งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

M. Sc. In Pharm (Pharmacology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "M. Sc. In Pharm (Pharmacology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 M. Sc. In Pharm (Pharmacology)
Antiamebic drugs Pawitra Pulbutr M. Sc. In Pharm (Pharmacology)

2 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
มีความเข้าใจและอธิบายถึงกลไกการออกฤทธิ์, เภสัชจลนศาสตร์ และอาการไม่พึงประสงค์ของยา Antiamebic มีความเข้าใจและอธิบายถึงการนำไปใช้ประโยชน์ทางคลินิกของยา Antiamebic

3 Entamoeba histolytica infection .... Protozoa
Amebiasis Entamoeba histolytica infection .... Protozoa

4 Forms of Amebiasis 1. Asymptomatic intestinal infection
2. Mild to moderate intestinal infection 3. Severe intestinal infection (dysentery) 4. Hepatic abscess 5. Ameboma or extrahepatic forms of amebiasis

5 Antiamebic drugs Kill... trophozoite
Tissue Amebicides Active at intestinal wall, liver, other tissues Not effective in lumen Nitroimidazole Metronidazole, Tinidazole, Nimorazole, Ornidazole Emetines Chloroquine...Liver

6 Antiamebic drugs Luminal amebicides Active in intestinal lumen
Dichloroacetamides Diloxanides furoate Halogenated hydroxyquinolines iodoquinol clioquinol Antibiotics … Paromomycin, Tetracyclines, Erythromycin

7 Metronidazole Tissue amebicides Most effective for invasive amebiasis Expected mechanism... Toxic oxygen products Destroy trophozoite DNA

8 Metronidazole Clinical uses Drug of choice for intestinal amebiasis extraintestinal amebiasis congenital trichomiasis

9 Other Nitroimidazole Tinidazole Nimorazole Ornidazole Longer half life Metronidazole = Flagyl® Tinidazole = Fasigyn®

10 Emetine & Dehydroemetine
tissue amebicide Irreversible block of protein synthesis Block ribosome translocation on mRNA Parenterally Accumulate in liver, lung, spleen, kidney

11 Chloroquine High level in liver use in ... Amebic liver abscess...ONLY

12 Luminal amebicides Diloxanide furoate
direct amebicide…unknown mechanism dissociate in lumen into diloxanide & furoic acid 90% diloxanide absorption Unabsorbed diloxanide....Active luminal amebicide

13 Iodoquinol iodoquinol = diiodohydroxyquin luminal amebicide Unknown mechanism of action Interfere thyroid function test decrease 131I uptake Alternative to diloxanide furoate

14 Treatment amebiasis Asymptomatic intestinal infection not necessary in endemic area... Reinfection Luminal amebicide DOC....diloxanide furoate

15 Tissue amebicide + Luminal amebicide
Treatment amebiasis Mild to moderate intestinal infection Severe intestinal infection (dysentery) Hepatic abscess / other extrahepatic infection Tissue amebicide + Luminal amebicide DOC Metronidazole + diloxanide furoate

16 THE END


ดาวน์โหลด ppt M. Sc. In Pharm (Pharmacology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google