งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวัดแสมดำ สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายทำได้อย่างไร การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายทำได้โดย การฝึกสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3 สมรรถภาพางกายมีกี่กลุ่ม (กี่ลักษณะ)
สมรรถภาพทางกายสามารถจัดออกเป็น สองกลุ่ม (ลักษณะ) ดังนี้ สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ หรือสุขสมรรถนะ สมรรถภาพทางกลไก หรือสมรรถภาพเชิงปฏิบัติ

4 หลักสำคัญของการฝึกสมรรถภาพทางกาย
หลักสำคัญของการฝึกสมรรถภาพทางกาย คือ หลักของการเพิ่มงานมากกว่าปกติ หมายถึง การออกแรงทำงานหรือออกกำลังกายให้มากกว่ายามปกติ และมากขึ้นเรื่อย แต่ร่างกายต้องรับได้ โดยอาจเพิ่มทั้งน้ำหนักของงาน( การออกแรง ) และเพิ่มระยะเวลาหรือเพิ่มจำนวน ชุด ของการฝึกปฏิบัติ

5 FITT คือ อะไร FITT คือ หลักการออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจแข็งแรง มีรายละเอียดดังนี้

6 F = Frequency ความบ่อยในการออกกำลังกาย
การออกกำลังกายที่สามารถรักษาหรือเพิ่มสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได้ ต้องปฏิบัติอย่างน้อย 3 – 5 ครั้ง ต่อสัปดาห์

7 I = Intensity ความหนักหรือความเหนื่อยในการออกกำลังกาย
การออกกำลังกายที่สามารถรักษาหรือเพิ่มสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได้ต้องควบคุมความหนักหรือความเหนื่อย ให้อยู่ในช่วง 58 – 85 % ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ อัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจหาได้จาก อายุ(ปี) = จำนวนครั้ง/นาที ( 100 % )

8 T =Time ความนานในการออกกำลังกาย
การออกกำลังกายที่สามารถรักษาหรือเพิ่มสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได้ต้องออกกำลังกายนาน ติดต่อกันอย่างน้อย นาที

9 T = Type ชนิดหรือประเภทของกิจกรรมการออกกำลังกาย
กิจกรรมการออกกำลังกายที่ช่วยสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และหัวใจต้องเป็นกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ออกแรงเช่น วิง เดิน ปั่นจักรยาน กระโดดเชือก ว่ายน้ำ เป็นต้น

10 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายทำได้โดย
ยึดหลักของ FITT สรุป F = ความบ่อยในการออกกำลังกาย ควร ออกกำลังกาย ครั้ง/ สัปดาห์ I = ให้ความหนักหรือเหนื่อยอยู่ในช่วง 55 – 85 % ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ T = ควรออกกำลังกายอย่าวงน้อยนานประมาณ นาที/ครั้ง T = เลือกชนิดและประเภทของกิจกรรมที่เหมาะสม

11 สวัสดี

12 แบบฝึกหัด ให้นักเรียนออกแบบวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนว่าจะออกกำลังกายอย่างไร โดยใช้หลักของ FITT


ดาวน์โหลด ppt ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google