งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข การพัฒนาการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข การพัฒนาการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข การพัฒนาการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
LMS (Learning Management System) and e-Learning คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 30 ก.ย.2551 ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 Online –Learning การศึกษาทางไกล Distance Learning
การศึกษาตลอดชีวิต Life Long Learning การเรียนรู้ตามความสามารถตนเอง Self-paced Learning ความแตกต่างระหว่างบุคคล Individual Difference Social Networking Any time Any where Any place

3 Synchronous Learning การเรียนรู้ในเวลาเดียว หมายถึง การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในเวลาจริง (Real Time) ตอบโต้และมีปฏิสัมพันธ์ได้ทันทีในเวลาเดียวกัน สื่อออนไลน์ : Synchronous Learning ได้แก่ Chat Room , Web Conference , MSN , CamFrog ฯลฯ

4 Asynchronous Learning
การเรียนรู้ต่างเวลากัน หมายถึง การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ต่างเวลากัน ไม่สามารถตอบโต้และมีปฏิสัมพันธ์ได้ทันที แต่จะสื่อสารกันได้ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ สื่อออนไลน์ : Asynchronous Learning ได้แก่ , Web board , Weblog , Wiki , Webcast , WebQuest ฯลฯ

5 Blended Learning การเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยสื่อออนไลน์และรูปแบบการสอนแบบอื่น ๆเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

6 Web 1.0 Chat room Telnet Net meeting Webboard IRC/ICQ LMS

7 Web 2.0 Camfrog YouTube Wikis Podcast Weblog Webcast Webquest LAMP ฯลฯ

8 WBI Web-Based Instruction : WBI การสอนบนเว็บ การเรียนการสอนผ่านเว็บ
เว็บช่วยสอน “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เว็บ และทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ตเพื่อ การเรียนรู้”

9 WBT / E-Training Web-Based Training : WBT E-Trainning เว็บฝึกอบรม “การจัดการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยใช้เว็บและอินเทอร์เน็ตเพื่อการ เรียนรู้”

10 E-Learning e-Learning หมายถึง กระบวนการและการใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอนผ่านเว็บ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ห้องเรียนเสมือน และการเรียนร่วมมือด้วยเครื่องมือดิจิตอลต่าง ๆ รวมถึงการเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต,ระบบอินทราเน็ต ระบบเครือข่าย การเรียนด้วยระบบเสียง ระบบภาพ ระบบดาวเทียม ระบบโทรทัศน์ และซีดีรอม e-Learning หมายถึง การเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือการใช้ความสามารถของระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ e-Learning หมายถึง การบูรณาการทางการศึกษาที่ไม่ยึดติดกับเวลาและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ e-Learning หมายถึง การจัดกระบวนการและการใช้ประโยชน์จากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ที่ออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ไม่ยึดติดกับเวลาและความก้าวหน้าในการเรียนรู้

11 E-Learning 2.0 อีเลินนิ่ง 2.0 หมายถึง การวิวัฒนาการของการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่ยุคที่สอง ตามการเปลี่ยนแปลงของระบบอินเทอร์เน็ตที่เข้าสู่เว็บ 2.0 Web >>> E-Learning 2.0 Wikis , LAMS , Webcast , Webquest , Web Social Bookmarking Wikipedia Social Networking : Spacelive.com , Hi5

12 E-Book

13 E-Library

14 E-Journal

15 LMS : Learning Management System
เป็นการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน ตั้งแต่เนื้อหา การลงทะเบียน การเก็บข้อมูล การจัดกิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเช่น กระดานข่าว ห้องสนทนา อภิธานศัพท์ วิกิ เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนของระบบฐานข้อมูล ที่สนับสนุนการจัดการเนื้อหาวิชา มีคลังข้อสอบ และระบบบริหารจัดการรายวิชา โดยจะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ผู้สอน และผู้ดูแลระบบ โปรแกรมประเภทนี้อาทิ Moodle , Atutor , Learn Square , Caroline , WebCT

16 Thai Cyber University

17 Social Networking การสร้างเครือข่ายออนไลน์ในสังคม สารสนเทศ โดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล อาทิเช่น Blog Wiki Podcast Youtube CamFrog ฯลฯ

18 Blog

19 Wiki

20 Thai Wiki

21 Podcast

22 Webcast

23 Webcast STOU

24 Webquest

25 YouTube

26 TeacherTube

27 M-Learning Mobile Learning
การจัดการเรียนรู้โดยอาศัยโทรศัพพ์เคลื่อนที่เป็นสื่อในการเรียนรู้ที่ติดต่อระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ซึ่งสามารถสื่อสารได้ด้วยเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ที่หน้าจอภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

28 M-Learning RU

29 U-Learning Ubiquitous Learning : การเรียนรู้ทุกหนทุกแห่ง
E-Learning + M-Learning

30 SecondLife

31 Avatar

32 แหล่งค้นคว้า M-Learning http://www.m-learning.ru.ac.th/ Webcast
E-book Second Life YouTube TeacherTube ThaiCyberUniversity

33 แหล่งค้นคว้า (2) Wiki http://www.wikipedia.org Thai Wiki
Blog E-Learning

34 วิทยากร


ดาวน์โหลด ppt ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข การพัฒนาการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google