked by exertion or emotional stress relieved by rest or nitroglycerine

11 Atypical angina ( probable ) : meets 2 of the above characteristics Noncardiac chest pain : meets < 1 of the typical angina characteristics

12 Investigations Determine myocardial ischemia
Determine myocardial scar from infarction Determine coronary anatomy coronary artery stenosis ? Degree and extent of stenosis ?

13 Investigations in IHD Basic investigations Advanced investigation EKG
Echocardiography Exercise stress test Advanced investigation CTA coronary artery Dobutamine stress echo MIBI scan Cardiac MRI

14 EKG : Assessment IHD EKG of IHD : EKG of acute MI :
inverted T wave, ST depression -> myocardial ischemia ST elevation -> myocardial injury abnormal Q wave -> myocardial infarction EKG of acute MI : ST elevation with inverted T wave and Q wave EKG could be normal in one-half of patients with chronic stable angina

15 Abnormal EKG in absent of clinical heart disease
QS complex in AVL,V1-2 . QS or QR complex in III,AVF. Tall R inV1 and V2. High voltage R wave over left ventricle ST elevation : early repolarization Inverted T wave : nonspecific T wave changes

16 Abnormal EKG in absent of clinical heart disease
Nonspecific ST and T wave changes are the most common EKG abnormality About 50% of abnormal tracings recorded in a general hospital population most common cause of “ iatrogenic EKG heart disease” must always be correlated with all available clinical and laboratory information

17 Information from Echocardiography
Cardiac valves morphology & chamber enlargement , hypertrophy ? LV systolic and diastolic function & regional wall motion abnormality Valves function : stenosis & regurgitation Pericardial effusion, vegetation & thrombus congenital heart disease : ASD,VSD,PDA Aortic dissection

18 Echocardiography in IHD
Assess global LV function and RWMA Myocardial ischemia -> hypokinesia Myocardial infarction -> akinesia / dyskinesia or aneurysm Could be normal in chronic stable angina abnormal in acute / recent or old MI

19 Exercise stress test For Dx IHD For assess IHD : high / low risk
Overall sensitivity about 75% ( negative test not excluded ) For assess IHD : high / low risk Limitation in young, middle age female, abnormal baseline EKG ( false positive is high )

20 Exercise stress test Specificity is less in women than men
lower prevalence and extent of CAD in young and middle-aged women & catecholamine effect LVH, LBBB, WPW syndrome : need exercise or pharmacologic imaging study

21 Exercise stress test Result of EST Positive VS Negative Equivocal
Inadequate assess functional capacity : low,moderate or high workload assess hemodynamic response

22 Exercise stress test Assess myocardial ischemia In case of old MI
EST could be positive or negative Negative EST not exclude old MI

23 Exercise or pharmacologic stress echocardiography
Higher specificity More extensive evaluation of cardiac anatomy and function Greater convenience,efficacy and availability Lower cost ( compare with stress perfusion imaging )

24 Stress perfusion imaging
MIBI scan / Thallium Higher technical success rate Higher sensitivity Better accuracy in evaluating possible ischemia when multiple rest LV wall motion abnormalities are present

25 Calcium score Calcium score : use for risk stratification

26 CTA coronary artery CTA coronary artery : for R/O CAD

27 Cardiac MRI Useful in IHD and other cardiovascular disease
In IHD : use for assess myocardial function, myocardial ischemia , viable myocardium and myocardial infarction

28 Coronary angiography Invasive test Gold standard for Dx IHD
single or double or tripple vessel disease Involve left main ? % of stenosis Assess LV function by LV ventriculogram

29 Acute MI Criteria for diagnosis Chest pain : Angina
EKG changes : evidence of myocardial ischemia and injury Cardiac biomarkers : rising of troponins, CK-MB Timing of cardiac biomarkers measurement is important for diagnosis !!!

30 Biomarkers in Acute Coronary Syndrome Detection, sensitivity and specificity for AMI
8 -12 h Duration of Detection ++ ++++ +++ Sensitivity 4 – 6 h 3 – 4 h 2 – 3 h 1.5 – 2 h First Detection CK Total Troponin T Troponin I CK-MB + Myoglobin Specificity Markers Successful reperfusion in AMI patients accelerates the cardiac marker release. 1 French JK, White HD. Clinical implications of the new definition of myocardial infarction. Heart 2004;90:99 –106. *TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction French JK, White HD. Clinical implications of the new definition of myocardial infarction. Heart (2004) 90: 99 –106

31 Prognosis เป็นโรคเรื้อรัง : ไม่หายขาด
สาเหตุการเสียชีวิต : Heart failure / cardiac arrhythmias ความรุนแรงหรือการพยากรณ์โรคขึ้นกับ LV function / previous MI ? Extent of disease / area of ischemia High risk criteria from noninvasive test

32 การรักษา IHD การรักษาด้วยยา การรักษาด้วยวิธี Balloon การรักษาด้วยการผ่าตัด Bypass


ดาวน์โหลด ppt Coronary insufficiency

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google