งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Eng31102Unit 9 Vocabulary Part I Eng31102Unit 9 filthy (adj.) /ˈfɪlθi/ –extremely dirty. –( สกปรกมาก )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Eng31102Unit 9 Vocabulary Part I Eng31102Unit 9 filthy (adj.) /ˈfɪlθi/ –extremely dirty. –( สกปรกมาก )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Eng31102Unit 9 Vocabulary Part I

3 Eng31102Unit 9 filthy (adj.) /ˈfɪlθi/ –extremely dirty. –( สกปรกมาก )

4 Eng31102Unit 9 warranty (n.) /ˈwɑːrənti/ –a written promise that a company makes to replace or fix a product if it breaks or does not work properly. –( ใบรับประกันสินค้าว่าจะเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้า หากมีปัญหา )

5 Eng31102Unit 9 refund (v.) /ˈriːfʌnd/ –to get one’s payment back. –( คืนเงินให้ )

6 Eng31102Unit 9 dead battery (n.) –no power. –( พลังงานหมด )

7 Eng31102Unit 9 dent (n.) /dent/ –surface of car is bent in from of being hit. –( รอยบุ๋ม )

8 Eng31102Unit 9 Vocabulary Part II

9 Eng31102Unit 9 snore (v.) /snɔːr/ –to breathe noisily while you sleep. –( กรน )

10 Eng31102Unit 9 vacant (adj.) /ˈveɪkənt/ –with no occupant or contents, often temporarily. –( ว่าง )

11 Eng31102Unit 9 constellation (n.) /ˌkɑːnstəˈleɪʃn/ –a group of stars in the sky named after the pattern they form. –( กลุ่มดาวเรียกตามรูปลักษณ์ที่เห็น )

12 Eng31102Unit 9 Vocabulary Part III

13 Eng31102Unit 9 fade (v.) /feɪd/ –to lose color or brightness. –( ทำให้สีจางลง )

14 Eng31102Unit 9 flimsy (adj.) /ˈflɪmzi/ –thin, light, not strong. –( ไม่แข็งแรง )

15 Eng31102Unit 9 trend (n.) /trend/ –a general direction in which something is developing or changing. –( สมัยนิยม )

16 Eng31102Unit 9 Vocabulary Part IV

17 Eng31102Unit 9 play-off game (n.) –one of a series of games in an organized sport designed to determine the highest- ranking teams in the sport through elimination. –( การแข่งขันชิงตำแหน่งชนะเลิศ )

18 Eng31102Unit 9 work out (v.) –to be successful. –( ประสบความสำเร็จ )

19 Eng31102Unit 9 fuzzy (adj.) /ˈfʌzi/ –unclear or confused and lacking details. –( ไม่ชัดเจน )

20 Eng31102Unit 9 in one’s favor (adv.) –to one’s advantage. –( เพื่อผลประโยชน์ของ )

21 Eng31102Unit 9 go wrong (v.) –to fail. –( ล้มเหลว )

22 Eng31102Unit 9 episode (n.) /ˈepɪsoʊd/ –an event or a short period of time during which something specific happened. –( เหตุการณ์ )

23 Eng31102Unit 9 backup (n.) /ˈbækʌp/ –a copy of a file or directory on a separate storage device. –( สำเนา )


ดาวน์โหลด ppt Eng31102Unit 9 Vocabulary Part I Eng31102Unit 9 filthy (adj.) /ˈfɪlθi/ –extremely dirty. –( สกปรกมาก )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google