งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ไม่มีบริษัทเข้าจดทะเบียน ใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ไทย แต่มี 1 บริษัทที่ถูกเพิกถอน ทำให้ จำนวนบริษัทจดทะเบียนลดลงเป็น 540 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies (YTD)

4 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 SET Index mai Index และมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมปรับลดลง เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2553 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (- 4.34%) (- 3.99%) (- 3.38%) Bn. USD 263 (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2553

5 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท จดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมีสัดส่วนสูงถึง 52% ของ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai Other Instruments ประกอบด้วย หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 8,055 billion baht Total number of listed companies = 540 companies * ตั้งแต่วันที่ 4 ม. ค. 54 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มหมวด ธุรกิจเหล็ก โดยย้ายหลักทรัพย์มาจากหมวดวัสดุ ก่อสร้างและหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

6 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อ วันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยเฉพาะของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้น เกือบ 53% Average daily turnover Unit: Million Baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2553 (+10.6 6%) (+52.6 1%) (YTD)

7 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 นักลงทุนต่างประเทศเป็น ผู้ขายสุทธิ 20.25 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่เป็นผู้ซื้อสุทธิ ที่ 81.41 พันล้านบาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (YTD)

8 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 นักลงทุนต่างประเทศมี สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2553 ในขณะ ที่นักลงทุนบุคคลในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง อย่างไรก็ตามนักลงทุนบุคคลในประเทศยังคงมีสัดส่วนการซื้อขาย มากกว่ากลุ่มอื่นๆ Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (YTD)

9 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้น ปี 2553 Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

11 Source: SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่ รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) SET Index, Earning and GDP ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.47% จากเดือน ก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 987.91 จุด ขณะที่ตัวเลขอัตราการเติบโตทาง เศรษฐกิจในไตรมาส 4/2553 ชะลอลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 SET Index ปิดที่ 987.91 จุด ลดลงจากสิ้น เดือนมกราคม 2554 ที่ 964.10 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมีฐานะเป็นผู้ ซื้อสุทธิ 8,432.29 ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 และมีฐานะเป็นผู้ซื้อ สุทธิเฉลี่ยต่อเดือนที่ 3,558.4 ล้านบาทในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดย ข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google